مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 10)

Approaches to End-User Applications Portability in the Cloud: A Survey pdf
روش هایی برای انتقال اپلیکیشن های کاربر نهایی در ابر: بررسی کلی word
Frequent Itemset Mining for Big Data pdf
کاوش مجموعه اقلام پرتکرار برای کلان داده word
Improving Productive Processes Using a Process Mining Approach pdf
بهبود فرایندهای تولیدی با استفاده از یک رویکرد فرایندکاوی word
A survey of large-scale analytical query processing in MapReduce pdf
مطالعه‌ای بر پردازش پرس و جویِ تحلیلی و بزرگ مقیاس، در معماری MapReduce (کاهش نگاشت) word
Energy-efficient rate-adaptive GPS-based positioning for smartphones pdf
موقعیت یابی مبتنی بر GPS با نرخ تطبیقی و کارایی انرژی برای تلفن های هوشمند word
تجزیه و تحلیل عملکرد و استحکام بلوتوث کم انرژی و پایداری برای ارتباطات بین خودرویی word
Sleep-based topology control in the Ad Hoc networks by using fitness aware learning automata pdf
Fast updated frequent-itemset lattice for transaction deletion pdf
شبکه مجموعه آیتم مکرر بروز شونده سریع برای حذف تراکنش word
PASCCC: Priority-based application-specific congestion control clustering protocol pdf
PASCCC: پروتکلِ خوشه بندیِ کنترلِ ازدحامِ مخصوص نرم افزارِ مبتنی بر اولویت word
Data Security and Privacy Protection Issues in Cloud Computing pdf
مباحث امنیت داده ها وحفاظت از حریم خصوصی سدر رایانش ابری word
The Likelihood Interpretation as the Foundation of Fuzzy Set Theory pdf
تفسیر و بررسی احتمالات به عنوان پایه ای از تئوری مجموعه فازی word
Flow-based NDN Architecture pdf
معماری NDN مبتنی بر جریان word
Transport Control Strategies in Named Data Networking: a Survey pdf
پژوهشی پیرامون راهبردهای کنترل حمل و انتقال در شبکه داده های نامگذاری شده word
Cross-VM Cache Attacks on AES pdf
حملات کش VM متقابل در AES word
SDN, A Research on SDN Assets and Tools to Defense DDoS Attack in Cloud Computing Environment pdf
SDN، پژوهشی در خصوص ابزارها و دارایی های SDN جهت دفاع در برابر حملات DDoS در محیط رایانش ابری word
A View on Privacy & Trust in IoT pdf
نگاهی به حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیاء word
A novel time series link prediction method: Learning automata approach pdf
روش جدید پیش بینی پیوند سری های زمانی: روش اتوماتای یادگیر word
A cellular automaton that solves distributed spanning tree problem pdf
اتوماتای سلولی که مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را حل می‌کند word
QoS Provisioning for H.264/SVC Streams over Ad-Hoc ZigBee Networks Using Cross-Layer Design pdf
Software fault prediction metrics: A systematic literature review pdf
استانداردهای پیش بینی خطای نرم افزار: مروری سیستماتیک بر مقالات word
Moving mesh methods for solving parabolic partial differential equations pdf
روش های مش متحرک برای حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی سهموی word
Customer oriented resource allocation framework in cognitive radio pdf
چارچوب تخصیص منابع مشتری گرا در رادیوشناختی word
Network of networks in Linux operating system pdf
شبکه ی شبکه ها در سیستم عامل لینوکس word
Few-Shot Deep Adversarial Learning for Video-Based Person Re-Identification pdf
یک روش یادگیری تخاصمی عمیق و چند مرحله ای، برای باز شناسی شخص بر مبنای ویدئو word
Dependability-Based Reliability Analysis in URC Networks: Availability in the Space Domain pdf
What is search engine optimization: SEO pdf
بهینه سازی موتور جست و جو SEO چیست؟ word
The Whale Optimization Algorithm pdf
الگوریتم‌ بهینه‌سازی نهنگ‌ (وال) word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید