مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

DYNAMIC D-Q AXIS MODELING OF THREE-PHASE ASYNCHRONOUS MACHINE USING MATLAB
مدل‌سازی دینامیکی محور d-q برای ماشین آسنکرون سه فاز با استفاده از MATLAB
Reactive Power Control for LV Distribution Networks Voltage Management
کنترل توان راکتیو برای مدیریت ولتاژ در شبکه های توزیع LV
Prevention of hot spot temperature in a distribution transformer using magnetic fluid as a coolant
Detection method for single-pole-grounded faulty feeder based on parameter identification in MVDC
روش تشخیص فیدر خطادار با یک قطب زمین شده بر اساس شناسایی پارامتر در شبکه‌های توزیع MVDC
Microgrid operation and management using probabilistic reconfiguration and unit commitment
Medical image processing on the GPU – Past, present and future
پردازش تصاویر پزشکی روی GPU – گذشته، حال و آینده
Dynamic Modeling of Partial Shading on Photovoltaic Arrays
مدل سازی دینامیک سایه جزئی بر روی آرایه های فتوولتائیک
A sliding-mode voltage regulator for salient pole synchronous generator
رگولاتور ولتاژ مد لغزشی برای ژنراتورهای سنکرون قطب برجسته
Effective design for competitive electricity markets
طراحی موثر برای بازارهای برق رقابتی
Toward Accurate Design of a Transverse Flux Machine Using an Analytical 3-D Magnetic Charge Model
طراحی دقیق ماشین شار عرضی با استفاده از یک مدل تحلیل مبتنی بر بار مغناطیسی سه‌بعدی
Image Edge Orientation Estimation via Fuzzy Logic
تخمین جهت لبه تصویر با استفاده از منطق فازی
Ion Implantation for Poly-Si Passivated Back-Junction Back-Contacted Solar Cells
کاشت یونی برای "سلول های خورشیدی اتصال پشتی پیوند از پشت " فعال شده با پلی سیلیکون
Fuzzy control turns 50: 10 years later
کنترل فازی 50 ساله می شود: ده سال بعدتر
The transient-state effect of the reactive power control of photovoltaic systems on a distribution network
مروری بر اثر حالت گذرای کنترل توان راکتیو سیستم های فتوولتائیک بر شبکه توزیع
Efficiency Improvement of Synchronous Buck Converter by Passive Auxiliary Circuit
بهبود راندمان مبدل سنکرون باک با استفاده از مدار کمکی پسیو
یک کنترل‌کننده‌ی PID ضدتجمع خودتنظیم فازی برای کنترل سرعت موتور DC بدون جاروبک
Parallel implementation of probabilistic short-circuit analysis by the Monte Carlo approach Sign In or Purchase
پیاده سازی همزمان آنالیز اتصال کوتاه احتمالی با روش مونت کارلو
A hybrid particle swarm optimizer with sine cosine acceleration coefficients
یک روش بهینه‌سازی هیبرید مبتنی بر ازدحام ذرات با ضرایب شتاب سینوس کسینوسی
A Survey of Computer-aided Detection of Breast Cancer with Mammography
مطالعه مروری تشخیص کامپیوتری سرطان پستان از طریق ماموگرافی
Vivaldi Antenna for RF Energy Harvesting
آنتن Vivaldi برای برداشت انرژی RF
A cross coupled low phase noise oscillator using an output swing enhancement technique
نوسان ساز نویز فاز cross-coupled با استفاده از تکنیک بهبود سوئینگ خروجی
Probabilistic load flow for photovoltaic distributed generation using the Cornish–Fisher expansion
پخش بار احتمالی برای تولید توزیع شده فوتوولتائیک با استفاده از بسط کورنیش-فیشر
A Fast and Scalable Protection Scheme for Distribution Networks With Distributed Generation
طرح حفاظت سریع و مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع با تولید پراکنده
Grid connected PV- home systems in Palestine: A review on technical performance, effects and economic feasibility
سیستم های PV خانگی متصل به شبکه: بررسی عملکرد فنی، اثرات و امکان سنجی اقتصادی
A Lyapunov Function-Based Adaptive Fuzzy Control for Integration of Distributed Generation Resources to Electrical Networks
Reactive Power and AC Voltage Control of LCC HVDC System with Controllable Capacitors
کنترل ولتاژ AC و توان راکتیو سیستم LCC HVDC با خازن های کنترل پذیر

Skip Navigation Links