مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی برق گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Variable Structure Control for Three-Phase LCL-Filtered Inverters using a Reduced Converter Model
Comparison of DC link current and stator phase current in inverter switching faults detection of PMSM drives in HEVs
An improved control method for unified power quality conditioner with unbalanced load
یک روش کنترل بهبود یافته برای بهساز یکپارچه کیفیت توان با بار نا متعادل
Analysis and prediction of vulnerability in smart power transmission system: A geometrical approach
تجزیه و تحلیل و پیش بینی آسیب پذیری در سیستم انتقال توان هوشمند: رویکرد هندسی
Optimal Design of Electricity Plans for Active Demand Response of Power Demand Side
طراحی بهینه طرح های برق جهت پاسخگویی فعال به تقاضا در سمت تقاضای توان
Game-theoretic analysis of market-based operation mechanism for demand response resources
تجزیه و تحلیل نظری بازی مکانیسم عملکرد مبتنی بر بازار برای منابع پاسخ به تقاضا
Impact of renewable generation on voltage control in distribution systems
تاثیر تولید انرژی منابع تجدیدپذیر بر کنترل ولتاژ در سیستم های توزیع
Towards a Self-Healing Electric Grid With Superconducting Fault Current Controllers
درآمدی بر یک شبکه برق خود ترمیم با کنترل کننده های جریان خطای ابر رسانا
Implementation and evaluation of a new DVR topology with AC link for series compensation
پیاده سازی و ارزیابی یک توپولوژی DVR جدید با لینک AC برای جبران سازی سری
Circuit Breaker Transient Recovery Voltage Requirements for Medium Voltage Systems with NRG
الزامات ولتاژ بازیابی گذرای مدارشکن برای سیستم های ولتاژ فشار متوسط با NRG
Exogenous Cost Allocation in Peer-to-Peer Electricity Markets
تخصیص هزینه برون زا در بازارهای برق نظیر به نظیر
Semi-blind MIMO-OFDM Channel Estimation based on ICA and Pilot Carriers
تخمین نیمه کور کانال MIMO-OFDM براساس ICA و حامل های راهنما
Scheduling of a Pumped-Storage Hydro in the Day-Ahead Market and in the Secondary Reserve Market
برنامه ریزی واحد ذخیره انرژی با پمپاژ آب در بازار روز بعد و در بازار رزرو ثانویه
Distributed Optimal Microgrid Energy Management with Considering Stochastic Load
مدیریت انرژی بهینه توزیع شده ریزشبکه با در نظر گرفتن بار تصادفی
Deep Learning for Joint Channel Estimation and Signal Detection in OFDM Systems
یادگیری عمیق برای تخمین کانال و تشخیص سیگنال در سیستم های OFDM
Compressive Sensing in Channel Estimation for SISO and MIMO OFDM Systems
سنجش فشردگی در تخمین کانال برای سیستم های OFDM MIMO و SISO

Skip Navigation Links