مقالات ترجمه شده مهندسی نفت (صفحه 2)

A technique for measuring two-phase relative permeability in porous media via X-ray CT measurements pdf
تخمین تراوایی نسبی نفت با استفاده از آزمایش های ریزش ثقلی: مدل ها و دقت word
RATE EFFECTS ON WATER-OIL RELATIVE PERMEABILITY pdf
تا ثیرات دبی روی تراوایی نسبی آب – نفت word
THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD pdf
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی word
جداسازی آسفالتین و نفت روغنی از نفت پسماند توسط آسفالتین زدایی فوق بحرانی word
Nano-Graphite Oxide as Ultrastrong Fluid-Loss-Control Additive in Water-Based Drilling Fluids pdf

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی نفت

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید