مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم جانوری

لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم جانوری به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده زیست شناسی گرایش علوم جانوری نمایید.

Thyroid hormones in fetal growth and prepartum maturation
هورمونهای تیروئیدی در رشد جنین و بلوغ پیش از زایمان
Ghrelin Signalling on Food Reward: A Salient Link Between the Gut and the Mesolimbic System
سیگنالینگ گرلین روی پاداش غذا: یک رابط چشمگیر بین معده و سیستم متابولیک
Role of Pendrin in Acid-base Balance
نقش پندرین در تعادل اسید – باز
Directing human embryonic stem cells to generate vascular progenitor cells
هدایت سلول های بنیادی جنینی انسانی برای تولید پیش سازهای عروقی
Hypoxic Pulmonary Vasoconstriction: mechanisms of oxygensensing
انقباض هیپوکسیک ریوی: مکانیسم های سنجش اکسیژن
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti
A taxonomic revision of the tigers (Panthera tigris) of Southeast Asia
تجدید نظر ی در طبقه بندی ببر های جنوب شرقی آسیا (Panthera دجله)
Culture and the fertility transition in India
فرهنگ و تحولات مربوط به باروری (زادو ولد) در هند
The role of selenium in human conception and pregnancy
نقش سلنيوم در لقاح و بارداري انسان
ذهن کلاغ ها: تکامل همگرای هوش در کلاغیان (corvids) و ape ها (کَپی)
Understanding fertilization through intracytoplasmic sperm injection
درک عمل لقاح از طریق تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم
Behavioural and physiological responses of birds to environmentally relevant concentrations of an antidepressant
پاسخ هاي رفتاري و فيزيولوژيك پرندگان به غلظت هاي سازگار با محيط يك داروي ضد افسردگي
Germline Stem Cells
سلولهای بنیادی جنسی
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات)
Introduction to Animal Cell Culture
مقدمه ای بر کشت سلول حیوانی

Skip Navigation Links