مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Spatial Decision Support Systems: Three decades on
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه
Amazon flood wave hydraulics
هیدرولیک موج سیلابی آمازون
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات
Urban Form and Sustainability: the Case Study of Rome
شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن: مطالعه ی موردی روم
Evaluating sustainability of building projects in urban planning
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول
Psychogeography Radical movements and contemporary practices
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم
Societal response to challenges of global change and human sustainable development
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی
URBAN REGENERATION FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES: A CASE STUDY
احیای شهری برای اجتماعات محلی پایدار، یک نمونه موردی
What Is the Region Occupied by a Set of Points
منظور از ناحیه اشغال شده توسط یک مجموعه نقطه چیست؟
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای
Urban planning in office markets: A methodological approach
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی
Quality of life in rural areas of Croatia: To stay or to leave
کیفیت زندگی در مناطق روستایی کرواسی: ادامه ی زندگی در این مناطق یا مهاجرت؟
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects

Skip Navigation Links