مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک نمایید.

Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images with Deep Neural Networks
تشخیص تقسیم میتوز در تصاویر بافت شناسی سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
The Use of Equivalent Model and Numerical Simulation for EMC Analysis in Hospital Environments
استفاده از مدل معادل و شبیه سازی عددی برای تحلیل EMC در محیط های بیمارستانی
Computer-Aided Diagnosis of Mammographic Masses Using Scalable Image Retrieval
Fast neural network learning algorithms for medical applications
الگوریتم‌های آموزش سریع شبکه عصبی برای کاربردهای پزشکی
A Novel Love Wave Biosensor for Rapid and Sensitive Detection of Marine Toxins
حسگر زیستی موج لاو جدید برای تشخیص سریع و حساس سموم دریایی
Evaluation of single virus detection through optical biosensor based on microsphere resonator
Dynamic causal modelling for EEG and MEG
مدل سازیِ علّیِ پویا برای EEG و MEG
Functional Brain Imaging Using Near-Infrared Technology
تصویر برداری عملکرد مغز با بکارگیری تکنولوژی شبه مادون قرمز
Modeling and Control of Four Degrees of Freedom Surgical Robot Manipulator Using MATLAB/SIMULINK
A Prototype for Blood Typing Based on Image Processing
یک نمونه اولیه برای تعیین نوع خون بر مبنای پردازش تصویر
A self-adaptive matched filter for retinal blood vessel detection
یک فیلتر همسان خود تطبیقی برای تشخیص رگ خونی شبکیه
Detecting Novel Associations in Large Data Sets
تشخیص روابط جدید در مجموعه داده های بزرگ
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا
Patterns of Visual Attention to Faces and Objects in Autism Spectrum Disorder
الگوهای دقت بصری به چهره ها و اشیا در اختلال طیف اوتیسم
COMPUTER AIDED BRAIN TUMOR DETECTION WITH HISTOGRAM EQUALIZATION AND MORPHOLOGICAL IMAGE PROCESSING TECHNIQUES
Chaotic solutions in the quadratic integrate-and-fire neuron with adaptation
پاسخ های آشوبناک در نرون تحریک شده و یکپارچه مربعی به همراه تطابق
Chaotic analysis of the human brain cortical model and robust control of epileptic seizures using sliding mode control
تحلیل آشوبناک مدل قشری مغز و کنترل مقاوم تشنج‌های صرعی با به کار گیری کنترل مود لغزشی
Pulsatile non-Newtonian blood flow through a model of arterial stenosis
جریان خون پرضربان غیر نیوتنی در یک مدل گرفتگی سرخرگی

Skip Navigation Links