دانلود تحقیق مدیریت با عنوان بررسی کارآفرينی درون سازمانی با استفاده از مدل استيونسون (فایل word)

اين مقاله مدیریت ميزان کارآفرينی درون سازمانی را با استفاده از مدل استيونسون در يک دانشگاه دولتی بررسی می کند. سؤال اصلی تحقيق اين است که ميانگين مؤلفه های مدل استيونسون در دانشگاه مورد مطالعه تا چه حدی است؟ اين مؤلفه ها عبارتند از: گرايش استراتژيک، گرايش به منابع، ساختار مديريت، فلسفه پاداش، رشدگرايی و فرهنگ کارآفرينانه. می توانید این تحقیق رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 450,000 ریال
شناسه محصول : 2010367
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 15
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 59 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مدیریت با عنوان بررسی کارآفرينی درون سازمانی با استفاده از مدل استيونسون (فایل word)

چکیده

اين مقاله ميزان کارآفريني درون¬سازماني را با استفاده از مدل استيونسون در يک دانشگاه دولتي بررسي مي¬کند. سؤال اصلي تحقيق اين است که ميانگين مؤلفه¬هاي مدل استيونسون در دانشگاه مورد مطالعه تا چه حدي است؟ اين مؤلفه¬ها عبارتند از: گرايش استراتژيک، گرايش به منابع، ساختار مديريت، فلسفه پاداش، رشدگرايي و فرهنگ کارآفرينانه. ابزار مورد استفاده تحقيق، پرسشنامه¬اي شامل دو بخش «سنجش کارآفريني درون¬سازماني» و «مدل استيونسون» و روش مورد استفاده تجزيه و تحليل داده¬ها، آمار توصيفي و استنباطي بوده است. پايايي ابزار پرسشنامه به تأييد رسيده و ضريب آلفاي کرونباخ براي آن 85/0 محاسبه شده است. نتايج نشان مي¬دهد که کارآفريني درون¬سازماني در سازمان مورد تحقيق از نقطه نظر شش مؤلفه نامبرده، از مقدار ميانگين که عدد 5 مي¬باشد، کمتر است. اين نشان مي¬دهد که افراد نمونه به جاي «جهت¬گيري کارآفرينانه»، بيشتر متمايل به حفظ «رفتار اداري» در سازمان هستند. می توانید این تحقیق رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

جهان در اواخر قرن بيستم شاهد تغييرات بسيار گسترده در تمامي عرصه¬هاي کسب¬وکار بوده است. بطوري که اداره امور بخش دولتي را با چالش¬هاي جدي روبرو نموده است. از جمله کارهاي اثربخش دولت¬ها براي رويارويي با اين چالش¬ها، توسل به کارآفريني شناخته شده است. جان تامپسون  معتقد است که رفتار کارآفرينانه نيازي فراگير و ضروري براي تمامي سازمان¬ها اعم از دولتي، خصوصي، داوطلبانه و غيره با هر اندازه است.

در بخش دولتي، جهت¬گيري نويني، براي مطالعه در اين زمينه فراهم مي¬شود، اما مطالعات اندکي در دانشگاه¬هاي دولتي صورت گرفته است. اين مطالعه در صدد است تا با سنجش ويژگي¬ها و مهارت¬هاي مرتبط با «مديريت کارآفرينانه» در مقابل «مديريت اداري يا بوروکراتيک» از طريق مدل استيونسون، سؤالاتي مطرح نمايد تا با پاسخ به آنها بتوان به ميزان رفتار کارآفرينانه در دانشگاه پي برد و از اين طريق مبنايي را در جهت بهبود فرهنگ کارآفرينانه در يک دانشگاه دولتي فراهم نمود.

تعريف و اهميت کارآفريني

واژه کارآفريني ابتدا در سال 1848 توسط استوارت ميل  از فرانسه به زبان انگليسي ترجمه شد. او وظايف کارآفرين را شامل هدايت، نظارت و خطرپذيري مي¬دانست و عامل اخير را به منزله عامل متمايزکننده مدير و کارآفرين در نظر گرفت [1].

