مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی (صفحه 1)

Numerical analysis on the thermal environment of an old city district during urban renewal pdf
آنالیز عددی محیط گرمایی یک ناحیه قدیمی شهر در طی نوسازی شهری word
Urban Design Aesthetics The Evaluative Qualities of Building Exteriors pdf
زیبایی های طراحی شهری: کیفیت های ارزیابی کننده ی ظاهر بیرونی ساختمان word
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery pdf
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS pdf
Classical Chinese Gardens: Landscapes for Self-Cultivation pdf
باغ های کلاسیک چینی: چشم اندازهایی برای پرورش نفس word
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR pdf
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage pdf
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات word
Urban Form and Sustainability: the Case Study of Rome pdf
شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن: مطالعه ی موردی روم word
A holistic low carbon city indicator framework for sustainable development pdf
چارچوب شاخص جامعی در تعیین شهر کم کربن برای توسعه پایدار word
Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Implementing Bioclimatic Design in Sustainable Architectural Practice pdf
اجرای طرح زیست اقلیم در عملیات معماری پایدار word
Thermal Eco‐cities: Green Building and Urban Thermal Metabolism pdf
بوم شهرهای حرارتی : ساخت و ساز سبز و متابولیزم گرمایی شهری word
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration pdf
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word
Modeling signalized intersection safety with corridor-level spatial correlations pdf
مدلسازی ایمنی تقاطع دارای علائم ترافیکی توسط همبستگی های فضایی سطح راه word
رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن word
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications pdf
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی شهرسازی > مقاله های مهندسی شهرسازی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید