مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 1)

تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم word
An efficient numerical method for solving Abel integral equation pdf
یک روش عددی کارآمد برای حل معادلات انتگرال آبل word
Status of space-based gamma-ray astronomy pdf
وضعیت اخترشناسی پرتو گاما در فضا word
Superasymmetric two-center shell model for spontaneous heavy-ion emission pdf
مدل لایه ای دو مرکزی ابرنامتقارن برای گسیل خود به خودی یون سنگین word
Nonlinear refraction measurements of materials using the moire deflectometry pdf
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌ word
Double-centre oscillator and its application to fission pdf
نوسانگر دو مرکزی و کاربرد آن در شکافت word
The Systematic Structure-Change into the Molecule-like Structures in the Self-Conjugate 4n Nuclei pdf
تغییر ساختار سیستماتیک به ساختارهای مولکول مانند در هسته های 4n خودالحاقی word
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport pdf
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب word
Microlenses focal length measurement using Z-scan and parallel moiré deflectometry pdf
The two –center shell model pdf
مدل لایه ای دو مرکزی word
The structure of rotational bands in alpha-cluster nuclei pdf
ساختار نوارهای چرخشی در هسته های خوشه آلفا word
Algebraic treatment of alpha-cluster nuclei pdf
بررسی جبری هسته های خوشه آلفا word
Generation of CMB B-mode Polarization from Circular Polarization pdf
تولید قطبش مد B برای CMB از قطبش دایره‌ای word
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate pdf
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه word
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage pdf
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم word
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110) pdf
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110) word
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19 pdf
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19 word
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی word
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties pdf
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها word
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite pdf
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films pdf
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید