دانلود بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش نواحي 1و2 شهر خرم آباد (سال تحصیلی90-89 )

مقاله‌ی حاضر به بررسی رابطه بین هوش عاطفي و يادگيري سازماني ادارات آموزش و پرورش نواحي 1 و2 شهر خرم آباد در سال2011 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل كليه كاركنان آموزش و پرورش نواحي يك و دو خرم آباد كه جمعاً تعداد 100 نفر مي باشند.
قیمت : رایگان
شناسه محصول : 2002840
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات فارسي : 19
نوع فایل های ضمیمه : Word
حجم فایل : 172 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : بررسی رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی در کارکنان ادارات آموزش و پرورش نواحي 1و2 شهر خرم آباد (سال تحصیلی90-89 )

چکیده

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی رابطه بین هوش عاطفي و يادگيري سازماني ادارات آموزش و پرورش نواحي 1 و2 شهر خرم آباد در سال2011 پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل كليه كاركنان آموزش و پرورش نواحي يك و دو خرم آباد كه جمعاً تعداد 100 نفر مي باشند. با استفاده از جدول مورگان تعداد80 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده است. برای گردآوری داده ها از دو نوع پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه  استاندارد هوش عاطفي (Siberia shirnk) (28سئوال) و پرسشنامه يادگيري سازماني محقق ساخته (25 سئوالی)که پایایی آنها به ترتیب 84% و 94%  محاسبه گردید.

در این پژوهش 5 فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی  پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مورد آزمون قرار گرفت و نتایج به دست آمده نشان داد بین هوش عاطفي و مؤلفه های آن با يادگيري سازماني كاركنان آموزش و پرورش نواحي 1 و 2 رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان 4 مؤلفه هوش عاطفي ، دو مؤلفه آن یعنی آگاهي اجتماعي و مديريت روابط، پیش بینی کننده‌های مناسبی برای يادگيري سازماني كاركنان هستند. از لحاظ رتبه بندي نيز مديريت روابط بيشترين تاثير را روي يادگيري سازماني كاركنان داشته است.

کلید واژه ها : هوش هیجانی ، يادگيري سازماني ، كاركنان ، آموزش و پرورش

Keywords: رابطه بین هوش هیجانی و یادگیری سازمانی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links