دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تأثير سيستم جامع مالی و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری (فایل word)

آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگا ههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي "مربوط بودن" اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟ آيا سيستم جامع مالي ويكنواخت صنعت نفت در پالايشگاههاي نفت در ايران مي تواند بر ويژگي "قابل اتكابودن " اطلاعات حسابداري موثر واقع گردد؟ در تحقيق حاضر به بررسي تأثير سيستم جامع مالي و يكنواخت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري پرداخته شده و ميزان اين تأثير را مورد سنجش قرار داده تا بتوان به هدفي كه همان تهيه اطلاعات مفيد براي تصميم‌گيري است، برسيم. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 815,000 ریال
شناسه محصول : 2010090
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 155
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تأثير سيستم جامع مالی و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری (فایل word)

چکیده

سيستم اطلاعات حسابداري به عنوان يكي از منابع تامين كننده اطلاعات جهت تصميم گيري مديران داراي اهميت ويژه اي است. در اين تحقيق به بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري  پرداخته شده است.هدف اصلي در اين تحقيق بررسي تاثير سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري در شركت هاي پالايش نفت كشور است. در ادامه وضعيت موجود سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت ارزيابي مي شود تا ميزان تاثير آن بر ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري تعيين گردد. در اين تحقيق سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت به عنوان يك متغير مستقل و ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري (مربوط بودن، قابل اتكا بودن، قابل فهم بودن و قابل مقايسه بودن) را به عنوان متغيرهاي وابسته اين تحقيق مد نظر بوده است. تحقيق حاضر تحقيقي كاربردي است.و بر اساس روش وماهيت در طبقه بندي تحقيقات توصيفي قرار مي گيرد. براي جمع آوري اطلاعات مورد نياز از منابع كتابخانه اي، سايت هاي اينترنتي و پرسشنامه استفاده شده است در اين تحقيق از روش نمونه گيري استفاده شده است و تعداد 80پرسشنامه توزيع و 64 عدد نيز دريافت گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات آن از نرم افزار spss و آزمون t استفاده گرديده است. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است كه سيستم جامع مالي و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري تاثير مي گذارد. نتايج حاصل از بررسي وضعيت موجود سيستم نشان داده است كه اين سيستم توانايي لازم براي بالا بردن ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري را داراست. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود مایید.

مقدمه

 ويژگي اصلي حسابداري در دنياي تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه‌اي با سيستمهاي اطلاعاتي رايانه‌اي است. حسابداران نيز بايد مانند كاربران اصلي سيستم‌هاي اطلاعاتي در طراحي سيستم و شناخت عمليات بنگاههاي اقتصادي مشاركت كنند. مديران حسابداري بايد عملكرد سيستم‌هاي اطلاعاتي را اندازه‌گيري و ارزيابي كنند. از طرفي حسابرسان داخلي و حسابرسان مستقل بايد كيفيت پردازش اطلاعات را بررسي كنند و صحت اطلاعات ورودي و خروجي از سيستم را آزمون نمايند. (سجادي ، 1385 ، 6)1.

يك سيستم عبارتست از مجموعه‌اي از دو يا چند جزء مرتبط به هم كه به منظور دست‌يابي به يك هدف با هم در تعاملند. بيشتر مواقع سيستمها از زيرسيستم‌هاي كوچكتري تشكيل شده‌اند كه هر يك فعاليت ويژه‌اي را انجام داده و در نهايت سيستم بزرگتري را پشتيباني مي‌كنند. سيستم اطلاعات حسابداري عبارت است از كليه اجزاي مرتبط كه با هم در امر جمع آوري، ذخيره و انتشار اطلاعات با هدف برنامه ريزي، كنترل، تجزيه و تحليل و تصميم گيري نقش دارند. سيستم اطلاعات حسابداري كه در يك واحد تجاري طراحي و اجرا مي شود، مستقيماً با فرهنگ سازماني، سطح برنامه ريزي استراتژيك و فناوري اطلاعاتي كه در آن شركت وجود دارد، مرتبط است (صرافي زاده٬ 25٬1384)2.

