دانلود تحقیق مدیریت با عنوان تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (فایل word)

سوال اساسي که اين پژوهش رشته مدیریت با آن روبرو بوده اين است که از دیدگاه اعضای هیات علمی آيا قابليت های يادگيری سازمانی پيش بينی کننده نوآوری سازمانی در نظام آموزش عالی مي باشند؟ در اين پژوهش بررسي رابطه بين يادگيري سازمانی و نوآوری دانشگاهی مدنظر می باشد. می توانید این تحقیق رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 740,000 ریال
شناسه محصول : 2010168
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 13
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 238 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : تحقیق مدیریت با عنوان تاملی بر رابطه يادگيری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی (فایل word)

چکیده

در پژوهش حاضر، رابطه بین یادگیری سازمانی و نوآوری دانشگاهی در مراکز آموزش عالی بررسی شد. روش اين پژوهش از نوع توصيفي- همبستگی است كه به شیوه پيمايشي اجرا گرديده و جامعه آماري آن، شامل کلیه  اساتيد سه مرکز آموزش عالی بودند. از جامعه آماری پژوهش، 275 نفر با روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم جامعه از طريق فرمول كوكران جهت مطالعه انتخاب گرديد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه "يادگيري سازماني" و "نوآوري دانشگاهي" بود که براي برآورد روايي آنها از روش تحليل محتوايي و اعتبار پرسشنامه هاي يادگيري سازماني و نوآوري دانشگاهي از طريق آلفاي كرونباخ به ترتيب 93/0 و 95/0 بدست آمد. درتجزیه تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون T، آزمون F، تحليل عاملي و ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد كه بين رهبري مشاركتي و نوآوري دانشگاهي ارتباط معني داری وجود دارد. همچنين بين چشم انداز مشترک و نوآوري دانشگاهي همبستگي معني داری مشاهده شد. علاوه بر آن بين فرهنگ سازماني و نوآوري دانشگاهي هم ارتباط معني داري به دست آمد. همچنین، ضرايب همبستگي نشان داد كه بين کار و يادگيري تيمي، روش تفکر سيستمي و توسعه شايستگي کارکنان با نوآوري دانشگاهي ارتباط معني داري وجود دارد. سرانجام یافته ها نشان داد كه بين ابعاد یادگیری سازمانی و ابعاد نوآوری سازماني در مراكز آموزش عالي مورد مطالعه، همبستگي بالا و معني داري وجود دارد. می توانید این تحقیق رشته مدیریت را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه    

    آموزش عالي در خلال 20 سال گذشته در سراسر دنيا، تحت تاثير تغييرات چشمگير قرار گرفته است، اما چالش هاي جديد و محيط در حال تغيير، موضوع توجه به  مديريت نوآوری و یادگیری سازمانی را بيش از پيش مورد تاکيد قرار داده است. همگامي با تغييرات آموزش عالی مستلزم درک پديده هاي تغيير سريع، رقابت پذيري، عدم قطعيت و افزايش خطر زوال سازماني است. از این رو دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در راستاي خلق دانش استراتژيک براي مقاصد استراتژيک دانشگاهي از نوآوري ها، فلسفه ها، استراتژيها و فنوني که در بخش هاي خصوصي و تجاري مورد استفاده قرار گرفته اند، بهره مي¬برند(کازار،2003). یکی از این مفاهیم که بیش از سه دهه به دنیای موسسات آموزش عالی راه یافته است مفهوم یادگیری سازمانی است. هر چند بررسی ادبیات موجود در خصوص یادگیری سازمانی بازنمای تعدد دیدگاه ها است(حجازی و ویسی،1386)؛ اما مرور ادبیات سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی و کاربرد این مفاهیم در آموزش عالی نشان می دهد شواهد اندک تجربي در زمينه تبيين موضوع یادگیری سازمانی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي وجود دارد هرچند مي توان به مطالعات مارکوارت (1996)، فرانکلین و همکاران(1998)، لیبلین و همکاران(2000)، اسکلینگ و همکاران(2004)، وایت و ویترسبای(2005)، رینولدز و همکاران(2006) و بیو و باراچ(2010) اشاره نمود. همچنین مرور ادبیات سازمان های یادگیرنده و یادگیری سازمانی، نشان دهنده آن است که این مفاهیم با تئوری های یادگیری در محیط های آموزشی پیوند نخورده اند(اسمال و ایرواین، 2006 ). از سوی دیگر پيشرفت هاي فناورانه، بالارفتن انتظارات و تغييرات جمعيتي دانشجويان، تقاضاهاي ذينفعان براي پاسخگويي و ارائه مطالب جدید آموزشي همگي چالش¬هاي کنوني هستند که نياز به نوآوري در آموزش عالي را ضروري مي¬نمایند. تاکيد بخش های پژوهش و توسعه بر نوآوري در موسسات آموزش عالي به منظور ارتقاء آموزش و بهبود اثربخشي در تمامي فرايندهاي يادگيري، گواه این مدعا است. اما توانايي تسريع در انتشار و تبديل دانش به سرمايه که محرکي براي بهبود آموزشي ¬باشد، پيشبرد و هدايت حرکت نوآوري، اجرا و پيگيري اصلاحات و بهبودها اغلب براي بسيار از دانشکده-ها و دانشگاه¬ها بي¬نهايت مشکل است. در برخي موارد، هر موسسه آموزشي ممکن است روش خاص داشته باشد که تا اندازه¬اي نوآورانه است. روشن است که بسياري از موسسات آموزشي فاقد يک چارچوب نظامند مديريت نوآوري هستند. تغيير و نوآوري مفاهيم جديد بر مبناي يک فرايند و روش نظامند اتفاق مي¬افتد. طبيعي است که آموزش عالي داراي همه مولفه هایی است که براي تغيير و نوآوري ضروري هستند( فرست بوو،2007).

صاحبنظران به  وضوح تأیید می نمایند که یادگیری سازمانی جزء مهمی از نوآوری می باشد که باعث توسعه محصول جدید می شود و بیان می نماید که قبل از این که یک سازمان بتواند رفتار نوآورانه اش را بهبود بخشد، مدیریت آن باید وضعیت کنونی یادگیری سازمانی را مورد ارزیابی قرار دهد. باتوجه به موارد ياد شده سوال اساسي که اين پژوهش با آن روبرو بوده اين است که از دیدگاه اعضای هیات علمی آيا قابليت¬هاي يادگيري سازماني پيش¬بيني کننده نوآوري سازماني در نظام آموزش عالي مي باشند؟

روش پژوهش

با توجه به اينكه در اين پژوهش بررسي رابطه بين يادگيري سازماني و نوآوري دانشگاهي مدنظر مي باشد روش پژوهش حاضر را مي توان به دلايلي در محدوده پژوهشهاي توصيفي، پيمايشي قرار داد. از طرف ديگر از آنجا كه از نتايج اين پژوهش جهت وضعيت موجود استفاده مي شود، مي توان اين پژوهش را در محدوده پژوهش هاي كاربردي نيز قرار داد. نمونه آماری مورد نظر این پژوهش عبارتند از: اساتید دانشگاه خليج فارس، علوم پزشكي و آزاد اسلامي شهر بوشهر که 275 نفر می باشند. در تحقيق با توجه به جامعه آماري طبق فرمول كوكران حجم نمونه بدست آمده است. به منظور گردآوري داده هاي تحقيق گردآوری داده ها و اندازه گیری متغیرها از دو پرسشنامه یادگیری سازمانی و نوآوری استفاده شده است كه سوالاتي مشابه بين اساتيد توزيع گرديد. پرسشنامه هاي پژوهش (پرسشنامه يادگيري سازماني و پرسشنامه سنجش نوآوري دانشگاهي) توسط پژوهشگران با نظر چند صاحبنظر و برخي منابع موجود داخلي و خارجي تدوين گرديده است. سپس سوالات غير مرتبط حذف و پس از بررسي نهايي براي هر كدام از پرسشنامه ها تعداد 30 سوال انتخاب گرديد، بنابراين روايي محتوايي پرسشنامه از این طریق حاصل شد. براي به دست آوردن پايايي پرسشنامه از ضريب « آلفاي کرونباخ» استفاده شد. ضريب الفاي کرونباخ محاسبه شده براي سؤالات پرسشنامه سنجش نوآوري برابر با 95/0 و براي پرسشنامه سنجش ميزان يادگيري سازماني برابر 93/0 مي باشد.

فهرست مطالب

چکيده

مقدمه

پيشينه پژوهش

یادگیری سازمانی

 نوآوري

روش پژوهش

رابطه بين ابعاد يادگيري سازماني و ابعاد نوآوري سازماني

مقايسه ميانگين شاخص هاي پژوهش از طريق آزمون t براي مقايسه ديدگاه زنان و مردان

تحليل عاملي متغيرهای پژوهش

رگرسيون چند متغيري

بحث و نتيجه گيری

پیشنهادها

منابع

Keywords: یادگیری سازمانی نوآوری دانشگاهی و مراکزآموزش عالی
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links