دانلود پایان نامه مدیریت جهانگردی با عنوان مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور (فایل word)

راه در افزایش سفر و توسعه گردشگری در سه استان همدان، کردستان و کرمانشاه چه نقشی دارد؟ ظرفیتهای راه و میزان سفر در سه استان همدان، کردستان و کرمانشاه دارای چگونه ارتباطی است؟ ظرفیتهای گردشگری در سه استان همدان، کردستان و کرمانشاه چگونه است؟ در این تحقیق جهانگردی رابطه بین توسعه راه‌ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان وکردستان وکرمانشاه مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت. تا به ارتقاء بیشتر صنعت گردشگری در قالب توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در این مناطق بیانجامد. می توانید این تحقیق گردشگری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 855,000 ریال
شناسه محصول : 2010173
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 220
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 11 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت جهانگردی با عنوان مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری غرب کشور (فایل word)

چکیده

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می¬دانند. در این تحقیق رابطه بین توسعه راه¬ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان ،کردستان وکرمانشاه دریک دوره ده ساله با آمار وارقام وترسیم نمودارراههای ساخته شده وآنالیزوبررسی¬آمارراه¬هاوآمارتعدادگردشگران بازدیدکننده ازسه استان در طی¬این دوره ده ساله توسط برنامه آماری ونیز مجتمع ها ی خدماتی -رفاهی وتیرپارک های ساخته شده آورده شده و با ترسیم نمودار رشد و جداول متعدد مقایسه انجام گردیده است که در مقایسه انجام گرفته ارتباط مستقیم این دو مورد بحث وبررسی قرارگرفته¬است.موضوع مورد بررسی در این تحقیق تاثیر راهها به عنوان یکی از  عوامل زیرساختی در توسعه صنعت گردشگری در سه استان مذکور می باشد، از تشریح و تحلیل سایر عوامل صرف نظر شده است. در نتیجه شناخت و تحلیل های پیشین چنین نتیجه می گیریم که استان همدان، کرمانشاه و کردستان با توجه به موقعیت جغرافیای، تاریخی از قابلیت های بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشند. این امر نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت در زمینه ایجاد شبکه ارتباطی مناسب می باشد. تا نه تنها این استان ها را (بخصوص استان کرمانشاه و کردستان) از انزوا درآورده و آنها را به شبکه دسترسی های اصلی متصل نماید بلکه به دنبال آن اکثر نقاط توریستی را نیز که از این شبکه دور مانده اند، به این مهم پیوند دهد. تا با تسهیل ورود گردشگران به این مراکز توریستی، هر چه بیشتر تاثیر و اهمیت راهها و شبکه حمل ونقل  در توسعه گردشگری نمایان شود. می توانید این تحقیق گردشگری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

افزايش جمعيت، پيشرفت علوم وفنون، افزايش زمان آزادوفراغت وبسياري عوامل ديگر، باعث جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگرد ي شده است، لذامتخصصين اين صنعت باتوجه به شناخت وآگاهي ويژه خود، اذعان دارندكه توسعه جهانگردي بدون پيشرفت وتوسعه زيرساختهاواركان آن به هیچ عنوان ميسرنمي‌گردد.

مروري برتاريخ وپيشينه اين صنعت پررونق، بيانگراين مطلب است كه ظهوروفعال شدن جهانگردي مرهون توسعه حمل ونقل دردنياي امروزي بوده است چراكه تاقبل ازپيشرفت صنعت حمل ونقل وايجادتسهيلات جهت مسافرت، سفرهادرحيطه طبقه محدودي ازاشراف بوده است كه بيشترانگيزههاي يه غيرازتفريح ، ماجراجويي، ديدارازجاذبه هاو... داشته‌اند.

دراين پژوهش سعي شده است ضمن ارائه تعاريف واژه‌هاي اصلي جهانگردي وحمل ونقل، بابيان سيرتاريخي پيشرفت حمل ونقل وجهانگردي، ارتباط حمل ونقل باجهانگردي ونقش‌هاي اساسي آنرادراين صنعت روزدنيابه تحريردرآورده و با شناخت ویژگیهای جغرافیایی سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان و تجزیه و تحلیل میزان دسترسی راه ها و تاثیرات بسزای آن در صنعت گردشگری این مناطق با روش توصیفی - تحلیلی،توجه پژوهشگران ودست اندركاران جهانگردي رابيش ازپيش به اهميت ويژه حمل ونقل درجهانگردي جلب نمايم.

بیان مسئله

امروزه صنعت گردشگري دردنیا یکی ازمنابع مهم درآمدملی محسوب گردیده وفعالیت‌هاي مربوط به آن ازاشتغال آفرین‌ترین صنایع به حساب می‌آید؛به گونه‌ايکه درازاي هریک میلیون دلاردرآمدتولیدشده دراین صنعت،20000شغل جدیدایجادمی‌گردد (یغفوري، تقی‌زاده و رحیمی، 1389). یکی از نیازهای مهم برای جوامع توسعه یافته و صنعتی، ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می‌باشد. فراهم بودن امكانات حمل ونقل مناسب،مطمئن،راحت وسريع وارزان پيش شرط توسعه گردشگري است. زيراگردشگران درتصميمات خوددوعامل هزينه وزمان رامدنظرقرارميدهندوبراي دسترسي به مقاصدگردشگري انتخاب نوع سيستم حمل ونقل ويافراهم بودن سيستم مناسب براين دوعامل تاثيرميگذارد (رنجبریان و زاهدی،1390).

در این تحقیق رابطه بین توسعه راه‌ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان وکردستان وکرمانشاه مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت. تا به ارتقاء بیشتر صنعت گردشگری در قالب توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در این مناطق بیانجامد.

ضرورت انجام تحقيق

باتوجه به رشدروزافزون جمعيت ومتعاقبآن افزايش  تقاضای سفروهمچنين توليدوورودروزافزون خودروها، اين امرسبب افزايش ترافيك خودروها،افزايش آلودگي‌های هوا،ديداری وشنيداری،افزايش هزينه‌های ناشی ازمصرف سوخت،اتلاف وقت مردم،تعميرونگهداری معابر،تصادفات رانندگی وبيمه حوادث واستهلاك خودروها،هزينه‌های درمان وپزشكی ودرنتيجه كاهش سرعت متوسط جابجايی وسائط نقليه میگردد. (منتظری و ادواری، 1385). ترافیک که امروزه به عنوان یک پدیده سیاسی اجتماعی نقشی بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی یک جامعه ایفا می‌کند، اساس زندگی نوین انسان را با توجه به نیاز و تقاضاهای جابجایی شکل می‌دهد (نایب آقا، 1369). از این رو تدوین بررسی نیازهای صنعت گردشگری در رابطه با حمل و نقل در برنامه ریزی در توسعه این صنعت ضروری به نظر می‌رسد.

روش انجام تحقيق

الف- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك)

مطالعات اسنادی و کتابخانه ای

الف-روش تحقیق کتابخانه‌ای و اسنادی و از نوع کاربردی و کمی است که با بررسی اطلاعات موجود از شرایط راه‌های درون و برون شهری به بررسی میزان سفر پرداخته خواهد شد و لذا مراجعه به اسناد و آمارنامه‌های حمل و نقل و پایانه‌ها یکی از ضرورت‌هاست و در صورتی که این آمار و اطلاعات به صورت میدانی با مراجعه به پایانه‌ها و ثبت وقایع و تردد و حجم سفرها به جمع‌آوری اطلاعات در جداول تنظیمی خواهد شد.

ب-  متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

متغیر مستقل راه و متغیرهای وابسته سفر وگردشگری می‌باشد که در قالب مدل‌های ذیل بررسی می‌گردد.

روش کتابخانه ای

روش های کتابخانه ای مورد استفاده در فضاهای واقعی و مجازی عبارت اند از :متن خوانی و فیش برداری،آمار خوانی و بهره گیری از جداول آماری،تصویر خوانی و استفاده از عکسها و نقشه‌ها،سند خوانی و استفاده از مدارک و مستندات و بالاخره روش ترکیبی که مرکب از چند روش مزبور می باشد.( حافظ نیا، 1389)

گرد آوری داده ها

این روشها در دو فضای واقعی و مجازی قابل انجام و کاربرد می باشند.به عبارتی اطلاعات و داده ها ی مورد نیاز پژوهش را میتوان هم از فضای واقعی و هم از فضای مجازی و یا هر دو فضا با یک یا چند روش مناسب گرد آوری و تهیه کرد( حافظ نیا، 1389).

جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)

 جامعه آماری شامل 3استان همدان-کردستان و کرمانشاه می باشد.

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها

پس از جمع آوری آمار و اطلاعات از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامه ها و محاسبات آماری به بررسی و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شده است. بدین منظور داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها پس از کدگذاری و ارد نرم افزار spss شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی داده ها به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شده است و نمودارهای مربوط به آن نیز از طریق نرم افزار Excel ترسیم می شود. هر یک از فاکتورهای مورد نظر در بررسی میزان سفر وتوسعه راه دارای فرمول و روشی است که هریک از آن‌ها، فرمول‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل پژوهش هستند که عبارتند از: رگرسیون چند متغیره و... در پایان از طریق تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته و در نهایت به جمع بندی و نتیجه گیری کلی از مطالعات و ارایه راهکارها می پردازیم.

توریسم و توریست

 لغت گردشگری1 از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبداء و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه و در نهایت به انگلیسی راه یافته است (Oxford,1970:189 ). در فرهنگ و بستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت در بر دارد، اطلاق می‌گردد (Webster,1973,1218). در فرهنگ لغت لانگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی معنا شده است (Longman,1991,3046 ). این کلمه در فارسی به عمل و شغل جهانگرد و سیاحت معنی شده است. گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژهTourism  در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که به صورت مصطلح در زبان فارسی به جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری به صورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است.

توريسم از دو جزء Tour و Ism تشكيل شده است. Tour  به معني سفر سياحت و مسافرت كردن و Ism يعني مكتب، اصول و اصالت  است. پس توريسم يعني مكتبي كه پايه فكري آن سياحت و سفر است. اين كلمه از يونان به اسپانيا سپس به فرانسه و بعداً به انگليس و سرانجام به كشور ما وارد شده است.(رهنمايي، 1369 ص 5 )

در اصطلاح گردشگری عبارت است از فعالیت‌های انفرادی که برای استراحت، کار و دلایل دیگر به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفر کرده، حداکثر برای یک سال متوالی در آنجا اقامت می کنند .(پاپلی یزدی،1386 ص 13) جهانگردي به عنوان حرکت موقت به مقاصد بیرون ازمحیط طبیعی ومحل کار،فعالیتهاي تعهدشده طی اقامت وتسهیلات ایجادشده براي برآوردن نیازهاي جهانگردان،می باشد (غمخوار،1380).

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

·         مقدمه

·         بیان مسئله

·         اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

·         پیشینه تحقیق

·         جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

·         اهداف مشخص تحقيق

·         كاربردهاي متصور از تحقيق

·         سؤالات تحقیق

·         فرضيه‏هاي تحقیق

·         تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

·         مشکلات تحقیق

فصل دوم: ادبیات نظری

·         مقدمه

·         توریسم و توریست

·         كيفيت خدمات

·         تعريف گردشگري

·         اشکال عمده توریسم

·         نقش زيرساختارها در توسعه صنعت گردشگري

·         ارتباط حمل و نقل و گردشگري

·         حمل ونقل

·         فهوم حمل و نقل به لحاظ

·         مدل سيستم حمل و نقل

·         عوامل موثر در توسعه حمل و نقل

·         حمل ونقل وجهانگردي درمسيرتاريخ

فصل سوم: ویژگیهای مناطق مورد مطالعه

·         موقعيت جغرافيايي و مشخصات عمومي مناطق مورد مطالعه

·         جنگلهای بلوط ایران

·         موقعيت جغرافيايي مناطق موردمطالعه

·         موقعیت جغرافیای استان همدان

·         وجه تسميه و پیشینه تاریخی استان همدان

·         اقليم استان همدان

·         خاك وپوشش گياهي استان همدان

·         جانداران استان همدان

·         توپوگرافي وژنومورفولوژي استان همدان

·         پیشینه تاریخی  استان همدان

·         ويژگيهاي اقتصادي(كشاورزي وصنعت) استان همدان

·         سواد در استان همدان

·         موقعیت جغرافیای استان كردستان

·         وجه تسميه و پیشینه تاریخی كردستان

·         اقليم استان كردستان

·         خاك وپوشش گياهي استان كردستان

·         جانداران استان كردستان

·         پیشینه تاریخی

·         ویژگیهای اقتصادی استان کردستان

·         مذهب در استان کردستان

·         موقعیت جغرافیای استان كرمانشاه

·         وجه تسميه و پیشینه تاریخی كرمانشاه

·         اقليم استان كرمانشاه

·         خاك وپوشش گياهي استان كرمانشاه

·         جانداران استان كرمانشاه

·         توپوگرافي وژئومورفولوژي استان كرمانشاه

·         9پیشینه تاریخی استان کرمانشاه

·         ويژگيهاي اقتصادي(كشاورزي وصنعت) استان كرمانشاه

·         جمعیت دراستان کرمانشاه

·         زبان دراستان کرمانشاه

فصل چهارم: یافته های تحقیق

·         مقدمه

·         تحلیل داده های آماری

·         وضعیت راه ها

·         شرکت ها و موسسات مسافربری

·         تعداد گردشگران

·         ظرفیت های گردشگری

·         يافته هاي استنباطي ( آزمون فرضيات )

·         ميزان ارتباط طول راه ها وتوسعه گردشگری در استان ها

·         مقايسه وبررسي تعدادمسافرجابجاشده برون ودرون استاني

فصل پنجم: نتیجه گیریها و پیشنهادات

·         مقدمه

·         نتایج حاصل از آمارها

·         جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

·         مقایسه سه استان از نظرتاثیر طول راههای ساخته شده بررشدو توسعه  گردشگری

·         راهکارهای¬پیشنهادی در بخش راهها برای استفاده بیشتر جهت توسعه گردشگری و توریسم

·         فهرست منابع و مأخذ

Keywords: توریسم صنعت گردشگری راه حمل ونقل
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links