دانلود تحقیق حقوق با عنوان بررسی دعاوی ابطال اسناد مالکیت معارض (فایل word)

هدف از این تحقیق رشته حقوق بررسی دعاوی ابطال اسناد مالکیت معارض می باشد. ثبت اسناد و املاك که برای تثبیت مالکیت مردم بر اموالشان و اعتبار بخشیدن به معاملات آنها انجام می گیرد. منافعی را برای افراد جامعه، و کلیت جامعه به دنبال دارد و نظام اطلاعاتی زمین را ارائه می کند و آثار متعدد آن نه تنها فرد را منتفع می سازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است؛ بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسری می یابد. می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 345,000 ریال
شناسه محصول : 2010302
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1399
تعداد صفحات فارسي : 14
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 101 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق حقوق با عنوان بررسی دعاوی ابطال اسناد مالکیت معارض (فایل word)

چکیده

ثبت اسناد و املاك که موضوع قانون ثبت است، همانند هر قانون دیگري از غایات و اهدافی برخوردار است. از اینرو همواره پرسیده میشود که جامعه انسانی در راستاي وصول به کدام مقاصد و اهداف به ابداع نهاد ثبت املاك و معاملات آنها اقدام کرده و دو وظیفه و رسالت عمده این نهاد که عبارتند از: تشخیص مالکیت مالکین و اعتبار بخشیدن به معاملات، در راستاي دسترسی به کدام اهداف است. اهمیت ثبت املاك و آثاراجتماعی آن بهحدي است که در سخنی کوتاه نمیگنجد. ثبت اسناد و املاك که براي تثبیت مالکیت مردم بر اموالشان و اعتبار بخشیدن به معاملات آنها انجام میگیرد. منافعی را براي افراد جامعه، اداره حکومت و کلیت جامعه به دنبال دارد و نظام اطلاعاتی زمین را ارائه میکند و آثار متعدد آن نه تنها فرد را منتفع میسازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است؛ بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسري مییابد. مهمترین اهداف و آثار ثبت املاك و معاملات آن در هر جامعه اي، اهداف وآثار حقوقی و اقتصادي است . می توانید این تحقیق رشته حقوق را به صورت فایل word دانلود نمایید.

اهداف و آثار حقوقی

انسان موجودي اجتماعی است که با تکوین، تکامل و بروز استعدادهاي خدایی در عرصه حیات اجتماعی، امکان کمال مییابد. آنچه سیر بشر را به کمال مطلق دشوار می سازد، گرایشها و تمایل هاي متضادي هستند که در ضمیر انسان نهاده شده اند. درگیري میان این گرایشها و تمایلها منحصر به درون انسان نیست ، بلکه به صحنه زندگی اجتماعی نیز کشیده شده و موجب بروز اختلافات و دعاوي، به ویژه درباره حق مالکیت شده است. تشخیص حق مالکانه افراد و جلوگیري از تعدي و افراط در این زمینه، وظیفه دولت به مفهوم اعم و به ویژه قوه قضائیه است. اما باید توجه داشت که اعمال این وظیفه مهم به ابزاري کارآمد و دقیق نیاز دارد و اسناد مالکیت بهعنوان یکی از ادله اثبات دعوا در این میان نقش مهمی ایفا میکند. چرا که یکی از ارکان مهم در طرح دعوا یا دفاع از آن، اقامه دلیل و یا ابراز ادله اثباتی و قانونی است. این رکن از چنان اهمیت والا و خطیري برخوردار است که مدعی یا خواهان را بدون ابراز آن، از وصول به حق مورد ادعاي خویش محروم میسازد. هرگاه از ملک و مالکیت سخن به میان میآید، داشتن سند مالکیت قانونی و ثبتی در ذهن شنونده متبادر میشود، که پشتوانه آن قدرت دولت است. زیرا براي استفاده از حق، وجود آن کافی نیست. اگر حق با دلیل همراه نباشد و به اثبات نرسد، اجراي آن با دشواري روبه رو میشود.

فهرست مطالب

مقدمه

گفتار اول: اهداف و آثار حقوقی

بند اول- قوه اثباتی

اثبات مالکیت

تعارض با اماره ید

تعارض با شهادت شهود

تعارض با اسناد عادي

توسعه قضایی

بند دوم - اسناد مالکیت معارض

بند سوم- مورد مذکور در ماده ( 147 ) الحاقی قانون ثبت

بند چهارم - لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك

مبحث دوم- اهداف و آثار اقتصادي

نتیجه گیري


Keywords: ثبت اسناد و املاک معامله ابطال اسناد مالکیت معارض سند
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links