مقالات ترجمه شده معماری (صفحه 1)

Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo pdf
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design pdf
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی word
Energy efficient design strategies in the hot dry area of Turkey pdf
استراتژی های طراحی انرژی کارآمد در منطقه گرم و خشک ترکیه word
Diagrid Structures: Innovation and Detailing pdf
سازه های شبکه مورب: ابداع و جزئیات بندی word
Sustainability Concepts in the Design of High-Rise buildings: the case of Diagrid Systems pdf
مفاهیم توسعه پایدار در طراحی ساختمان های بلند: مورد سیستم های شبکه مورب word
DIAGRID STRUCTURAL SYSTEMS FOR TALL BUILDINGS: CHARACTERISTICS AND METHODOLOGY FOR PRELIMINARY DESIGN pdf
سیستم های ساختاری شبکه مورب برای ساختمان های بلند: مشخصه ها و روش شناسی طراحی مقدماتی word
DIAGRIDS, THE NEW STABLITY SYSTEM: COMBINING ARCHITECTURE WITH ENGINEERING pdf
شبکه مورب ها، سیستم پایدار نوین: ترکیب معماری با مهندسی word
Energy-efficient Tall buildings design strategies: A holistic approach pdf
راهبرد طراحی ساختمان های بلند با راندمان انرژی بالا: یک رویکرد جامع word
Photogrammetric reconstruction of the my son “G1” temple in vietnam pdf
بازسازی و مرمت فتوگرامتری معبد مای سون "G1" در ویتنام word
Capacity Building through Design Innovation with Vegetable Fibres for Temporary Shelters pdf
ظرفیت سازی از طریق نوآوری طراحی با الیاف (فیبرهای) گیاهی برای سرپناه های موقتی word
Assessing the thermal performance of temporary shelters pdf
ارزیابی عملکرد حرارتی سرپناه های (پناهگاه های) موقتی word
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice pdf
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار word
Public Health—Urban Landscaping Relationship and user's Perceptions pdf
سلامت عمومی- ارتباط منظر شهری و احساسات بشر word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
VISUAL PREFERENCES IN URBAN SIGNSCAPES pdf
ترجیحات بصری در نمای تابلو های شهری word
Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal pdf
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
An Applied Mereology of the City: Unifying Science and Philosophy for Urban Planning pdf
مورفولوژی کاربردی شهر: اتحاد علوم و فلسفه برای برنامه ریزی شهری word
A Neural Network Model for Building Construction Projects Cost Estimating pdf
مدل شبکه عصبی برای تخمین هزینه پروژه های ساختمان سازی word
مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک word
From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty Together Again pdf
از بریکولاژ تا اسطوره، یا چگونه هامپتی و دامپتی را دوباره بهم رساند word
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications pdf
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی word
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration pdf
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار word
Sustainable Urban Forms :Their Typologies, Models, and Concepts pdf
فرم های ماندگار شهری: تیپولوژی، مدل ها و مفاهیم آنها word
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
Optimal design of Schwedler and ribbed domes via hybrid Big BangBig Crunch algorithm pdf
طراحی بهینه گنبدهای اشودلر و دنده ای بوسیله الگوریتم ترکیبی بیگ بنگ – بیگ کرانچ word
Planning of sustainable cities in view of green architecture pdf
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز word

سایر مقالات ترجمه شده معماری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید