دانلود آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.
قیمت : 150,000 ریال
شناسه محصول : 2003006
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 39
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 930 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

چکیده

تحقیق آماده مقررات حراج و مزایده را در این بخش از سایت پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان(پویان) دانلود نمایید. تحقیق آماده مقررات حراج و مزایده در خصوص مزايده در قانون اجراي احكام مدني و حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي و نحوه اقدام توسط مراجع اجرايي آن بحث و سپس شرحي مختصري از قانون برگزاري مناقصات و همچنين مزايده اموال دولتي و چگونگي انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهيم داد.

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدي خود خواسته‌هاي متفاوتي دارند. در بعد جسماني انسان داراي خواسته‌هاي مادي است. اين علاقه‌هاي انسان با توجه به بعد اجتماعي بودن او موجب گرديده تا در گروه‌هاي مختلف به زندگي اجتماعي ادامه دهد. نظام‌هاي اجتماعي مختلفي بوجود آمده و اهداف مختلفي دارند. همه اين تشكيلات هدايت انسان است و به نوعي انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگي كند و از اجتماع براي اهداف فردي و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اوليه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و اين اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف اين اصل و ريشه‌ها تاريخي آن و طرح و تصويب قوانين بين‌المللي و داخلي باز هم انسان در اجراي عهد خود وفادار نمي‌ماند، زيرا تابعيت از احساسات مادي به اصول عقلي و اخلاقي او غلبه مي‌كند و او را انجام تعهد باز مي‌دارد.

مسئوليت انسان يا در قالب قرارداد است يا خارج از قرارداد (ضمان قهري) كه در هر يك از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خويش عمل كند.

در صورتي كه طرفين در هنگام عقد سند رسمي تنظيم كرده باشند، كسي كه تعهد به نفع اوست، مي‌تواند از طريق اجراي ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نمايد و چنانچه سند تنظيمي عادي باشد، در صورتي كه قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادي را از طريق اجراي ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له مي‌تواند از طريق اجراي ثبت اقدام كند،  والا مي‌بايستي جهت مطالبه حقوق به مراجع قضايي مراجعه كند.

با صدور اجراييه از اجراي ثبت يا اجراي احكام محاكم قضايي، چنانچه محكوم عليه مفاد اجراييه را اجرا نكند، در اين صورت يا خودش مال معرفي مي‌كند تا از آن محكوم به اخذ شود يا با اعلام محكوم له مال او توقيف مي‌شود. با توقيف مال چنانچه اقدامي جهت ادامه عمليات اجرايي بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بايستي از طريق مزايده يا حراج به عمل آيد.

فهرست مطالب مقررات حراج و مزایده به شرح زیر است

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات…

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده را بیان می‌کند

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب ۱۹/۶/۸۷ و نحوه اجرا

گفتار دوم: اصول حاکم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرا تا قبل از فروش

گفتار سوم: نحوه فروش اموال منقول

بخش اول: محل فروش

بخش دوم: زمان فروش

ج) موعد فروش

گفتار سوم: آگهی فروش

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

الف) اخطار به محکوم له جهت حضور

ب) اخطار به محکوم علیه جهت حضور

ج) اخطار به ثالث که جهت اجرای حکم مال به اجرا برای استیفاء محکوم به معرفی کرده است

د) دعوت از عموم از طریق آگهی در روزنامه

‌گفتار پنجم: جلسه فروش

الف) حضار اجباری در جلسه فروش

ب) حضار اختیاری

ج) نحوه تنظیم صورتجلسه مزایده

توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده

گفتار پنجم: موارد رد

گفتار ششم: مبلغ فروش

الف) مبلغ کارشناسی یا ارزیاب

ب) مبلغ توافق

ج) قیمت مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده

گفتار هشتم: نحوه پرداخت

الف) پرداخت نقدی

ب) پرداخت به وعده

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده

گفتار دهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده

گفتار یازدهم: تحویل مال به فروش رفته در اموال منقول

گفتار دوازدهم: موارد به اعتباری مزایده

مبحث دوم

فروش اموال غیرمنقول

گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول

گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول

مبحث سوم

تخلفات دادوز

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری

گفتار دوم:‌ تخلفات مشمول رسیدگی  در دادگاه صادر کننده اجرائیه

مبحث چهارم

اجرای اسناد رسمی

گفتار اول: مراجع صدور اجراییه و موارد آن

گفتار دوم

بازداشت امواع منقول

گفتار سوم

بازداشت اموال غیرمنقول

گفتار چهارم

حراج

بخش اول: آگهی فروش

بخش دوم: مکان حراج

بخش سوم: دعوت از طرفین

بخش چهارم: زمان حراج

بخش پنجم: مبلغ حراج

بخش ششم: موارد رد شرکت در حراج

بخش هفتم: جلسه حراج

بخش هشتم: موارد بی‌اعتباری حراج

بخش نهم: موارد توقیف عملیات حراج (ماده ۱۸۲)

مبحث سوم

معاملات دولتی

تعریف مناقصه:

گفتار اول: مناقصه

بخش اول: طبقه‌بندی معاملات

بخش دوم: طبقه‌بندی انواع مناقصات

بخش سوم: اعضاء کمیسیون مناقصه

بخش چهارم: ضمانت‌نامه برای مناقصه

بخش پنجم: انعقاد قرارداد

بخش ششم: تجدید و لغو مناقصات

گفتار دوم

مزایده

بخش دوم: استثنائات وارده در انجام مزایده

بخش سوم:‌ اجرای مقررات مربوط به مناقصه در مزایده

بخش چهارم: فروش اموال منقول

بخش پنجم: فروش اموال منقول و غیرمنقول طرح‌های عمرانی

بخش ششم: فروش اموال غیرمنقول دولتی

بخش هفتم: نحوه انجام حراج در مزایده معاملات دولتی

مبحث چهارم: بورس

گفتار اول: ارکان بورس

نحوه سرمایه‌گذاری در بورس

منابع و ماخذ

Keywords: مقررات حراج و مزایده
این برای گرایش های: حقوق خصوصی، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]