دانلود پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی تاثیر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی و رونق تولید در شرکت های کوچک و بزرگ (فایل word)

توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط چه تاثیری بر اقتصاد دارند؟ تا چه میزان این کسب و کارها موجب رونق تولید در کشور می شوند؟ موانع و راه حل های موجود در مسیر توسعه این کسب و کارها کدامند؟ هدف از انجام این پروژه بررسی تاثیر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی و رونق تولید در شرکت های کوچک و بزرگ می باشد. می توانید این تحقیق مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,020,000 ریال
شناسه محصول : 2010397
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1398
تعداد صفحات فارسي : 90
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت با عنوان بررسی تاثیر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی و رونق تولید در شرکت های کوچک و بزرگ (فایل word)

چکیده

 توسعة کسب وکارهای کوچک و متوسط چه تاثیری بر اقتصاد دارند؟ تا چه میزان این کسب و کارها موجب رونق تولید در کشور می شوند؟ موانع و راه حل های موجود در مسیر توسعه این کسب و کارها کدامند؟ بررسی تاثیر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط بر رشد اقتصادی و رونق تولید در شرکت های کوچک و بزرگ می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در پژوهش حاضر، از آمار در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی استفاده می‌شود؛ و برای پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از آزمون گلموگروف اسمیرنوف آزمون تی تک نمونه‌ای  و آزمون فریدمن  استفاده خواهد شد. می توانید این تحقیق مدیریت کسب و کار و کارآفرینی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

دگرگونی های سریع و پیچیده چند دهه قبل و نیز افزایش سرعت روند جهانی شدن موجب شده است، تا جوامع مختلف کوشش کنند، تا بیش تر از پیش، خود را برای پذیرش تحول آماده کنند برپایی شرکت های بزرگ تا دهه های اخیر به عنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می شد و استدلال می شد که هرچه کسب و کار ها بزرگتر باشند، اقتصاد قوی تر خواهد شد. امروزه در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، نظیر مالزي ، هند ، کره جنوبی، اوکراین و ... با سرعتی بیش از حد انتظار،  درحال رسیدن به مرزهاي توسعه یافتگی هستند . در این میان آنچه که به نظر می رسد روند توسعه یافتگی را در این کشورها سرعت بخشیده است، "توسعه کسب و کارهاي کوچک و متوسط " در آنها می باشد .توسعه این کسب و کارها ، زمینه مشارکت عامه مردم را در توسعه اقتصادي کشور و رونق تولید میسر می نماید

کسب وکارهای کوچک و متوسط بخش جدایي ناپذیر در فرآیند تحول، در بازار رو به گسترش دنيای امروز هستند. این کسب وکارها در ابداع روش های جدیدی که به تغييرات فناوری و افزایش توانایي توليد منجر خواهد شد، نقش مهمي را ایفا مي کنند. مي توان گفت چنين شرکت هایی در جست وجوی تغيير و تحول و رقابت هستند، چون در حال دگرگون کردن ساختار کلي بازارند

در ایران نيز کسب وکارهای کوچک و متوسط نقش بسزایي در توسعه و رشد اقتصادی ایفا مي کنند.  بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهركهای صنعتي ایران، حدود 35 درصد بنگاههای اقتصادی ایران را بنگاه های با کمتر از 50 نفر کارمند تشکيل ميدهند

عمده ترین محدودیتی كه براي كسب و كارهاي كوچک و متوسط مطرح است، استفاده از مدیریت سنتي در این كسب و كارها مي باشد . عدم دانش جدید و یا عدم توانایي دسترسي به اطلاعات نوین، باعث می شود تا این  صنایع از مدیریت موثر برخوردار نباشد . نتایج تحقیقات انجام گرفته در كشورهاي در حال توسعه، نشان می دهد كه عمده سیاست هاي حمایت شونده دولتی بر كسب و كار هاي بزرگ، متمرکز مي باشند. موسسات مالی داخلي و خارجي تمایلي به تأمین نیازهاي سرمایه اي كسب و كارهاي كوچک و متوسط از خود نشان نمي دهند. 

اگرچه تحقیقات زیادی در موضوع کسب وکارهای کوچک و متوسط انجام شده است، اما تاکنون پژوهش جامعي درباره نقش توسعة این نوع کسب وکارها بر رشد اقتصاد و رونق تولید، انجام نشده است.  شناسایي این نقش و تحلیل موانع رشد این صنایع و ارائه راه حل های مناسب، مي تواند به سياستگذاران  برای اقدام های هدفمند و اثرگذار در رابطه  با این بنگاهها، کمک کند و همچنين به صاحبان کسب وکارها، در تمرکز بر اقدام های کليدی یاری کند.

بنابراین مهمترین پرسشي که اینجا مطرح مي شود این است که توسعة کسب وکارهای کوچک و متوسط چه تاثیری بر اقتصاد دارند؟ تا چه میزان این کسب و کارها موجب رونق تولید در کشور می شوند؟ موانع و راه حل های موجود در مسیر توسعه این کسب و کارها کدامند؟

اهمیت وضرورت تحقیق

امروزه در بیشتر كشور هاي در حال توسعه در جهان سعي بر آن شده است كه زمینه مشاركت همه اقشار و گروههاي مردم را در امر توسعه فراهم آید تا آنها كه در واقع استفاده كنندگان نهایي از توسعه مي باشند بتوانند با آرامش خاطر درفرآیند توسعه دخالت نمایند و از نزدیک با برنامه هاي توسعه كشورشان برخورد نمایند.بخش خصوصي و كسب و كارهاي كوچک و متوسطي كه در آن وجود دارد، مي تواند به عنوان یک " موتورمحرك توسعه " مطرح گردد. در چنین وضعی که واحدهاي اقتصادي کوچک و متوسط (SMEs)  در حال ایجاد و رشد هستند مهم ترین عامل ادامه حیات و حضور قدرتمند آنان در عرصه هاي اقتصادي داخلی وبین المللی، توسعه هر چه بیشتر آنها و داشتن نگاه راهبردی به موضوع و دارا بودن برنامه اي منسجم و سازمان یافته در این زمینه می باشد. توسعه روز به روز این کسب و کارها، به طور کلی باعث افزایش بهره وري عوامل تولید شده و در بلند مدت موجب ایجاد ثروت و  مزیت رقابتی براي اقتصاد کشور و در نهایت ضامن بقاي توسعه پایدار در کشور است.

 فهرست مطالب

 فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1- مقدمه  2

1-2-اهمیت وضرورت تحقیق            4

1-3-اهداف تحقیق  5

1-4- فرضیات تحقیق          6

1-5- سوالات تحقیق           6

1-6- قلمرو تحقیق  6

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها      7

1-7-1-تعریف نظری کسب و کارهای کوچک و متوسط    7

1-7-2- تعریف عملیاتی کسب و کارهای کوچک و متوسط 7

1-8- تعاریف مفهومی.        7

1-9 - روش تحقیق 11

1-10-روش گردآوری اطلاعات         11

1-11-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات   11

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق      12

2-1- مقدمه          13

2-2- مفاهیم متغیر های تحقیق           14

2-2-1- مفهوم کسب وکارکوچک و متوسط       14

2-2-2- انواع کسب وکارها   14

2-2-3- تعريف بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد       16

2-2-4- تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در جمهوری چک        17

2-2-5- تعریف SME ها در اتریش     18

2-2-6- تعریف SME ها در آلمان       18

2-3- نظریه‌های موجود درباره علل اقبال به بنگاه‌های کوچک‌ و ‌‌متوسط‌         19

2-4- وضعيت بنگاههاي كوچك و متوسط در ایران          21

2-5- راهـبردهای تـوسعه و بهبود وضعیت صنایع کـوچک و مـتوسط‌ در ایران            24

2-6- ویژگی هاي کسب و کارهاي کوچک و متوسط        27

2-7- نقش کسب و کار هاي کوچک و متوسط در اقتصاد    28

2-8- مراحل ایجاد کسب و کار کوچک و متوسط 29

2-9- اهميت و نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد  30

2-9-1- نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اشتغال          30

2-9-2- نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در هدایت بخش غيررسمي به بخش مولد اقتصاد 31

2-9-3- نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در افزایش رقابتپ ذیري كالاها در بازار جهاني  32

2-9-4- نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در تجميع پس اندازهاي خرد 32

2-10- آسيب ها و مشكلات بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران      32

2-11- موانع پيش روي بنگاههاي كوچك و متوسط          37

2-12- بنگاه های کوچک زودبازده و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی ایران         40

2-13- ضـرورت ایـجاد و تقویت بنگاه‌های کـوچک زودبـازده در رابطه با رشد و توسعه اقتصادی کشور     41

2-14- نـقش دولت در ارتـقای کسب و کارهای کوچک      42

2-15- منافع‌ صنایع‌ کوچک و متوسط در اقتصاد جهانی‌    44

2-16 عـوامل تـسریع روند حرکت از صنایع بزرگ به سمت صنایع کوچک    5

2-17- جايگاه بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد         8

2-18- بنگاههاي كوچك ومتوسط        8

2-19- بنگاههاي كوچك متوسط و بزرگ در اقتصاد ايران  9

2-20- سازمانها و نهادهاي حمايتي مرتبط با صنايع كوچك در ايران  10

2-21- راهبردهاي توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط        11

2-22- موانع و چالش هاي بنگاههاي كوچك و متوسط در ايران       12

2-23- راهكارها و پيشنهادات توسعه بنگاه هاي كوچك و متوسط در ايران       13

فصل سوم روش تحقیق        17

3-1-روش تحقیق   18

3-2-طرح تحقیق 18

3-3-جامعه آماری  18

3-3-1-روش نمونه گیری    18

3-3-2-حجم نمونه 18

3-3-3-ملاحظه های اخلاقی  18

3-4-ابزار تحقیق   19

3-5-روش های تجزیه و تحلیل آماری  20

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها       22

4-1- مقدمه. 23

.4-2-تحلیل توصیفی           23

4-3-تجزیه وتحلیلهای استنباطی         24

4-3-1-بررسی مفروضه های آزمون تحلیل رگرسیون       24

4-3-2-آزمون فرضیه های پژوهشی    27

4-4-خلاصه فصل چهارم     30

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     31

5-1- مقدمه

5-2-بحث و نتایج..32

. 5-3-مقایسه نتایج 34

5-4-پیشنهادات اجرایی        35

5-5-پیشنهادات پژوهشی      36

منابع      37

فهرست جداول

جدول 2-1-  معيارهاي تعریف بنگاههاي كوچك و متوسط در كشورهاي منتخب            15

جدول 2- 2 تعاریف بنگاههاي كوچك و متوسط در ایران    16

جدول 2-4-تعداد كارگاههاي صنعتي خصوصي به تفكيك تعداد كاركنان طي سالهاي 1385 تا  1390          27

شكل 1.2 رابطه بين كارآفریني و بنگاههاي كوچك و متوسط           32

جدول 2-5- نامساعدترین مؤلفه هاي كسب وكار طي4  فصل منتهي به بهار 1393        39

جدول3-1-پایایی19

جدول 3 -2:  آزمون K-S برای بررسی توزیع نرمال دادههای  فیزیکی تحقیق  20

جدول4-1-الف: اطلاعات جمعيت‌شناختي(صاحبان کسب و کار)       23

جدول 4-1-ب:اطلاعات جمعيت‌شناختي(جنسیت) 23

جدول 4-1-ج:اطلاعات جمعيت‌شناختي(اندازه کسب و کار) 24

جدول 4-1-د:اطلاعات جمعيت‌شناختي(تحصیلات)           24

جدول 4-2-عدم همخطی چندگانه        25

جدول 4-3-ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق   25

جدول 4-5- :  آزمون K-S برای بررسی توزیع نرمال دادههای  فیزیکی تحقیق 27

جدول 4-6-ضریب تعیین برای بررسی صحت انتخاب متغیرهای تحقیق         28

جدول 4-7-آزمون آنوا جهت بررسی معنی دار بودن مدل تحقیق       28

جدول 4-8-تحلیل رگرسیون جهت برآورد میزان اثر متغیر مستقل بر وابسته    29

جدول4-9-نتایج آزمون فرضیات         30

 

Keywords: توسعه کسب و کار رشد اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط شرکت های کوچک و بزرگ
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links