مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Design and optimization of maintenance strategies for a long life-span port project
طراحی و بهینه سازی راهبردهای نگهداری یک پروژه بلندمدت بندرگاهی
Low Carbon Based Structural Design Method in Super Tall Buildings
روش طراحی ساختاری کم کربن در ساختمان های فوق بلند
Importance of Controlling the Degree of Saturation in Soil Compaction
اهمیت کنترل درجه اشباع در تراکم خاک
Seismic Base Isolation for Buildings in Regions of Low to Moderate Seismicity: Practical Alternative Design
Improved equivalent mass-spring model for seismic response analysis of two-dimensional soil strata
مدل جرم فنر معادل بهبود یافته برای تحلیل پاسخ لرزه‌ای لایه‌های خاک دو بعدی
Friction damper dynamic performance in seismically excited knee braced steel frames
عملکرد دینامیکی میراگر اصطکاک در قاب های فولادی با مهار زانویی تحت تحریک لرزه ای
Retrofitting of Existing RCC Buildings by Method of Jacketing
مقاوم سازی ساختمان های RCC موجود با روش غلاف بندی
تغییرات زمانی مولفه های سرعت در یک جریان آشفته در کانال باز
Evaluation of Risks in Construction Project
مدیریت ریسک ها در پروژه ساخت و ساز
The effects of organizational divisions on knowledge-sharing networks in multi-lateral communities of practice
اثرات تقسیمات سازمانی بر شبکه های اشتراک گذاری اطلاعات در جوامع تجربی چند جانبه
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand
کامپوزیت های سیمانی مسلح به الیاف بعد از 40 سال توسعه در ساختمان و مهندسی عمران
A framework for estimating pollutant export coefficients from long-term in-stream water quality monitoring data
چارچوبی برای برآورد ضرایب راهبردی آلودگی از داده های پایش کیفیت آب بلند مدت در رودخانه
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی
The Effect of Using Rice Husk Ash as Filler on Moisture Susceptibility of Asphalt Mix
تأثیر بکارگیری خاکستر پوسته برنج به عنوان پُرکننده بر حساسیت مخلوط آسفالت نسبت به رطوبت
Risk-Based Maintenance Optimization of Deteriorating Bridges
بهینه سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر ریسک پل های در حال تخریب
Evaluation of pavement performance for reclaimed asphalt materials in different layers
ارزیابی عملکرد روسازی با مصالح آسفالت بازیافتی در لایه های مختلف
Damage detection of RC beams based on experiment and analysis of nonlinear dynamic characteristics
تشخیص آسیب تیرهای بتن مسلح بر اساس آزمایش و تحلیل ویژگی های دینامیکی غیر خطی
Analysis of the lag effect of embankment dam seepage based on delayed mutual information
تحلیل اثر پدیده تأخیر جریان نشت سد خاکی بر اساس اطلاعات متقابل تأخیری
Ranking the sustainability performance of pavements: An intuitionistic fuzzy decision making method
رتبه بندی عملکرد پایداری روسازی ها: روش تصمیم سازی فازی شهودی
Deflection Control in Composite Building by using Belt truss and Outriggers System
کنترل انحراف در سازه ترکیبی با استفاده از سیستم کمربند خرپایی و مهار بازویی
Contractor selection in MCDM context using fuzzy AHP
انتخاب پیمانکار در محیط MCDM با استفاده از روش فازی AHP
Evaluation of Expected Life-Cycle Maintenance Cost of Deteriorating Structures
ارزیابی هزینه های مورد انتظار برای نگهداری سازه های در حال خراب شدن در طول چرخه عمر
Permeability and self-healing of cracked concrete as a function of temperature and crack width
نفوذپذیری و خود ترمیمی بتن ترک خورده به عنوان تابعی از درجه حرارت و عرض ترک
Reliability Analysis of Tubular Joints of Offshore Platforms in Malaysia
تحلیل قابلیت اعتماد اتصالات لوله ای سکوهای دور از ساحل در مالزی
کفایت تحلیل نشت در مقطع هسته سد خاکی با نسبت اختلاط های مختلف
Small-Scale Model Test and Three-Dimensional Analysis of Pile-Raft Foundation on Medium-Dense Sand
آزمون مدل کوچک مقیاس و آنالیز سه بعدی پی شمعی گسترده برروی ماسه با تراکم متوسط
Investigation of the properties of self-compacting concrete with palm kernel shell ash as mineral additive
بررسی خواص بتن خود متراکم با خاکستر پوسته هسته میوه نخل به عنوان افزودنی معدنی

Skip Navigation Links