مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی (صفحه 1)

Quality of life in rural areas of Croatia: To stay or to leave pdf
کیفیت زندگی در مناطق روستایی کرواسی: ادامه ی زندگی در این مناطق یا مهاجرت؟ word
Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage pdf
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات word
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks pdf
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای word
The design and Implement of tourism information system based on GIS pdf
طراحی و اجرای سیستم اطلاعات گردشگری بر اساس سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
Urban Form and Sustainability: the Case Study of Rome pdf
شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن: مطالعه ی موردی روم word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
Societal response to challenges of global change and human sustainable development pdf
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی word
Urban planning in office markets: A methodological approach pdf
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی word
URBAN REGENERATION FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES: A CASE STUDY pdf
احیای شهری برای اجتماعات محلی پایدار، یک نمونه موردی word
عامل پیش برنده رشد شهری و برنامه ریزی منطقه ای : مطالعه موردی استان گواندونگ چین word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES pdf
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی word
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects pdf
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word

سایر مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید