مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 6)

Properties of novel fluorescent nuclear track detectors for use in passive neutron dosimetry pdf
ویژگیهای آشکارسازهای رد نگار هسته ای فلورسنت جدید برای استفاده در دزسنجی نوترون غیرفعال word
TL-efficiency—Overviewand experimental results over the years pdf
بازده TL- مرور کلی و نتایج تجربی در طول سالها word
Fifteen Years of Work on Thin-Disk Lasers: Results and Scaling Laws pdf
پانزده سال کار بر روی لیزرهای دیسک نازک: نتایج و قوانین ارزیابی word
Microwave Modeling of Single Multi-Wall Carbon Nanotubes pdf
مدل سازی مایکروویوی نانولوله های کربنی چند دیواره word
Mixed n–γ fields dosimetry at low doses by means of different solid state dosimeters pdf
دزیمتری میدانهای مختلط نوترون- گاما در دزهای پایین با استفاده از دزیمترهای حالت جامد word
Scalable Flat-Panel Nano-Particle MEMS/NEMS Thruster pdf
رانشگر MEMS / NEMS صفحه تخت نانوذره ای مقیاس پذیر word
Realisation of ultra-low loss photonic crystal slab waveguide devices pdf
توجیهی بر دستگاه‌های صفحه‌ی موج برِ کریستال فوتونیک با تلفات بسیار کم word
کاربردی از مدل کوپه ای برای محاسبات آتی انتقال 137Cs در خاکها word
Microscale Inorganic Light-Emitting Diodes on Flexible and Stretchable Substrates pdf
دیودهای نوری میکرو معدنی در مواد معدنی و آلی قابل انعطاف word
Majority and Minority Network Synthesis With Application to QCA-, SET-, and TPL-Based Nanotechnologies pdf
تلفیق(سنتز) شبکه‌ی اقلیت و اکثریت با بکار گیری نانو فناوری‌های مبتنی بر SET،TPL و QCA word
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical- Quantum Relation pdf
نویز آزمایشگاهی، ایده آل سازی و رابطه کوانتومی – کلاسیکی word
A computational study on electrical characteristics of a novel band-to-band tunneling graphene nanoribbon FET pdf
یک مطالعه مقایسه ای پیرامون مشخصه های الکتریکی یک FET نانو روبان گرافینی تونلی باند به باند word
Influence of rotations on the critical state of soil mechanics pdf
اثر دوران ها بر حالت های بحرانی مکانیک خاک word
A Perspective on Symmetric Lateral Bipolar Transistors on SOI as a Complementary Bipolar Logic Technology pdf
Energy Levels of InGaAs/GaAs Quantum Dot Lasers with Different Sizes pdf
سطوح انرژی لیزرهای نقطه‌ای InGaAs/GaAs با اندازه‌های مختلف word
Equivalent circuit model of quantum dot semiconductor optical amplifiers: dynamic behaviour and saturation properties pdf
مدل مدار معادل تقویت کننده های نوری نقطه کوانتومی نیمه هادی: رفتار دینامیکی و خواص اشباع word
A fibre-optic humidity sensor based on a porous silica xerogel film as the sensing element pdf
حس‌گر رطوبتی فیبر نوری مبتنی بر یک لایه‌ی زیروژل سیلیکای متخلخل به عنوان عنصر حساس word
Numerical evaluation and characterization of single junction solar cell based on thin-film a-Si:H/a-SiGe:H hetero-structure pdf
ارزیابی عددی و توصیف سلول خورشیدی تک پیوندی مبتنی بر لایه نازک یک Si:H/SiGe: ساختار هترو H word
دزیمتری نوترون در ساختمان بسته نیروگاه هسته ای اسپانیا با دزسنج های مبتنی بر PADC word
Bidirectional Quantum Teleportation by Using Five-qubit Cluster State pdf
دورترارسانی کوانتومی دوسویه با استفاده از حالت خوشه ای پنج کیوبیتی word
Crystal Growth and Scintillation Properties of Cs2NaGdBr6:Ce+3 pdf
رشد کریستال و خصوصیات سوسوزنی Cs2NaGdBr6:Ce+3 word
Effect of Anode Designs on Ion Emission Characteristics of a Plasma Focus Device pdf
اثر طرح های آند بر روی خواص انتشار یون یک دستگاه کانونی پلاسمایی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید