مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مهندسی شهرسازی (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مهندسی شهرسازی و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مهندسی شهرسازی و یا مقالات قدیمی تر مهندسی شهرسازی هستید، لیست مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مهندسی شهرسازی بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مهندسی شهرسازی هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مهندسی شهرسازی را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مهندسی شهرسازی ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Evaluating sustainability of building projects in urban planning
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین
Planning of sustainable cities in view of green architecture
برنامه ریزی پایدار شهرها براساس معماری سبز
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم
The Unity and (Dis) integration in The Education of Architecture and Urban and Regional Planning
انسجام و از هم گسیختگی در آموزش معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
Psychogeography Radical movements and contemporary practices
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم
THE SPATIAL LOGIC OF ORGANIC CITIES IN IRAN AND THE UNITED KINGDOM
منطق فضاییِ شهرهای ارگانیکی در ایران و انگلستان
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی
The case for socially inclusive visioning in the community-based approach to sustainable urban regeneration
چشم انداز اجتماعی در رویکرد مبتنی بر اجتماع محلی در احیای شهری پایدار
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects
School Design: Crisis, Educational Performance and Design Applications
طراحی مدرسه: بحران، عملکرد آموزشی و برنامه های طراحی
Sustainable Urban Forms :Their Typologies, Models, and Concepts
فرم های ماندگار شهری: تیپولوژی، مدل ها و مفاهیم آنها
A multi-directional ground filtering algorithm for airborne LIDAR
الگوریتم فیلترینگ زمینی چند جهتی برای داده های هوایی LIDAR
Automatic detection of residential buildings using LIDAR data and multispectral imagery
تشخیص اتوماتیک ساختمان های مسکونی به کمک تلفیق داده های LIDAR و تصاویر چندطیفی
درک حاکمیت خوب شهری: مبانی، تغییرات، ارزشها
From Bricolage to Myth, or How to Put Humpty-Dumpty Together Again
از بریکولاژ تا اسطوره، یا چگونه هامپتی و دامپتی را دوباره بهم رساند
AUTOMATED GENERATION AND UPDATING OF DIGITAL CITY MODELS USING HIGH-RESOLUTION LINE SCANNING SYSTEMS
Urban planning in office markets: A methodological approach
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی
Modeling signalized intersection safety with corridor-level spatial correlations
مدلسازی ایمنی تقاطع دارای علائم ترافیکی توسط همبستگی های فضایی سطح راه
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی شهرسازی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید