مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 14)

Are earnings announced early of higher quality pdf
آیا زودهنگام بودن اعلام سود، به منزله کیفیت بالاتر آن است؟ word
The Necessity to Introduce the Accounting Rules and Fair Value in the Conceptual Framework pdf
لزوم معرفي قوانين حسابداري و ارزش عادلانه در چارچوب مفهومي word
Auditor litigation: Evidence that revenue restatements are determinative pdf
شکایت های قانونی حسابرس: شواهدی از نقش تعیین کننده ارائه مجدد درآمد word
Impact of Management Accounting Techniques on Achieve Competitive Advantage pdf
تاثیر تکنیک های حسابداری مدیریت بر روی کسب مزیت رقابتی word
Analysis of Internal Audit Practices on FTSE100 pdf
تحلیل رویکردهای حسابرسی داخلی در FTSE100 word
On the Convergence of Accounting Standards pdf
هم پوشانی استانداردهای حسابداری word
Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector pdf
عوامل موثر بر اثر بخشی حسابرسی داخلی: بررسی بخش عمومی عربستان سعودی word
Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential pdf
تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت: منطق، مشکلات و پتانسیل ها word
Data analytics in auditing: Opportunities and challenges pdf
تحلیل های داده در حسابداری: فرصت ها و چالش ها word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید