مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری نمایید.

NEW COREFLOOD SIMULATOR BASED ON INDEPENDENT TREATMENT OF IN-SITU SATURATION AND PRESSURE DATA
شبیه ساز جدید سیلاب زنی مغزه بر مبنای اصلاح مستقل اشباع درجا و داده های فشاری
RATE EFFECTS ON WATER-OIL RELATIVE PERMEABILITY
تا ثیرات دبی روی تراوایی نسبی آب – نفت
Experimental investigation of the pore structure characteristics of the Garau gas shale formation in the Lurestan Basin, Iran
بررسی آزمایشگاهی خصوصیات ساختمانی منفذی سازند شیل گازی گرو در حوضه لرستان، ایران
تخمین تراوایی نسبی نفت با استفاده از آزمایش های ریزش ثقلی: مدل ها و دقت
A technique for measuring two-phase relative permeability in porous media via X-ray CT measurements
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی
Design of High Sensitive Pressure and Temperature Sensor Using Photonic Crystal Fiber for Downhole Application
طراحی حسگر فشار و دمای بسیار حساس با استفاده از فیبر کریستال فوتونی برای کاربردهای درون چاهی

Skip Navigation Links