برخي از فعاليت هاي مهمي كه سيستم اطلاعات حسابداري در يك شركت ايجاد مي كند، عبارت اند از:

گردآوري و ثبت داده هاي مربوط به فعاليت هاي شركت، برنامه ريزي، فرآيند تبديل داده ها به اطلاعاتي كه در تصميم گيري براي برنامه ريزي و كنترل فعاليت ها و انجام كنترل هاي ضروري جهت حفاظت از دارايي هاي شركت استفاده مي شود.

بیان مسئله تحقيق

هر سازماني كه داده هاي صحيح،دقيق ،بهنگام وجامع در اختيار داشته باشدوبتواند در كمترين زمان به داده هاي مورد نيازش دستيابي داشته باشد ،موفق تر است.نقش داده واطلاعات در مديريت سازمانها ،نقشي حياتي واساسي است.هرچه فضاي اطلاعاتي يك سازمان ،دقيقتر،شفاف تر،منسجم تر وسيستماتيك تر باشد،سازمان بهتر مي تواند به اهدافش نايل آيد.وجود فضاي اطلاعاتي نادقيق،كدر،آشفته ومتناقض از مهمترين عوامل عدم پيشرفت در مديريت سازمانها است (روحاني رانكوهي1372 ، 93)1.

اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه مي‌شود بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشد.

1- مربوط بودن: به اطلاعاتي تلقي مي‌شود كه بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال يا آينده يا تأييد يا تصحيح ارزيابي‌هاي گذشته آن‌ها مؤثر واقع شود.

2- قابل اتكا بودن:  اطلاعاتي قابل اتكا است كه عاري از اشتباهات و تمايلات جانبدارانه با اهميت باشد و به طور صادقانه معرف آن چيزي باشد كه مدعي بيان آن است يا به گونه‌اي معقول انتظار مي‌رود بيان كند.

ضرورت تحقیق

 نياز به يك سيستم اطلاعات قوي مالي يكي از ابزارهاي اصلي پويايي و پيشرفت در سازمان‌هاي مختلف مي‌باشد و بر همين اساس در وزارتخانه اي به بزرگي وزارت نفت ايران متشكل از چندين مديريت، شركت‌هاي فرعي و سازمانهاي متنوع جنبي و با تشكيلاتي بالغ بر ده‌ها كارخانه توليدي بزرگ و كوچك منحصر به فرد، واحدهاي عملياتي، پشتيباني و خدماتي و محدوده فعاليتي به وسعت كشور پهناور ايران، اين نياز به صورت برجسته خودنمايي مي‌كند. از طرفي با توجه به سياست‌هاي جديد دولت ايران مبني بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي و خودكفا نمودن واحدها بر مبناي بنگاههاي اقتصادي، افزايش راندمان و بعضاً سوددهي، اين نياز روز به روز نمايان‌تر مي‌شود.شركت‌هاي پالايش نفت نيز از قاعده اصل 44 قانون اساسي مبني بر خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي مستثني نشده‌است و طبق اين اصل بايد تا چند سال آتي شركت‌هاي پالايش نفت ايران كلاً به بخش خصوصي واگذار گردند. اين روند با خصوصي‌شدن شركت پالايش نفت اصفهان شروع و ساير شركت‌ها مانند شركت پالايش نفت تبريز و بندرعباس و اراك نيز در مراحل ابتدايي واگذاري استبا توجه به اهميت صنعت نفت در كشور ايران و نيز با توجه به روند خصوصي شدن شركت‌هاي پالايش نفت ايران كه دربالا ذكر شد، بهبود عملكرد شركت‌هاي نفتي بيش از پيش احساس مي‌شود. بنابراين مديران اين واحدها جهت مديريت هر چه بهتر واحد تجاري و در نهايت بهبود عملكرد مالي، نياز به اطلاعاتي دارند كه مبناي تصميم‌گيري صحيح قرار گيرد. اين اطلاعات بايستي داراي ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري باشد. بنابراين استفاده از سيستم‌هاي اطلاعات حسابداري متناسب با هر واحد تجاري و نيازهاي آن و با توجه به حجم فعاليت‌هاي هر واحد بسيار ضروري به نظر مي‌رسد.

