مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی (صفحه 2)

Strategic Operations Management: Investigating the Factors Impacting Communication Effectiveness and Job Satisfaction pdf
عملکرد مدیریت استراتژیک:بررسی عوامل موثر بر اثربخشی ارتباط و رضایت مندی شغلی word
Implementing a technology strategy in developing countries The experience of the Indonesian rolling stock industry pdf
اجرای استراتژی فناوری در کشور های در حال توسعه -تجربه صنعت ترن های خط آهن اندونزی word
A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and its Dimensions pdf
مدلی از کارآفرینی استراتژیک (راهبردی): ساختار و ابعاد آن word
An investigation on critical success factors for knowledge management using structural equation modeling pdf
بررسی عوامل حیاتی موفقیت برای مدیریت دانش با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری word
Modes of Network Governance: Structure, Management, and Effectiveness pdf
شیوه های حاکمیت شبکه ای: ساختار، مدیریت و اثر بخشی word
Application of AHP in the Design of a Strategy Map pdf
کاربرد AHP در طراحی نقشه استراتژی word
Ideology and the Discourse of Strategic Management: A Critical Research Framework pdf
ایدئولوژی و گفتمان مدیریت استراتژیک: چارچوب پژوهش انتقادی word

سایر مقالات ترجمه شده مدیریت اجرایی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید