مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی (صفحه 2)

Synthesis of halogen free flame retardant and its application on polypropylene pdf
سنتز ماده ضدآتش فاقد هالوژن و کاربرد آن روی پلی پروپیلن word
UV protection and self-cleaning finish for cotton fabric using metal oxide nanoparticles pdf
تکمیل حفاظت در برابر UV و خود پاک کنندگی برای پارچه پنبه ای با استفاده از نانوذرات اکسید فلزی word
Electro-spinning optimization for precursor carbon nanofibers pdf
بهینه سازی الکتروریسی برای پیش ماده نانوالیاف کربن word
Viscose Functionalisation with a Combination of Chitosan/BTCA Using Microwaves pdf
عامل دار کردن ویسکوز به وسیله ترکیبی از کیتوسان/BTCA و با استفاده از امواج مایکروویو word
Effects of Cellulase Enzyme Treatment on the Properties of Cotton Terry Fabrics pdf
اثرات عمل با آنزیم سلولاز روی خواص پارچه های حوله ای پنبه ای word
Effect of Core Yarn Twist in DREF 2 Friction Spun Yarn pdf
تاثیر تاب نخ هسته در نخ های ریسیده شده ی اصطکاکی درف 2 word
Extraction of copper enriched seeds for healthcare textiles pdf
استخراج دانه های حاوی مس برای منسوجات بهداشتی word
THE EFFECT OF DENDRIMER ON COTTON DYEABILITY WITH DIRECT DYES pdf
اثر درخت سان ها (دندریمرها) بر خاصیت رنگ پذیری پنبه با رنگ مستقیم word
The influence of mechanical properties of sewing threads on seam pucker pdf
اثر خواص مکانیکی نخ های دوخت روی جمع شدگی درز word
Nano-structured zinc oxide–cotton fibers: synthesis, characterization and applications pdf
الیاف پنبه حاوی نانو ساختارهای اکسید روی: سنتز، خصوصیات و کاربردها word
Neural Network Models for Fabric Drape Prediction pdf
مدلهای شبکه عصبی برای پیش بینی خاصیت ریخت پارچه word
Usage of Microwave Energy in Turkish Textile Production Sector pdf
مصرف انرژی میکروویو در بخش تولید منسوجات ترکی word
Improving light fastness of natural dyes on cotton yarn pdf
بهبود ثبات نوری رنگ های طبیعی بر روی نخ پنبه ای word
Analysis of the tensile behavior of tubular braids using energy method, part I: theoretical analysis pdf
آنالیز رفتار کششی قیطان های لوله ای با استفاده از روش انرژی ، بخش 1: آنالیز تئوری word
The Influence of Thread Twist on Alterations in Fibers’ Mechanical Properties pdf
اثر تاب نخ دوخت روی تغییرات خواص مکانیکی الیاف word
Dendrimers - An Auxilliary in Dyeing pdf
دندریمر ها - ماده ی کمکی در رنگرزی word
اثر هيدروکسيدمنيزيم روي خواص بازدارندگي شعله زرين غير اشباع پلي استري word
Influence Of Enzyme And Silicone Wash On The Physico-Mechanical Properties Of Non-Denim Twill Garments pdf
تاثیر شست و شوی آنزیمی و شست و شوی سیلیکونی بر ویژگی های فیزیکی- مکانیکی پوشاک بافت سرژه word
Pistachio Hulls, a New Source of Natural Dye for Wool Dyeing pdf
پوسته پسته، یک منبع جدید رنگ طبیعی برای رنگرزی پشم word
Operating cost analysis of electrocoagulation of textile dye wastewater pdf
آنالیز هزینه عملیات الکتروکواگولاسیون فاضلاب رنگ نساجی word
Biopolishing of cotton fabric with fungal cellulase and its effect on the morphology of cotton fibres pdf
زیست پرداخت پارچه پنبه ای با استفاده از سلولاز به دست آمده از قارچ و اثر آن بر مورفولوژی الیاف پنبه word
Ultrasound scouring of wool and its effects on fibre quality pdf
شستشوی فراصوت پشم و اثرات آن روی کیفیت الیاف word
Application of natural oil on light weight denim garment and analysis of its multi-functional performances pdf
کاربرد روغن طبیعی روی پوشاک دنیم سبک وزن و آنالیز عملکرد چندمنظوره آن word
Ultraviolet protection property of mulberry fruit extract on cotton fabrics pdf
خواص حفاظت در برابر امواج UV عصاره میوه توت قرمز روی پارچه های پنبه ای word
Improving light fastness of reactive dyed cotton fabric with antioxidant and UV absorbers pdf
بهبود ثبات نوری پارچه پنبه ای رنگ شده با رنگ راکتیو به وسیله آنتی اکسیدان و جاذب های اشعه ماوراءبنفش word
Influence of spinning variables on migration parameters of compact and ring-spun yarns pdf
تاثیر متغیر های ریسندگی روی پارامترهای مهاجرت الیاف در نخ های ریسیده شده ی رینگ و کامپکت word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نساجی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید