مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Seismic retrofit of reinforced concrete short columns by CFRP materials
مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه با مصالح CFRP
Seismic behavior of frames with innovative energy dissipation systems FUSEIS1-2
رفتار لرزه ای قاب ها با سیستم های اتلاف انرژی نوآورانه (FUSEIS1-2)
Watershed weighting of export coefficients to map critical phosphorous loading areas
وزن دهی ضرایب راهبردی حوضه آبخیز برای نقشه برداری از مناطق بارگذاری بحرانی فسفر
Alternatives to prevent the failure of RCmembers under close-in blast loadings
راه حل‌هایی برای جلوگیری از تسلیم اعضای بتن مسلح تحت بارهای انفجار نزدیک
Performance-based optimization of nonlinear structures subject to stochastic dynamic loading
بهینه سازی مبتنی بر عملکرد سازه های غیرخطی تحت بارگذاری دینامیکی تصادفی
Fatigue reliability assessment of ageing railway truss bridges:Rationality of probabilistic stress-life approach
سنجش پایایی خستگی در پل‌های خرپایی کهنه راه آهن: منطقی بودن روش احتمالی تنش- عمر
Performance enhancement of porous asphalt pavement using red mud as alternative filler
بهبود عملکرد آسفالت متخلخل در مواقع استفاده از خاک رس به عنوان فیلر
Analysis of strength development in cement-stabilized silty clay from microstructural considerations
تجزیه و تحلیل بهبود استحکام رس سیلیتی تثبیت شده با سیمان از منظر ساختمان میکروسکوپی
Optimum lead–rubber isolation bearings for near-fault motions
بهینه سازی سیستم جداساز لاستیکی با هسته سربی برای حرکات حوزه نزدیک گسل
Investigating binder aging during hot in-place recycling (HIR) of asphalt pavement
بررسی اثر پیرشدگی قیر در عملیات بازیافت گرم در محل در روسازی های آسفالتی
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی
تاثیر بارگذاری کششی چرخه ای بر مقاومت خروجی ژئو گریدهایی تعبیه شده در یک خاک مملو از دانه های فشرده
Road safety audit on a major freeway: implementing safety improvements
بازدید و کنترل ایمنی جاده در یک آزادراه بزرگ: اجرای اقدامات اصلاحی مربوط به ایمنی
Dynamic fracture analysis of the soil-structure interaction system using the scaled boundary finite element method
Differences in cracking resistance of asphalt mixtures due to ageing and moisture damage
تفاوت در مقاومت ترک خوردگی مخلوط های آسفالت در اثر پیری و آسیب رطوبت
Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces
مکانیزم کمانش مغزه‌ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر
Kinematic interaction of piles in laterally spreading ground
اندرکنش جنبشی شمع ها در پراکندگی جانبی زمین
Modeling of progressive collapse of a multi-storey structure using a spring-mass-damper system
مدلسازی خرابی پیش رونده یک سازه چندطبقه با استفاده از سیستم فنر-جرم-میراگر
Design of driven piles in sand
طراحی شمع های اتکایی در خاک های ماسه ای

Skip Navigation Links