مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 10)

Aqueous synthesis of finely divided pyrite particles pdf
سنتز ذرات پیریت ریز و کاملاً یکنواخت در محلول آبی word
A Heterodyne Optical Fiber Current Sensor Based on a Nanowire-Grid In-Line Polarizer pdf
یک سنسور جریان فیبر نوری ترکیبی بر پایه‌ی یک قطبنده‌ی خطی شبکه‌ی نانوسیم word
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite pdf
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط word
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع word
Synthesis of hexagonal CoFe2O4/ZnO nanoparticles and their electromagnetic properties pdf
سنتز نانوذرات شش وجهی CoFe2O4/ZnO و خواص الکترومغناطیسی آن ها word
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres pdf
Density functional calculations of the Mössbauer parameters in hexagonal ferrite SrFe12O19 pdf
محاسبات تابعی چگالی پارامترهای موسبائر در فریت شش وجهی SrFe12O19 word
انتگرال های تبادلی در فریت شش‌ضلعی مغناطوالکتریکی (SrCo2Ti2Fe8O19): مطالعه ی تابع چگالی word
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate pdf
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه word
Projection of North Atlantic Oscillation and its effect on tracer transport pdf
پیش‌بینی نوسانات اقیانوس اطلس شمالی و تاثیر آن روی انتقال ردیاب word
Thin Solid Films pdf
The evolution of graphene-based electronic devices pdf
سیر تکاملی قطعات الکترونیکی مبتنی بر گرافن word
Dynamics of avalanche quantum dot infrared photodetectors pdf
دینامیک آشکارسازهای نوری مادون قرمز نقطه کوانتومی بهمنی word
Quantum-dot infrared photodetectors: Status and outlook pdf
آشکارسازهای نقطه کوانتومی مادون قرمز: وضعیت فعلی و دورنما word
QUANTUM DOT INFRARED DETECTORS AND SOURCES pdf
آشکارسازها و منابع مادون قرمز نقطه کوانتومی word
Heat and fluid flow in high-power LED packaging and applications pdf
گرما و جریان سیال در ساخت LED های توان بالا و کاربردهای آن word
Excellent Color Quality of White-Light-Emitting Diodes by Embedding Quantum Dots in Polymers Material pdf
کیفیت رنگ فوق‌العاده دیودهای نورافشان سفید با ادغام نقاط کوانتومی و مواد پلیمری word
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field pdf
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی word
Low lattice thermal conductivity of stanene pdf
هدایت گرمایی شبکه‌ای پایین در استانن word
Optimization of CNFET Parameters for High Performance Digital Circuits pdf
بهینه‌سازی پارامترهای CNFET برای مدارهای دیجیتالی پیشرفته word
Advanced carbon aerogels for energy applications pdf
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید