مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی (صفحه 1)

Spatial Decision Support Systems: Three decades on pdf
سیستم های تصمیم یار مکانی: در طول سه دهه word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
Location optimization of urban fire stations: Access and service coverage pdf
بهينه‌سازي محل ايستگاه‌هاي آتش‌نشاني شهري: دسترسي و پوشش خدمات word
Urban Form and Sustainability: the Case Study of Rome pdf
شکل شهری و قابلیت مقاومت و پایداری آن: مطالعه ی موردی روم word
Evaluating sustainability of building projects in urban planning pdf
ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری word
URBAN COGNITIVE MAPS: COMPUTATION AND STRUCTURE pdf
نقشه های شناختی شهری: محاسبات و ساختار word
ارزیابی کیفیت زندگی شهری و ویژگی حیاتی منطقه تاریخی Eminönü در استانبول word
Psychogeography Radical movements and contemporary practices pdf
روان جغرافیا- جنبش های افراطی و کاربست های معاصر word
Path dependence and the validation of agent-based spatial models of land use pdf
وابستگی مسیر و صحه گذاری مدل های فضایی مبتنی بر عامل در استفاده از زمین word
GIS AIDED AVALANCHE WARNING IN NORWAY pdf
اخطار بهمن با کمک GIS در نروژ word
URBAN LAND USE PLANNING THROUGH AN INTEGRATED DATA INFRASTRUCTURE pdf
برنامه ریزی کاربری زمین شهری به وسیله زیرساخت داده های منسجم word
Societal response to challenges of global change and human sustainable development pdf
واکنش اجتماعی به چالش های تغییرات جهانی و توسعه پایدار انسانی word
URBAN REGENERATION FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES: A CASE STUDY pdf
احیای شهری برای اجتماعات محلی پایدار، یک نمونه موردی word
What Is the Region Occupied by a Set of Points pdf
منظور از ناحیه اشغال شده توسط یک مجموعه نقطه چیست؟ word
Tidal Errors and Deformations in Regional GPS Networks pdf
خطاها و تغییرشکل های کشندی در شبکه های GPS منطقه ای word
Urban planning in office markets: A methodological approach pdf
برنامه ریزی شهری در بازارهای اداری: یک رویکرد روش شناسی word
Post-communist Transformation of Cities in the Countries of the Old Eastern Block: Tirana city between regeneration and renewal pdf
تغییر پست کمونیستی شهرها در کشورهای بلوک شرقی سابق: شهر تیرانا بین نوسازی و نوزایی word
Quality of life in rural areas of Croatia: To stay or to leave pdf
کیفیت زندگی در مناطق روستایی کرواسی: ادامه ی زندگی در این مناطق یا مهاجرت؟ word
The Concept of Place and Sense of Place In Architectural Studies pdf
مفهوم مکان و حس مکان در مطالعات معماری word
SEA in local land use planning — first experience in the Alpine States pdf
SEA در آمایش سرزمین محلی – اولین تجربه در ایالتهای آلپی word
Elderly Environment in Malaysia: Impact of Multiple Built Environment Characteristics pdf
محیط زیست سالمندان در مالزی: تاثیر ویژگی های چندگانه ی محیط ساخته شده word
URBAN GLOBALIZATION: POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIO-CULTURAL CHANGES pdf
جهانی شدن شهری: تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی word
Risk management of large-scale development projects in developing countries: Cases fromMDI’s projects pdf

سایر مقالات ترجمه شده علوم جغرافيايی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > علوم جغرافيايی > مقاله های علوم جغرافيايی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید