مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Properties of semi-lightweight self-consolidating concrete containing lightweight slag aggregate
خواص بتن خود تحکیم یافته ی نیمه سبک حاوی سنگدانه ی سرباره ی سبک
Interaction of plastic hinges in prestressed concrete bridges with corrugated steel webs
اندرکنش مفصلهای پلاستیکی در پل های بتنی پیش تنیده حاوی جانهای فولادی موجدار
Application of SPI for Modeling energy consumption in Sarcheshmeh SAG and ball mills
کاربرد SPI در مدلسازی مصرف انرژی آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای در معدن سرچشمه
ویژگی های آلودگی و مکانیسم حرکت آب زیرزمینی در یک میدان نفتی در شمال شرقی چین
The Effect of Using Rice Husk Ash as Filler on Moisture Susceptibility of Asphalt Mix
تأثیر بکارگیری خاکستر پوسته برنج به عنوان پُرکننده بر حساسیت مخلوط آسفالت نسبت به رطوبت
Behaviour of reinforced concrete column under biaxial cyclic loading—state of the art
بررسی پیشرفت های اخیر در زمینه رفتار ستون های بتن مسلح تحت اثر بار چرخه ای دو محوری
Improved equivalent mass-spring model for seismic response analysis of two-dimensional soil strata
مدل جرم فنر معادل بهبود یافته برای تحلیل پاسخ لرزه‌ای لایه‌های خاک دو بعدی
3-Dimensional numerical modelling of geocell reinforced sand beds
مدل‌سازی عددی سه بعدی بسترهای ماسه‌ای مسلح شده با ژئوسل
Full-scale experimental assessment of the dynamic horizontal behavior of micropiles in alluvial silty soils
Permeability and self-healing of cracked concrete as a function of temperature and crack width
نفوذپذیری و خود ترمیمی بتن ترک خورده به عنوان تابعی از درجه حرارت و عرض ترک
COMPARISON OF DAMAGE INDEXES IN NONLINEAR TIME HISTORY ANALYSIS OF STEEL MOMENT FRAMES
مقايسه شاخص‌های آسیب در تحليل تاريخچه زماني غيرخطي قاب‌های خمشی فولادی
Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information
تحلیل اثر پدیده تأخیر جریان نشت سد خاکی بر اساس اطلاعات متقابل تأخیری
Identification of parameters of concrete damage plasticity constitutive model
شناسایی پارامترهای مدل ساختاری پلاستیسیته بتن آسیب دیده
Investigation of the properties of self-compacting concrete with palm kernel shell ash as mineral additive
بررسی خواص بتن خود متراکم با خاکستر پوسته هسته میوه نخل به عنوان افزودنی معدنی
An Analysis of the Value of Additional Information Provided by Water Quality Measurement Network
تحلیلی از ارزش اطلاعات افزوده ارائه شده توسط شبکه اندازه‌گیری کیفیت آب
Social Network Model of Construction
مدل ساخت و ساز مبتنی بر شبکه اجتماعی
Effect of Base Opening in Reinforced Concrete Shear Wall
اثر بازشوی پایه در دیوار برشی بتن مسلح
Modal Analysis of Shear wall with various Finite Elements and its Validation
تحلیل مودال دیوار برشی با اجزاء محدود مختلف و اعتبار سنجی آن
Usability assessment of drone technology as safety inspection tools
ارزیابی قابلیت بکار گیری فناوری دوربین های زنبوری به عنوان ابزار ایمن بازرسی
Assessing the effects of recycled asphalt pavement materials on the performance of roller compacted concrete
بررسی تاثیر مواد قابل بازیافت آسفالتی بر روی عملکرد بتن غلطکی
Mitigation of wind-induced response of Shanghai Center Tower by tuned mass damper
مهار واکنش های ناشی از باد برج مرکز شانگهای توسط میراگر جرمی تنظیمی

Skip Navigation Links