همچنين لغت کارآفريني نزديک به 200 سال است مورد استفاده قرار مي¬گيرد که مفهوم سنتي تأکيد بر تلاش¬هايي داشت که يک فرد، بينشي را به کسب¬وکاري موفق تبديل مي¬نمود. اما اخيراً کارآفريني به عنوان فرايندي که مي¬تواند در سازمان¬هاي گوناگون بدون در نظر گرفتن نوع و اندازه رخ دهد، مفهوم¬پردازي شده است [3].

از ديدگاه شين و ونکاتارامان ، کارآفريني فرايندي است که فرصت¬ها براي توليد محصولات و خدمات آينده کشف، ارزيابي و مورد بهره¬برداري قرار مي¬گيرند. دراکر ، کارآفريني را منظري براي تغيير مي¬داند و کارآفرين را فردي مي¬داند که همواره در جستجوي تغيير است، نسبت به آن از خود واکنش نشان مي¬دهد و آن را يک فرصت و شانس مي¬داند.

از نظر بازرگان، موضوعي که لزوم توجه به کارآفريني را سبب شده، معضل بيکاري است که کشور با آن سخت دست به گريبان است. بطوري که به نظر مي¬رسد پرورش افراد کارآفرين و تفکر خوداشتغالي به عنوان راه¬حل¬هاي مقتضي از طرف سياستگذاران و مديران اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است. چرا که از نظر شومپيتر  ، کارآفريني موتور رشد و توسعه است و از ديدگاه بارنت  ، کارآفريني علاوه بر اينکه موتور توسعه اقتصاد است، به عنوان حلقه اتصال بين اختراع، نوآوري و توليد محصولات و خدمت جديد نقش ايفا مي¬کند [2].

در اهميت کارآفريني همين بس که برخي از شرکت¬هاي بزرگ جهان براي حل مشکلات خود به کارآفريني روي آورده-اند.کارآفريني از منابع مهم و پايان¬ناپذير همه جوامع بشري است. منبعي که به خلاقيت انسان¬ها بازمي¬گردد، از يک سو بسيار ارزان و از سوي ديگر ارزشمند و پايان¬ناپذير است.

مدل استيونسون در سنجش رفتار کارآفرينانه

در مطالعات اخير درباره کارآفريني دولتي که توسط موريس و جونز (1999) انجام شد، کاربري مدل استيونسون در فرايند کارآفريني براي بخش دولتي نشان داده شد (زربيناتي و سوتاريس، 2004). استيونسون و همکارانش ويژگي¬ها و مهارت¬هاي مرتبط با «مديريت کارآفرينانه» را در مقابل «مديريت اداري» اين¬گونه توصيف مي¬کنند: «مديريت کارآفرينانه فرايند مشخص ساختن يا ايجاد يک فرصت براي خلق ارزش از طريق نوآوري و تعقيب فرصت است، عليرغم آنکه در آغاز منابع کافي وجود ندارد».

جامعه و نمونه آماري

پژوهش حاضر از نوع کاربردي است. با توجه به ماهيت موضوع و فرضيات پژوهش از روش تحقيق «توصيفي پيمايشي» استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل کارشناسان اداري دانشگاه مورد مطالعه مي¬باشد. در اين مطالعه 25 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول تعيين   شده¬اند.

فهرست مطالب

·         چکيده

·         مقدمه

·         تعريف و اهميت کارآفريني

·         کارآفريني در سازمان¬هاي دولتي

·         فرهنگ اداري و فرهنگ کارآفرينانه

·         مدل استيونسون در سنجش رفتار کارآفرينانه

·         گرايش استراتژيک

·         تعهد به فرصت

·         تعهد به منابع

·         کنترل منابع

·         ساختار مديريت

·         فلسفه پاداش

·         پيشينه تحقيق

·         سؤالات تحقيق

·         روش

·         يافته¬ها

·         نتيجه¬گيري

·         مراجع


Keywords: کارآفرينی درون سازمانی فرهنگ کارآفرينانه فرهنگ اداری مدل استيونسون
این برای گرایش های: کارآفرینی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > مديريت > گرایش ها > کارآفرینی > محصولات قابل دانلود کارآفرینی > تحقیق های آماده کارآفرینی > تحقیق مدیریت با عنوان بررسی کارآفرينی درون سازمانی با استفاده از مدل استيونسون (فایل word)