مقالات ترجمه شده ارتباطات تصویری (صفحه 1)

Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage pdf
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات word
Classical Chinese Gardens: Landscapes for Self-Cultivation pdf
باغ های کلاسیک چینی: چشم اندازهایی برای پرورش نفس word
Simulating the thermal and daylight performances of a folded porous double façade for an office building in Cairo pdf
Choosing Appropriate Contract Methods for Design-Build Projects pdf
انتخاب روش های مناسب پیمان برای پروژه های طراحی – ساخت word
Social Network Model of Construction pdf
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی word
DEMOCRATIC DRAWING Techniques for Participatory Design pdf
ترسیم دموکراتیک، فنونی برای طراحی مشارکتی word
Thermal Eco‐cities: Green Building and Urban Thermal Metabolism pdf
بوم شهرهای حرارتی : ساخت و ساز سبز و متابولیزم گرمایی شهری word
Rethinking Third Places: Contemporary Design With Technology pdf
باز نگری مکان های دست سوم: طراحی معاصر با استفاده از تکنولوژی word
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction pdf
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو word
Project management office a knowledge broker in project-based organisations pdf
دفتر مدیریت پروژه به عنوان متصدی دانش در سازمان های پروژه محور word
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP pdf
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP word

سایر مقالات ترجمه شده ارتباطات تصویری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید