مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی (صفحه 1)

Classical Chinese Gardens: Landscapes for Self-Cultivation pdf
باغ های کلاسیک چینی: چشم اندازهایی برای پرورش نفس word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal pdf
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Thermal Eco‐cities: Green Building and Urban Thermal Metabolism pdf
بوم شهرهای حرارتی : ساخت و ساز سبز و متابولیزم گرمایی شهری word
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery pdf
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی word
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM pdf
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
Planning of sustainable cities in view of green architecture pdf
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز word
Rethinking Third Places: Contemporary Design With Technology pdf
باز نگری مکان های دست سوم: طراحی معاصر با استفاده از تکنولوژی word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن word
Modeling signalized intersection safety with corridor-level spatial correlations pdf
مدلسازی ایمنی تقاطع دارای علائم ترافیکی توسط همبستگی های فضایی سطح راه word
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS pdf
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
A holistic low carbon city indicator framework for sustainable development pdf
چارچوب شاخص جامعی در تعیین شهر کم کربن برای توسعه پایدار word
VISUAL PREFERENCES IN URBAN SIGNSCAPES pdf
ترجیحات بصری در نمای تابلو های شهری word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
URBAN REGENERATION FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES: A CASE STUDY pdf
احیای شهری برای اجتماعات محلی پایدار، یک نمونه موردی word
Urban Form and Sustainability: the Case Study of Rome pdf
شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن: مطالعه ی موردی روم word
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal pdf
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی word
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR pdf
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR word
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage pdf
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی شهرسازی > مقاله های مهندسی شهرسازی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید