مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 5)

Optical filter based on photonic crystal pdf
فيلتر نوري بر اساس بلور فتونی word
Review on natural dye sensitized solar cells: Operation, materials and methods pdf
مروری بر سلول‌های خورشیدی حساس شده با رنگدانه‌های طبیعی: ساخت، مواد و روش‌ها word
The Physical Way of Standardizing Magnets pdf
روش فیزیکی استانداردسازی آهن رباها word
Effect of Anode Designs on Ion Emission Characteristics of a Plasma Focus Device pdf
اثر طرح های آند بر روی خواص انتشار یون یک دستگاه کانونی پلاسمایی word
Bidirectional Quantum Teleportation by Using Five-qubit Cluster State pdf
دورترارسانی کوانتومی دوسویه با استفاده از حالت خوشه ای پنج کیوبیتی word
Energy Levels of InGaAs/GaAs Quantum Dot Lasers with Different Sizes pdf
سطوح انرژی لیزرهای نقطه‌ای InGaAs/GaAs با اندازه‌های مختلف word
Influence of Indium-Percentage Variation on Dynamical Characteristics of In xGa1-xAs/GaAs(001) Quantum Dot Lasers pdf
تأثیر تغییر درصد ایندیم در ویژگی های دینامیکی لیزر نقطه کوانتومی InxGa1-xAs/GaAs-001 word
A novel approach for fuel cell parameter estimation using simple Genetic Algorithm pdf
رویکرد نوین برای تخمین پارامتر پیل سوختی با استفاده از الگوریتم ژنتیک ساده word
A fibre-optic humidity sensor based on a porous silica xerogel film as the sensing element pdf
حس‌گر رطوبتی فیبر نوری مبتنی بر یک لایه‌ی زیروژل سیلیکای متخلخل به عنوان عنصر حساس word
Generation of Polluted Atmospheres for the Calibration of QCM Gas Sensors pdf
تولید جو آلوده برای کالیبراسیون حسگرهای گازی QCM word
Modelling polycrystalline semiconductor solar cells pdf
مدل سازی سلول های خورشیدی چندبلوری نیم رسانا word
Synthesis and characterization of antimicrobial crosslinked carboxymethyl chitosan nanoparticles loaded with silver pdf
سنتز و تعیین خصوصیات ضد میکروبی کربوکسی متیل کیتوزان دارای پیوند عرضی حاوی نانوذرات نقره word
پالایش آلودگی هوا توسط نانو ژنراتور برق مالشی یا triboelectric بادی به صورت خود شارژ: word
Analytical Discussion of Single Electron Transistor pdf
بحث تحلیلی در مورد ترانزیستور تک الکترونی word
Computational study of double-gate graphene nano-ribbon transistors pdf
مطالعه مقایسه‌ای بین ترانزیستورهای دو گیته مبتنی بر نانو روبان گرافنی word
کنترل بهینه LQ گسسته چینش ماهواره در چرخش بیضوی بر روی خطی سازی بازخورد word
ساخت سلول های خورشیدی دو و سه پیوندی با سلول فوقانی اکسید سیلیکون بی شکل هیدروژن دار (a-SiOx:H) word
Scalable Flat-Panel Nano-Particle MEMS/NEMS Thruster pdf
رانشگر MEMS / NEMS صفحه تخت نانوذره ای مقیاس پذیر word
Structure and performance of ZnO/PVC nanocomposites pdf
ساختار و عملکرد نانوکامپوزیت‌های ZnO/PVC word
Design of a ternary static memory cell using carbon nanotube-based transistors pdf
طراحی یک سلول حافظه ایی ایستای سه گانه با استفاده از ترانزیستور های مبتنی بر نانو تیوب کربن word
Optoelectronic studies on heterocyclic bases of deoxyribonucleic acid for DNA photonics pdf
مطالعات اپتوالکترونیک روی پایه هتروسیکلیکِ اسید دئوکسی ریبونوکلئیک برای فوتونیک DNA word
Habitable Planets: Interior Dynamics and Long-Term Evolution pdf
سیارات قابل سکونت: دینامیک داخلی و ارزیابی بلند مدت word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید