مقالات ترجمه شده زیست شناسی (صفحه 3)

The suspensor: not just suspending the embryo pdf
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید word
Pharmacological modulation of autophagy: therapeutic potential and persisting obstacles pdf
تنظیم دارویی خودخواری: پتانسیل درمانی و موانع موجود word
Interaction between circadian rhythms and stress pdf
رابطه‌ی متقابل بین تنش و نواخت‌های شبانه‌روزی word
Germline Stem Cells pdf
سلولهای بنیادی جنسی word
Antibacterial activity, inflammatory response, coagulation and cytotoxicity effects of silver nanoparticles pdf
فعالیت ضدباکتریایی، پاسخ التهابی، اثرات انعقادی و سمیت سلولی نانوذرات نقره word
Quinones Derived from Plant Secondary Metabolites as Anti-cancer Agents pdf
کوئینون (کینون) های مشتق شده از متابولیت های ثانویه گیاهی به عنوان عوامل ضدسرطان word
Antitumor Peptides from Marine Organisms pdf
پپتیدهای ضد توموری ناشی از ارگانیسم های (موجودات زنده ی) دریایی word
Mitochondrial-epigenetic crosstalk in environmental toxicology pdf
تداخل اپی ژنتیک – میتوکندریایی در سمیت شناسی محیط زیست word
High resolution melting method to detect single nucleotide polymorphism of VKORC1 and CYP2C9 pdf
روش ذوب با وضوح بالا برای تشخیص پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی VKORC1 و VKORC1 word
Polysaccharide deposition during cytokinesis: Challenges and future perspectives pdf
رسوب گذاری پلی ساکارید در طی سیتوکینز: چالش ها و چشم انداز های آینده word
Introduction to Animal Cell Culture pdf
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی word
IN VITRO FLOWERING IN ROSA INDICA L pdf
گلدهی گیاه ROSA INDICA L. در شرایط IN VITRO word
Demarcation of the cortical division zone in dividing plant cells pdf
علامت گذاری ناحیه تقسیم غشایی در فرآیند تقسیم سلول های گیاهی word
Lysosome: regulator of lipid degradation pathways pdf
لیزوزوم: تنظیم کننده مسیرهای تخریب لیپید word
The use of chromosomal microarray for prenatal diagnosis pdf
استفاده از ریزآرایه کروموزومی برای تشخیص پیش زادی word
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES pdf
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها word
Transcriptional and Post-transcriptional Gene Regulation by Long Non-coding RNA pdf
تنظیم ژن در سطح رونویسی و بعد از رونویسی توسط RNA غیر کدکننده ی طویل word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
Brassinosteroids Counteract Abscisic Acid in Germination and Growth of Arabidopsis pdf
براسينوستروئيدها اسيد آبسزيك را در جوانه‌زني و رشد آرابيدوپسيس خنثي مي‌كنند word
Aculeatin, a coumarin derived from Toddalia asiatica (L.) Lam., enhances differentiation and lipolysis of 3T3-L1 adipocytes pdf
Aculeatin، کومارین مشتق از Toddialia asitica (L.) Lam.، و بهبود تفکیک و لیپولیز آدیپوسیت های 3T3-L1 word
Antioxidant and Ecofriendly Ovicidal Activity of Medicinal plants Against Some Common Plant Pests pdf
اثر آنتی اکسیدانی و تخم کشی گیاهان دارویی بر بعضی آفات گیاهی word

سایر مقالات ترجمه شده زیست شناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید