مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 1)

تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
Microlenses focal length measurement using Z-scan and parallel moiré deflectometry pdf
Nonlinear refraction measurements of materials using the moire deflectometry pdf
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌ word
Low lattice thermal conductivity of stanene pdf
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن word
The Systematic Structure-Change into the Molecule-like Structures in the Self-Conjugate 4n Nuclei pdf
تغییر ساختار سیستماتیک به ساختارهای مولکول مانند در هسته های 4n خودالحاقی word
Double-centre oscillator and its application to fission pdf
نوسانگر دو مرکزی و کاربرد آن در شکافت word
The two –center shell model pdf
مدل لایه ای دو مرکزی word
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی word
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19 pdf
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19 word
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110) pdf
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110) word
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage pdf
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم word
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate pdf
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه word
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport pdf
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب word
Generation of CMB B-mode Polarization from Circular Polarization pdf
تولید قطبش مد B برای CMB از قطبش دایره‌ای word
The structure of rotational bands in alpha-cluster nuclei pdf
ساختار نوارهای چرخشی در هسته های خوشه آلفا word
Algebraic treatment of alpha-cluster nuclei pdf
بررسی جبری هسته های خوشه آلفا word
Superasymmetric two-center shell model for spontaneous heavy-ion emission pdf
مدل لایه ای دو مرکزی ابرنامتقارن برای گسیل خود به خودی یون سنگین word
Status of space-based gamma-ray astronomy pdf
وضعیت اخترشناسی پرتو گاما در فضا word
An efficient numerical method for solving Abel integral equation pdf
یک روش عددی کارآمد برای حل معادلات انتگرال آبل word
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field pdf
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید