مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

THERMAL ANALYSIS OF HEAT PIPE USING TAGUCHI METHOD
آنالیزحرارتی لوله گرمایی با استفاده از روش تاگوچی
On the oxidative coupling of methane with carbon dioxide over CeO2/ZnO nanocatalysts
زوج شدن اکسایشی متان با دی اکسید کربن برروي نانوکاتالیست CeO2/ZnO
Computer Simulations of Proppant Transport in a Hydraulic Fracture
شبیه سازی رایانه ای انتقال پروپانت در یک شکاف هیدرولیکی
Low Salinity Waterflood at Reduced Capillarity
سیلاب با شوری کم در موئینگی کاهش یافته
Characterization and modeling of a crude oil desalting plant by a statistically designed approach
مدلسازی و تبیین مشخصات یک واحد نمک‌زدایی از نفت خام با استفاده از رویکرد آماری
Characterizing petroleum hydrocarbons deposited on road surfaces in urban environments
مشخصات هیدروکربن های نفتی انباشته‌شده روی سطوح جاده در محیط های شهری
A thermodynamic model for wax deposition phenomena
یک مدل ترمودینامیکی برای پدیده رسوب واکس
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین
Three Years of Experience with Polyamines in the High Pressure Steam System of a Naphtha Cracker
سه سال تجربه استفاده از پلی‌آمین‌ها در سیستم‌های بخار کراکر نفتی در فشار بالا
Toward enhanced hydrogen production in a catalytic naphtha reforming process
به سوی افزایش تولید هیدروژن در یک فرایند ریفورمینگ کاتالیزوری نفتا
Security of storage in carbon dioxide enhanced oil recovery
امنیت ذخیره سازی در ازدیاد برداشت با دی اکسید کربن
Application of Scaling Laws to Laboratory-Scale Hydraulic Fractures
اعمال قوانین مقیاس‌گذاری بر شکاف‌های هیدرولیکی مقیاس آزمایشگاهی
Surfactant Formulation Study For Bakken Shale Imbibition
بررسی فرمولاسیون سورفاکتانت برای آشام در شیل باکن
Waste management in the oil and gas industry by Brazilian Guideline for Environmental Audits - DZ-056-R.3

Skip Navigation Links