مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 2)

رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Synthesis of Magnetic Nanoparticles of Fe3O4 and CoFe2O4 and Their Surface Modification by Surfactant Adsorption pdf
سنتز نانو ذرات مغناطیسی Fe3O4 و CoFe2O4 و اصلاح سطحی آن ها با جذب سطح فعال word
Quantum Dot Lasers pdf
لیزرهای نقاط کوانتومی word
Interface Engineering of Carbon- Fiber Reinforced Mg±Al Alloys pdf
مهندسی سطح مشترک فیبر- کربن با آلیاژهای تقویت شده Mg±Al word
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation pdf
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی word
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications pdf
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران word
THE INFLUENCE OF PARAMETERS IN SILICA SOL-GEL PROCESS pdf
تأثیر پارامترها در فرآیند سل-ژل سیلیکا word
Spectral, morphological and antibacterial studies of b-cyclodextrin stabilized silver – Chitosan nanocomposites pdf
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL word
Fluorescence polarization spectroscopy in protein analysis pdf
طیف سنجی فلورسانس قطبشی در تجزیه و تحلیل پروتئین word
A simple thermodynamic model for the doping and alloying of nanoparticles pdf
مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و آلیاژسازی نانوذرات word
The Nature and Structure of Scientific Theories pdf
ماهيت و ساختار نظريات علمي word
Super-High Heat Flux Removal Using Sintered Metal Porous Media pdf
تخلیه شار گرمایی فوق بالا با استفاده از محیط متخلخل فلزی زینتر word
Interaction of Linear Waves with Oblique Shock Waves pdf
اندرکنش امواج خطی با امواج ضربه ای مایل word
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect pdf
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی word
A Fiber Bragg Grating Sensor System for Train Axle Counting pdf
یک سیستم سنسور توری براگ فیبری برای شمارش محور قطار word
Synthesis and oxidation behavior of chromium silicide (Cr3Si) nanorods pdf
سنتز و رفتار اكسيداسيون نانو ميله ها ي سيليسيد كرم (Cr3Si) word
Ab initiocalculations of half-metallic ferromagnetism in Cr-doped MgSe and MgTe semiconductors pdf
محاسبات Ab initio فرومغناطیس نیمه فلزی در نیمه هادی های MgSe و MgTe دوپه شده با کروم word
Digital Signal Processing for Coherent Optical Fibre Communications pdf
پردازش سیگنال دیجیتال در ارتباطات فیبر نوری منسجم word
Modeling Simulation and Fabrication of Fiber Optic Pressure Sensor Pobe pdf
مدلسازی شبیه سازی و ساخت پروب سنسور فشاری فیبر نوری word
تحلیل عددی جامع از یک سنسور رزونانس– پلاسمون- سطح مبتنی بر یک فیبر نوری H شکل word
سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما word
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید