مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده فیزیک گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی
Habitable Planets: Interior Dynamics and Long-Term Evolution
سیارات قابل سکونت: دینامیک داخلی و ارزیابی بلند مدت
Dynamic analysis of a fractional-order Lorenz chaotic system
تحلیل دینامیکی سیستم آشوبی مرتبه کسری Lorenz
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Generation of CMB B-mode Polarization from Circular Polarization
تولید قطبش مد B برای CMB از قطبش دایره‌ای
Nonlinear refraction measurements of materials using the moire deflectometry
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌
Microlenses focal length measurement using Z-scan and parallel moiré deflectometry
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو
Oxygen Vacancies as Active Sites for Water Dissociation on Rutile TiO2(110)
تهی جاهای اکسیژن به عنوان سایت های فعال برای تجزیه آب روی سطح TiO2 روتایل (110)
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4)
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن
Improved processing of carbon nanotube/magnesium alloy composites
بهبود فرآوری کامپوزیت های نانو لولة کربنی/آلیاژ منیزیم
Stable delivery of nano-beams for advanced nano-scale analyses
تحویل پایدار نانو پرتوها برای تحلیل های پیشرفته مقیاس نانو
How to make interlocked nanocarbons
نحوه تهیه نانوکربن های همبند
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل
Sol-Gel Preparation of Nanoscale TiO2/SiO2 Composite for Eliminating of Con Red Azo Dye
تولید نانوکامپوزیت TiO2/SiO2 از طریق روش سُل- ژل برای حذف رنگینة Congo Red Azo

Skip Navigation Links