مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 3)

Authentic leadership: a new theory for nursing or back to basics? pdf
رهبري واقعي: تئوري جديدي براي پرستاري يا بازگشت به پايه ها؟ word
Factors facilitating nurses to deliver compassionate care: a qualitative study pdf
عوامل ترغیب کننده پرستاران برای ارائه مراقبت دلسوزانه: یک مطالعه کیفی word
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study pdf
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی word
ارتباط بین مصرف شکر و اپیوئید: مروری بر شواهد و کاربردهای بالینی word
Quality of Care of Diabetes Mellitus Type II patients in Iran pdf
کیفیت مراقبت از بیماران دیابت نوع II در ایران word
Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit pdf
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی word
The static evolution of the new Italian code of medical ethics pdf
تکامل ایستای کد اخلاق پزشکی جدید ایتالیا word
Quality of Life in Iranian Breast Cancer Survivors and Affecting Factors: A Review Article pdf
کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان ایرانی و عوامل موثر بر آن: مقاله‌ی مروری word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید