مقالات ترجمه شده پزشکی (صفحه 1)

مدیریت تب در کودکان: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه word
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study pdf
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی word
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer pdf
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان word
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery pdf
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو word
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory pdf
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین word
A Distributed Trust Evaluation Model and Its Application Scenarios for Medical Sensor Networks pdf
یک مدل ارزیابی اعتماد توزیع شده و سناریوهای کاربردی آن برای شبکه های حسگر پزشکی word
Robotic Approaches for Rehabilitation of Hand Function After Stroke pdf
راهکارهای رباتیک برای توان بخشی عملکرد دست پس از سکته مغزی word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Four faces of cellular senescence pdf
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی word
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer pdf
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه word
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells pdf
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس word
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus pdf
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2 word
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species pdf
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia word
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance pdf
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان word
The management of insulin treated diabetes and sport pdf
مدیریت دیابت درمان شونده با انسولین و ورزش word
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes pdf
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین word
Burden of antibiotic resistance in common infectious diseases: role of antibiotic combination therapy. pdf
Roles and mechanisms of cellular senescence in regulation of tissue homeostasis pdf
نقش و مکانیسم های پیری سلولی در تنظیم همئوستازی بافت word
THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER pdf
نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی word
Diabetes mellitus and medicinal plants-a review pdf
مروری بر دیابت و گیاهان دارویی word
Tapeworm Diphyllobothrium dendriticum (Cestoda)— Neglected or Emerging Human Parasite? pdf
Immune responses to Helicobacter pylori infection pdf
پاسخ های ایمنی به عفونت هلیکوباکتر پیلوری word
Increasing Potential of HER3 Signaling in Colon Cancer Progression and Therapy pdf
افزایش پتانسیل سیگنالینگ HER3 در درمان و پیشرفت سرطان روده بزرگ word

سایر مقالات ترجمه شده پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید