مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی (صفحه 1)

Fashion pdf
مد word
Pedagogical strategies for continuous training in the police system pdf
راهکارهای آموزشی در تعلیم مستمر سیستم پلیس word
Beyond Anomie: Alienation and Crime pdf
فراسوی آنومی: بیگانگی و جرم word
Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach pdf
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی word
Third Places and the Social Life of Streets pdf
مکان های ثالث و زندگی اجتماعی خیابان ها word
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids pdf
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی word
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation pdf
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها word
Vocational education and training: dual education and economic crises pdf
آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی word
Influences on the Life Satisfaction of Never-Married Men and Women pdf
آثار رضایت از زندگی در میان مردان و زنانی که هیچگاه تاکنون ازدواج نکرده اند word
What is Cultural Studies Anyway pdf
" مطالعات فرهنگی " با چه اهدافی انجام می گیرد ؟ word
Environmental Characteristics Influences on Physical Activity among Overweight Adolescents: Urban neighbourhood parks pdf
تأثير مشخصات محيطي بر روي فعاليت جسماني در ميان نوجوانان چاق: پارك‌هاي محله‌اي شهري word
Work-related suicide : An analysis of US government reports and recommendations for human resources pdf
خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی word
Agent-based social simulation: dealing with complexity pdf
شبیه سازی عامل بنیان: بررسی پیچیدگی word
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television pdf
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون word
The Creative Class and Economic Development pdf
طبقه ی خلاق و توسعه ی اقتصادی word
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده word
Rational action theory for sociologye pdf
نظریه کنش عقلایی در جامعه شناسی word
Culture and the fertility transition in India pdf
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند word
Corporate Values on Strategic Planning Process: A Research about the Universities in Turkey pdf
ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی: پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه word
Occupational safety in multicultural teams and organizations: A research agenda pdf
ایمنی شغلی در گروهها و سازمانهای چندفرهنگی: یک برنامه پژوهشی word
Combining innovation and sustainability: an educational paradigm for human development on earth pdf
ترکیب نوآوری و پایداری: پارادایم آموزشی برای توسعه ی انسانی word
Critical Theory, Poststructuralism, Postmodernism: Their Sociological Relevance pdf
نظریه انتقادی، پساساختارگرایی، پست مدرنیسم: ارتباط جامعه شناختی آنها word
Social Stratification and Cultural Consumption: Music in England pdf
قشربندی اجتماعی و مصرف فرهنگی: موسیقی در انگلستان word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اجتماعی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید