دانلود کارآفرینی دانشگاهی

امروزه کارآفريني به تعبير شومپيتر به عنوان موتور محرک اقتصاد، شناخته شده است و در حال نفوذ به تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي است. توجه به مبحث کارآفريني در تمامي سازمان ها و شرکت ها، چه خصوصي و چه عمومي، چه انتفاعي و چه غير انتفاعي، ضرورت يافته است.
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2004280
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1388
تعداد صفحات فارسي : 124
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 932 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : کارآفرینی دانشگاهی

چکیده

امروزه کارآفريني به تعبير شومپيتر به عنوان موتور محرک اقتصاد، شناخته شده است و در حال نفوذ به تمامي عرصه هاي اجتماعي و اقتصادي است. توجه به مبحث کارآفريني در تمامي سازمان ها و شرکت ها، چه خصوصي و چه عمومي، چه انتفاعي و چه غير انتفاعي، ضرورت يافته است. از طرف ديگر با ورود به عصر اطلاعات و تبديل شدن جوامع سنتي و صنعتي به جوامع اطلاعاتي، منبع قدرت از نيروي بازو و ماده و انرژي، به دانش انتقال يافته است. در واقع نقش دانشگاه ها به عنوان يکي از نهادهاي عمده توليد دانش، درحال تغيير و تحول است. دانشگاه ها نيز به عنوان يک سازمان، و به عنوان جزئي اساسي از اجزاي جامعه، مي بايست توجه و تمرکز ويژه اي بر کارآفريني داشته باشند. فهرست مطالب این جزوه به شرح زیر است:

1.       کارآفريني دانشگاهي   4

1.1.    مقدمه 4

1.2.    تاريخچه 9

1.2.1.  مقدمه 9

1.2.2.  وظايف دانشگاه ها      10

1.2.3.  مفهوم دانشگاه کارآفرین         22

1.2.4.  مديريت دانشگاهي و سير تحول آن     25

1.3.    انتظارات موجود از آموزش        27

1.3.1.  مقدمه 27

1.3.2.  آموزش نيروي انساني براي كار در محيط امروز و آموزش مادام العمر     28

1.3.3.  آموزش کارآفريني و مهارت هاي کارآفريني در دانشگاه   33

1.3.4.  نقش دانشگاه در توسعه اقتصادي و اجتماعي  37

1.4.    تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي       38

1.4.1.  مقدمه 38

1.4.2.  مفهوم تجاري سازي دانش      39

1.4.3.  فرايند تجاري سازي دانش       40

1.4.4.  عوامل مؤثر بر تجاري سازي تحقيقات دانشگاهي        42

1.5.    حقوق مالکيت فکري    49

1.5.1.  مقدمه 49

1.5.2.  مفهوم و تاریخچه حقوق مالکیت فکری  50

1.5.3.  اقسام حقوق مالکیت فکری     54

1.5.4.  حقوق مالکیت فکری و کارآفرینی دانشگاهی    56

1.6.    تعامل دانشگاه، دولت و بنگاه ها         59

1.6.1.  مقدمه 59

1.6.2.  مارپيچ سه گانه روابط صنعت - دولت – دانشگاه 59

1.6.3.  تغییر نقش دانشگاه در تعامل با صنعت و دولت  62

1.6.4.  روابط دانشگاه و صنعت 63

1.6.5.  تحول در تعاملات سه حوزه نهادي       66

1.7.    نقش فناوري اطلاعات در تحولات دانشگاهي    70

1.7.1.  مقدمه 70

1.7.2.  آموزش، آموزش از راه دور و آموزش الکترونيکي  71

1.7.3.  دسترسي به اطلاعات، جايگاه کتابخانه ها در عصر اطلاعات و پژوهش   75

1.7.4.  تأثير کاربرد فناوري اطلاعات بر فرايندهاي دانشگاهي     76

1.8.    ساختار دانشگاه کارآفرين        77

1.8.1.  مقدمه 77

1.8.2.  الزامات ساختاري دانشگاه کارآفرين      78

1.8.3.  نقش واحدهاي سازماني نوين در کارآفريني دانشگاهي 83

1.9.    کارکردهاي دانشگاه کارآفرين    86

1.9.1.  مقدمه 86

1.9.2.  توسعه قابليت هاي کارآفريني   86

1.9.3.  توليد و انتقال دانش، فناوري و نوآوري    87

1.9.4.  ايجاد شرکت هاي دانش محور  88

1.9.5.  حل علمي مشکلات جامعه ، بنگاه ها و دولت  89

1.10.   معيارهاي عملکرد کارآفريني دانشگاهي          90

1.10.1.          مقدمه 90

1.10.2.          معيارهاي آموزشي      92

1.10.3.          معيارهاي پژوهشي     93

1.10.4.          معيارهاي کارآفريني     96

1.11.   برنامه ريزي توسعه کارآفريني دانشگاهي        97

1.11.1.          مقدمه 97

1.11.2.          ايجاد اصلاحات ساختاری ، فرایندی و فرهنگی   98

1.11.3.          سياست ها، قوانين و مقررات   101

1.12.   آينده دانشگاه ها        102

1.12.1.          مقدمه 102

1.12.2.          منابع جديد مالي         104

1.12.3.          شبکه سازی   104

1.12.4.          ساختار 105

1.12.5.          گرایشات بین رشته ای 107

1.13.   کارافريني دانشگاهي در ايران   108

1.13.1.          مقدمه 108

1.13.2.          بخش آموزش عالي در ايران     109

1.13.3.          ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران 111

1.13.4.          وضعيت پژوهش در ايران          112

1.13.5.          توسعه کارآفريني در دانشگاه هاي ايران          113

1.14.   تحقيقات کارآفريني دانشگاهي 115

1.14.1.          مقدمه 115

1.14.2.          روند تحقيات کارآفريني دانشگاهي       115

تحقیق پایانی درس:     121

فهرست منابع  123

Keywords: کارآفرینی دانشگاه کارآفرین تجاری سازی دانش
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: فناوری اطلاعات، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]