مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات اجتماعی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات اجتماعی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم ارتباطات اجتماعی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Can the Media Create Public Opinion? A Social-Identity Approach
آیا رسانه می تواند عقیده ی عمومی را ایجاد کند؟ رهیافت هویت اجتماعی
The Role of Mass Media on sustainable Sport Development
نقش رسانه های جمعی در امر توسعه ورزش
Emotions as Cognitive-Affective-Somatic Hybrids
احساسات به عنوان ترکیبی شناختی-عاطفی- جسمی
Looking For Leaders: Reaching the Future Leaders inEducation through Online Social Networks
در جستجوی رهبران: دستیابی به رهبران آینده در آموزش از طریق شبکه های اجتماعی
E-Government, Internet Adoption, and Corruption: An Empirical Investigation
دولت الكترونيك، بكارگيري اينترنت و فساد: پژوهشي تجربي
Gesture synthesis adapted to speech emphasis
سنتز ژست سازگار با تاکید گفتار
Critical Theory and the Pragmatist Challenge
نظریه انتقادی و چالش مصلحت گرایی
The Impact of New Media on Intercultural Communication in Global Context
تأثير رسانه‌هاي جديد بر ارتباطات بين‌فرهنگي در بستر جهاني
A model-free scheme for meme ranking in social media
طرحي با مدل آزاد براي رتبه بندي ميم در رسانه هاي اجتماعي
Framing of Pakistani Muslim Women in International media: Muslim feminist’s Perspective
تصویر زنان مسلمان پاکستانی در رسانه های بین المللی: چشم انداز فمنیست اسلامی
The place of the humanities in today’s knowledge society
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز
COMMUNICATION RE-BRANDING IN E-LEARNING
بازبرند آفرینی(ریبرندینگ) ارتباطات در آموزش الکترونیک
Strategy and Manipulation Tools of Crisis Communication in Printed Media
ابزار های فریبکاری و کاربرد استراتژی در مورد ارتباطات بحرانی در رسانه های مکتوب
Social media monitoring and understanding: an integrated mixed methods approach for the analysis of social media
نظارت و درک رسانه های اجتماعی: رویکردی ترکیبی و یکپارچه برای تحلیل رسانه های اجتماعی
Brands and Branding in Media Management—Toward a Research Agenda
برند و برند سازی در مدیریت رسانه- در راستای توسعه طرح پژوهشی
Media Management Tools: UK Broadcast Media Executives’ Perspective
ابزارهای مدیریت رسانه: دیدگاه مدیران اجرایی رسانه های جمعی انگلستان
?Twitter: Microphone for the masses
Twitter: میکروفونی برای توده مردم؟

Skip Navigation Links