مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا (صفحه 2)

Survey of Blunt Body Dynamic Stability in Supersonic Flow pdf
بررسي پايداري ديناميكي بدنه پهن در جريان مافوق صوت word
Dynamic Stability of Blunt Atmospheric Entry Configurations pdf
پايداري ديناميكي شكلبندي پهن بازگشتي به اتمسفر word
Mechanism of Dynamic Instability of a Reentry Capsule at Transonic Speeds pdf
مكانيزم ناپايداري ديناميكي كپسول بازگشتي در سرعتهاي صوتي word
Application of parameter estimation to FTD for a light airplane via flight tests pdf
كاربرد تخمين پارامتر جهت FTD براي هواپيماي سبك از طريق تستهاي پروازي word
Improving Safety Assessment of Complex Systems: An industrial case study pdf
بهبود ارزیابی ایمنی سیستم های پیچیده:یک مطالعه موردی صنعتی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی هوافضا

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید