مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 7)

What is the impact of bankrupt and restructured loans on Japanese bank efficiency pdf
تاثیر وامهای ورشکستگی وبازسازی بر کارایی بانکهای ژاپنی چیست؟ word
Bank dividends and signaling to information-sensitive depositors pdf
سود تقسیمی بانکها و سیگنال آن به سپرده گذاران حساس به اطلاعات word
درک حسابداران مدیریت از نقش شان در حسابداری برای توسعه پایدار word
Innovative costing system framework in industrial product-service system environment pdf
چارچوب سیستم هزینه یابی نو آورانه در سیستم صنایع خدماتی-تولیدی word
Environmental management accounting practices in small medium manufacturing firms pdf
کاربست های حسابداری مدیریت زیست محیطی در شرکت های تولید کوچک و متوسط word
MARKET REACTIONS TO QUALIFIED AUDIT REPORTS: RESEARCH APPROACHES pdf
واکنش های بازار به گزارش های واجد شرایط حسابرسی: دیدگاه های پژوهشی word
The New Deal and the origins of the modern American real estate loan contract pdf
قرارداد جديد و منشاء قرارداد وام املاك و مستغلات آمريكاي مدرن word
Accounting of Intangible Assets under FVA pdf
حسابداری دارایی های نامشهود طبق FVA (حسابداری ارزش منصفانه) word
Testing the limits of structuration theory in accounting research pdf
آزمایش محدودیت ‏های نظریه‏ ی ساختاربندی در تحقیق حسابداری word
Audit opinion improvement and the timing of disclosure pdf
رابطه بین بهبود اظهارنظر حسابرس و زمانبندی افشای اطلاعات word
Product Profitability Analysis Based on EVA and ABC pdf
تجزیه و تحلیل سودآوری محصولات بر اساس روشهاي ABC و EVA word
Capital Structure, Cash Holdings and Firm Value: a Study of Brazilian Listed Firms pdf
ساختارسرمایه، دارایی نقدی و ارزش شرکت: مطالعه شرکت های فهرست شده برزیلی word
The moral potential of individualism and instrumental reason in accounting research pdf
عامل بالقوه اخلاقی فردگرایی و منطق ابزاری در تحقیق حسابداری word
Fraud and Forensic Accounting: Knowledge and Risk Assessment Task Performance in Malaysian Public Sector – Conceptual study pdf
حسابداری بخش دولتی و اقتصادهای رو به رشد: بررسی قیاسی و تحلیل غنا و نیجریه word
Data analytics in auditing: Opportunities and challenges pdf
تجزیه و تحلیل داده در حسابرسی: فرصت ها و چالش ها word
Overview of XBRL technologies for decision making in Accounting Information Systems pdf
بررسی اجمالی فن آوریXBRL به منظور تصمیم گیری در سیستم های اطلاعاتی حسابداری word
A SURVEY OF FORTUNE 500 COMPANIES' REPORTING OF COMPREHENSIVE INCOME pdf
برآوردی از 500 شرکت Fortune، بر پایه ی گزارشی از سود جامع آنها word
THE EFFECTS OF ADOPTION OF ACCRUAL-BASED BUDGETING ON TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN THE NIGERIAN PUBLIC SECTOR pdf
Working capital management, corporate performance, and financial constraints pdf
مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و محدودیت های تامین مالی word
Optimal linear income taxation with general equilibrium effects on wages pdf
ماليات‌بندي درآمد خطي بهينه با اثرات تعادل عمومي بر روي دستمزدها word
Transport infrastructure project evaluation using cost-benefit analysis pdf
ارزیابی پروژه زیرساخت حمل و نقل با استفاده از تحلیل هزینه-فایده word
Management Accounting Research: 25 years on pdf
پژوهش های مدیریت حسابداری: در طی 25 سال word
Comparison between Financial Ratios Analysis and Balanced Scorecard pdf
مقایسه تجزیه و تحلیل نسبت های مالی و کارت امتیازی متوازن word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید