مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 8)

Use of TQM in Primary Health Care pdf
استفاده از TQM در مراقبت های بهداشتی اولیه word
Balanced Scorecard as an issue taught in the field of Industrial Engineering pdf
كارت امتیازی متوازن به عنوان مساله ای كه در زمینه مهندسی صنایع مطرح می شود word
Performance indicators for planning intermodal barge transportation systems pdf
شاخص های عملکردی برای سیستم های حمل و نقل شناور با چند نوع وسیله نقلیه word
Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی متقابل ریسک پروژه word
Adaptive nonparametric control chart for time-varying and multimodal processes pdf
یک الگوی کنترلی غیر پارامتری و تطبیقی برای پروسه‌های چند مودی متغیر با زمان word
A Fuzzy Two-stage Project Portfolio Selection Model Addressing Financial and Non-financial Factors pdf
یک مدل دو مرحله ای در انتخاب پورتفولیوی پروژه، برای پاسخ به فاکتور های مالی و غیر مالی word
Energy demand in production systems: A Queuing Theory perspective pdf
تقاضای انرژی در سیستم‌های تولیدی: چشم اندازی از تئوری صف‌بندی word
Job-shop local-search move evaluation without direct consideration of the criterion’s value pdf
ارزیابی حرکتی جستجوی محلی job shop بدون در نظر گرفتن ارزش معیار word
مسئله برنامه ریزی چند پروژه ای تحت قید برای منابع چند مودی: فرمول های تناوبی word
Relationships Between Leadership and Success in Different Types of Project Complexities pdf
روابط میان رهبری و موفقیت در گونه های مختلف پیچیدگی های پروژه word
Bullwhip Effect in the Information Flow of a Supply Chain: A Role of Culture pdf
اثر شلاق چرمی در جریان اطلاعات زنجیره تامین: نقش فرهنگ word
A framework for intelligent reliability centered maintenance analysis pdf
چارچوبی برای تجزیه و تحلیل فرآیند نگهداری و تعمیراتِ مبتنی بر قابلیت اطمینان هوشمند word
A more efficient production using quality tools and human resources management pdf
تولید کارآمد تر با استفاده از ابزارهای کیفیت و مدیریت منابع انسانی word
Intelligence decision systems in enterprise information management pdf
سیستم های تصمیم گیری هوشمند در مدیریت اطلاعات سرمایه گذاری word
A GOAL PROGRAMMING MODEL FOR MEDIA PLANNING pdf
یک مدل برنامه ریزی هدف جهت برنامه ریزی رسانه word
Duality and efficiency computations in the cost efficiency model with price uncertainty pdf
دوگانگی و محاسبات کارایی در کارایی هزینه مدل با قیمت نامشخص word
Models for production planning under uncertainty: A review pdf
الگوهای برنامه ریزی تولید در شرایط عدم قطعیّت: مطالعة مروری word
Lean machine manufacturing at Munjal Showa limited pdf
تولید دستگاه ارزان در محدوده مونجال شوا word
The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks pdf
تأثیرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری: یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه word
A fuzzy linguistic computing approach to supplier evaluation pdf
یک رویکرد محاسبه کننده‌ی فازی زبانی در ارزیابی تأمین کننده word
KEY DETERMINANTS OF SUSTAINABLE PRODUCT DESIGN AND MANUFACTURING pdf
عوامل کلیدی تعیین کننده در طراحی محصول و تولید پایدار word
Stress-reducing preventive maintenance model for a unit under stressful environment pdf
مدل کاهش استرس تعمیر و نگهداری پیشگیرانه برای یک واحد تحت محیط پر تنش word
Successive cost estimation–successful budgeting of major projects pdf
تخمین هزینه موفق-بودجه بندی موفق پروژه های بزرگ word
The contributions of sleep-related risk factors to diurnal car accidents pdf
سهم عوامل مربوط به خواب آلودگی در وقوع تصادفات روزانه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید