مقالات ترجمه شده علوم آزمایشگاهی (صفحه 1)

Prevalence of Trichomoniasis among 18-48 Year-old Women in Northwest of Iran pdf
شیوع تریکومونیازیس در میان زنان 18 تا 48 ساله در شمال غرب ایران word
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review pdf
Central carbon metabolism of Leishmania parasites pdf
متابولیسم مرکزی کربن در انگل‌های لیشمانیا word
لکتین های DC-SIGN و L-SIGN نوع C ورود ویروس ابولا به سلول را در cis و trans واسطه گری می کنند word
A new player in the puzzle of filovirus entry pdf
نقش جدید در پازل ورود فلاوی ویروس ها word
Gut microbiota and Clostridium difficile infections pdf
فلور میکروبی روده و عفونت های کلستریدیوم دیفیسیل word
Interferon Response in Hepatitis C Virus (HCV) Infection: Lessons from Cell Culture Systems of HCV Infection pdf
Immune responses to Helicobacter pylori infection pdf
پاسخ های ایمنی به عفونت هلیکوباکتر پیلوری word
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells pdf
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس word
شیوع جهانی دیابت برآوردهایی برای سال 2000 و پیش بینی هایی برای سال 2030 word
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes pdf
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین word
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus pdf
تشخیص و طبقه بندی دیابت ملیتوس word
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance pdf
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان word
Mechanism of Membrane Damage by Streptolysin-O pdf
مکانیسم آسیب غشایی از طریق Streptolysin – O word
Tapeworm Diphyllobothrium dendriticum (Cestoda)— Neglected or Emerging Human Parasite? pdf
Burden of antibiotic resistance in common infectious diseases: role of antibiotic combination therapy. pdf
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus pdf
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2 word
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species pdf
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia word

سایر مقالات ترجمه شده علوم آزمایشگاهی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید