مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 7)

Controlled growth of GaN nanowires by pulsed metalorganic chemical vapor deposition pdf
رشد کنترل شده ی نانوسیم های GaN به وسیله رسوبگیری پالسی بخار شیمیایی فلز آلی word
Sonochemical synthesis of copper selenides nanocrystals with different phases pdf
سنتز سونوشیمیایی نانو کریستال های سلناید مس در فاز های مختلف word
Inflationary paradigm in trouble after Planck2013 pdf
دیدگاه تورمی در چالش، پس از پلانک 2013 word
Influence of Indium-Percentage Variation on Dynamical Characteristics of In xGa1-xAs/GaAs(001) Quantum Dot Lasers pdf
تأثیر تغییر درصد ایندیم در ویژگی های دینامیکی لیزر نقطه کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs-001 word
Numerical simulation of thin film solar cells: practical exercises with SCAPS pdf
شبیه‌سازی عددی سلول‌های خورشیدی لایه‌ی نازک: تمرین‌های عملی با SCAPS word
Habitable Planets: Interior Dynamics and Long-Term Evolution pdf
سیارات قابل سکونت: دینامیک داخلی و ارزیابی بلند مدت word
شناسایی خواص ویسکوالاستیک فیلم های ترکیب شامل پلی آنیلین و نانولوله های کربن word
On the Low-power Design, Stability Improvement and Frequency Estimation of the CMOS Ring Oscillator pdf
طراحی توان کم، بهبود پایداری و تخمین فرکانس نوسانگرهای حلقه CMOS word
Photon gas with hyperbolic dispersion relations pdf
گاز فوتونی با روابط پاشندگی هذلولوی word
Transcending the replacement paradigm of solid-state lighting pdf
برتریِ نمونه جایگزینِ روشنائی حالت جامد word
Transparent Conductive Nanofiber Paper for Foldable Solar Cells pdf
کاغذهای رسانای نانوفایبر شفاف برای پیل های خورشیدی با قابلیت تا شدن word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
The Physical Way of Standardizing Magnets pdf
روش فیزیکی استانداردسازی آهن رباها word
The Cellulose Nanofibers for Optoelectronic Conversion and Energy Storage pdf
نانوفیبرهای سلولزی برای تبدیل اپتو الکترونیک و ذخیره انرژی word
Graphene-based photonic nanostructures for linear and nonlinear devices pdf
نانوساختارهای فوتونی گرافنی برای دستگاه های خطی و غیرخطی word
Single Chip Gas Sensor Array for Air Quality Monitoring pdf
آرایه سنسور گاز تک چیپی برای مانیتورینگ کیفیت هوا word
Production of short lived radioactive beams of radium pdf
تولید پرتوهای رادیو اکتیو رادیوم با عمر کوتاه word
Extremely simple single-prism ultrashort-pulse compressor pdf
فشرده ساز پالس فوق کوتاه تک منشوری word
Optical amplification enhancement in photonic crystals pdf
افزایش تقویت نوری در بلورهای فوتونی word
Graphene-based optical absorbers pdf
جاذب های اپتیکی گرافنی word
A rotating target for Ra production pdf
هدف چرخشی برای تولید رادیوم word
Advances in Computational Modeling of Electronic Devices Based on Graphene pdf
پیشرفت های مدلسازی محاسباتی دستگاه های الکترونیکی پایه گرافینی word
Self-Assembly Quantum Dots Growth Prediction by Quantum-Inspired Linear Genetic Programming pdf
پیش‌بینی رشد نقاط کوانتومی خودآراسته با برنامه‌ریزی ژنتیکی خطی مبتنی بر کوانتوم word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3 word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید