مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 3)

A goal programming model for bank assets and liabilities management pdf
یک مدل برنامه ریزی آرمانی برای مدیریت دارایی ها و بدهی های بانکی word
Dominant Owners and Performance of Continental European Firms pdf
مالکان برتر و عملکرد شرکت های اروپایی قاره ای word
حاکمیت شرکتی، تصمیم گیری های مدیریت مالی و عملکرد شرکت: شواهدی از صنعت دریایی word
Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی word
What Is the Significance of GASB’s Conceptual Framework pdf
اهمیت چارچوب نظری هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی در چیست؟ word
CEO Inside Debt and Audit Fees pdf
بررسی ارتباط بین بدهی داخلی مدیریت و هزینه های حسابرسی word
Global perspectives on accounting information systems: mobile and cloud approach pdf
ديدگاه هاي جهاني در سيستم هاي اطلاعات حسابداري : رويكرد تلفن همراه و ابري word
The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case pdf
توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای SME ها در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی word
Free Cash Flow and Earnings Management in Brazil: The Negative Side of Financial Slack pdf
مدیریت درآمدها (عایدات) و جریان نقدی آزاد در برزیل: جنبه ی منفی منابع مالی word
Audit Committee: Does it Signfy as an Independent Watchdog Over and Above External Auditors pdf
آیا کمیته حسابرسی به منزله ناظری مافوق حسابرسان برون‌سازمانی عمل می‌کند؟ word
The Use of Accounting Information System for the Management of Business Costs pdf
استفاده از سیستم اطلاعات حسابداری برای مدیریت هزینه‏ های کسب و کار word
THE ROLE OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING IN FINANCIAL AUDITING QUALITY ENHANCEMENT pdf
نقش حسابداری مدیریت درافزایش کیفیت حسابرسی مالی word
The value of executive director share ownership and discretionary accruals pdf
ارزش مالکیت سهام مدیران اجرایی و تعهدات احتیاری word
Financial liberalization and stock markets efficiency: New evidence from emerging economies pdf
آزاد کردن مالی و راندمان بازار های سهام : سند جدید از اقتصاد های در حال ظهور word
رابطه بین نقدینگی ، نظارت صنفی و ارزش گذاری شرکت : سندی از روسیه word
The Relationship between Budget Deficits and Capital Inflows: Further Econometric Evidence pdf
رابطه بين كسورات بودجه ووروديهاي سرمايه اي:شواهد اقتصادي بيشتر word
An improved boosting based on feature selection for corporate bankruptcy prediction pdf
[کاربرد] روش تقویتی بهینه مبتنی بر گزینش ویژگی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها word
ACCOUNTANTS’JOB SATISFACTION: A PATH ANALYSIS pdf
روشی برای تحلیل رضایت شغلی حسابداران: روش آماری تحلیل مسیر word
A new intelligent system for senior executives to maintain remote control of their company pdf
سیستم جدید هوشمند برای مدیریت غیرحضوری شرکت ها word
Accounting Choice and the Fair Value Option pdf
انتخاب حسابداري و گزينه ارزش منصفانه word
Performance Evaluation and Responsibility Accounting pdf
ارزیابی عملکرد و حسابداری مسئولیت word
Business strategy, executive compensation and firm performance pdf
استراتژی تجاری، حقوق و مزایای اجرایی و عملکرد بنگاه word
Enhancing dynamic performance measurement systems through information systems integration pdf
ارتقاء سيستم‌هاي اندازه‌گيري عملكرد پويا از طريق يكپارچگي سيستم‌هاي اطلاعاتي word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید