مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Road safety audit on a major freeway: implementing safety improvements
بازدید و کنترل ایمنی جاده در یک آزادراه بزرگ: اجرای اقدامات اصلاحی مربوط به ایمنی
Waste Management Practices in Construction Sites
شیوه های مدیریت پسماند در سایت های ساخت و ساز
Analysis of strength development in cement-stabilized silty clay from microstructural considerations
تجزیه و تحلیل بهبود استحکام رس سیلیتی تثبیت شده با سیمان از منظر ساختمان میکروسکوپی
Fatigue reliability assessment of ageing railway truss bridges:Rationality of probabilistic stress-life approach
سنجش پایایی خستگی در پل‌های خرپایی کهنه راه آهن: منطقی بودن روش احتمالی تنش- عمر
Optimum lead–rubber isolation bearings for near-fault motions
بهینه سازی سیستم جداساز لاستیکی با هسته سربی برای حرکات حوزه نزدیک گسل
Recent advances in liquefaction of fine grained soils
پیشرفت های اخیر در بررسی روانگرایی خاک های ریزدانه
Differences in cracking resistance of asphalt mixtures due to ageing and moisture damage
تفاوت در مقاومت ترک خوردگی مخلوط های آسفالت در اثر پیری و آسیب رطوبت
Influence of earthquake input angle on seismic response of curved girder bridge
اثر زاویه اعمالی زلزله بر پاسخ لرزه ای پل شاه تیری قوسی
Seismic performance of existing R.C. framed buildings
عملکرد لرزه ای ساختمان های موجود با قاب های بتن مسلح (RC)
A framework for estimating pollutant export coefficients from long-term in-stream water quality monitoring data
چارچوبی برای برآورد ضرایب راهبردی آلودگی از داده های پایش کیفیت آب بلند مدت در رودخانه
توسعه و آزمایش یک مدل ضریب راهبردی در شاخه بالادست رودخانه یانگ تسه
Optimal design of river nutrient monitoring points based on an export coefficient model
طراحی بهینه نقاط پایش عناصر مغذی رودخانه براساس یک مدل ضریب راهبردی
Watershed weighting of export coefficients to map critical phosphorous loading areas
وزن دهی ضرایب راهبردی حوضه آبخیز برای نقشه برداری از مناطق بارگذاری بحرانی فسفر
Choosing Appropriate Contract Methods for Design-Build Projects
انتخاب روش های مناسب پیمان برای پروژه های طراحی – ساخت
Seismic response of PP-band and FRP retrofitted house models under shake table testing
پاسخ لرزه ای مدل های خانه مقاوم شده با نوار PP و FRP تحت آزمایش میز لرزان
Mitigation of wind-induced response of Shanghai Center Tower by tuned mass damper
مهار واکنش های ناشی از باد برج مرکز شانگهای توسط میراگر جرمی تنظیمی
FE analysis of circular CFT columns considering bond-slip effect: Evaluation of ultimate strength
Waste Management Models and Their Applications on Construction Sites
مدل های مدیریت مواد زائد و کاربردهای آن ها در مکان های ساخت و ساز
Initial stiffness evaluation of reverse channel connections in tension and compression
ارزیابی سختی اولیهِ اتصالات ناودانیِ معکوس تحت کشش و فشار
Social Network Model of Construction
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی
Modal Analysis of Shear wall with various Finite Elements and its Validation
تحلیل مودال دیوار برشی با اجزاء محدود مختلف و اعتبار سنجی آن
Effect of Base Opening in Reinforced Concrete Shear Wall
اثر بازشوی پایه در دیوار برشی بتن مسلح
Assessing the effects of recycled asphalt pavement materials on the performance of roller compacted concrete
بررسی تاثیر مواد قابل بازیافت آسفالتی بر روی عملکرد بتن غلطکی
An Analysis of the Value of Additional Information Provided by Water Quality Measurement Network
تحلیلی از ارزش اطلاعات افزوده ارائه شده توسط شبکه اندازه‌گیری کیفیت آب
Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information
تحلیل اثر پدیده تأخیر جریان نشت سد خاکی بر اساس اطلاعات متقابل تأخیری

Skip Navigation Links