فهرست مطالب

چكيده:    3

مقدمه:    3

فصل اول: كليات تحقیق

1-1 مقدمه           3

2-1 تاریخچه مطالعاتی        3

3-1 - بیان مسئله تحقيق       3

4-1 - چهارچوب نظري تحقيق:         3

5-1- ضرورت تحقیق         3

6-1 فرضیههای تحقیق        3

7-1- اهميت تحقیق 3

8-1 اهداف تحقيق  3

9-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات کلیدی:         3

فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه           3

2-2 . سيستم چيست ؟          3

1-2-2 سيستم اطلاعات حسابداري       3

2-2-2  هدف از مطالعه سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري   3

3-2-2 فن آوري اطلاعات و استراتژي شركت    3

1-3-2-2- وظايف مديران در رابطه با سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري          3

2-3-2-2 ارزش اطلاعات    3

3-3-2-2 تصميم گيري        3

4-3-2-2- تصميم گيري واطلاعات     3

5-3-2-2 - انواع تصميم گيري          3

3-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري       3

1-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات      3

1-1-3-2- ارزش پيش بيني كنندگي و تاييد كنندگي           3

2-1-3-2- انتخاب خاصه     3

3-1-3-2- قابل اتكا بودن     3

4-1-3-2- بيان صادقانه       3

5-1-3-2- رجحان محتوا بر شكل       3

6-1-3-2 بي طرفي            3

7-1-3-2- احتياط  3

8-1-3-2- كامل بودن         3

2-3-2- خصوصيات كيفي مرتبط باارائه اطلاعات           3

1-2-3-2- قابل مقايسه بودن  3

2-2-3-2- ثبات رويه          3

3-2-3-2- قابل فهم بودن      3

4-2-3-2- ادغام و طبقه بندي اطلاعات            3

5-2-3-2- توان استفاده كنندگان          3

4-2- محدوديتهاي حاكم بر خصوصيات كيفي اطلاعات مالي           3

1-4-2- موازنه بين خصوصيات كيفي  3

2-4-2- به موقع بودن         3

3-4-2- منفعت و هزينه       3

5– 2 روشها و عناصر سيستم هاي اطلاعاتي     3

1-5-2 فعاليتهاي تجاري و نيازهاي اطلاعاتي     3

2-5-2 پردازش معاملات : مدارك و رويه ها      3

3-5-2  گردآوري داده هاي معامله در قالب مدرك مثبته      3

4-5-2- ثبت اطلاعات معاملات در دفتر روزنامه 3

5-5-2 - انتقال رويدادها به  دفاتر كل   3

6-5-2 - تهيه اطلاعات براي تصميم گيري        3

7-5-2 - صورتهاي مالي      3

8-5-2 طبقه بندی نوع اطلاعات         3

6-2- مفاهيم فن آوري اطلاعات          3

1-6-2 - سخت افزار رايانه ها           3

2 -6 -2 - اندازه رايانه ها     3

3-6-2- واحد پردازش مركزي           3

4-6-2- دستگاههاي ورودي  3

5-6-2- دستگاههاي خروجي 3

6-6-2- نرم افزار رايانه       3

7-6-2 - نرم افزار سيستمي   3

8-6-2 - نرم افزارهاي كاربردي         3

7-2 سيستم هاي خبره ( هوشمند )       3

1-7-2 بعضي از تعاريف سيستم هاي خبره        3

2-7-2. مزاياي سيستم هاي خبره        3

3-7-2 سيستم هاي خبره و هوش مصنوعي        3

4-7-2 - نتيجه گيري و تحليل هاي كلي در مورد سيستم هاي خبره    3

8-2- بانكهاي اطلاعاتي       3

1-8-2 - گردش سيستمي و فيزيكي داده 3

3-8-2 - زبانهاي سيستم مديريت بانك اطلاعات   3

4-8-2- بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي    3

5-8-2- شرايط اساسي مدل داده رابطه اي         3

9-2 - تجارت الكترونيكي و انواع آن   3

1-9-2- مبادله الکترونیکی داده های مالی          3

2-9-2- تاثیر تجارت الکترونیکی       3

3-9-2 - انواع شبکه           3

4-9-2- اجرای سیستم ارتباطات داده ای            3

5-9-2 - نرم افزارهای ارتباطی          3

10-2- کنترل سیستم های اطلا عاتی حسابداری   3

1-10-2-کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری  3

2-10-2- کنترلهای عمومی و کنترلهای کاربردی 3

3-10-2 - کنترلهای مرحله ایجاد سیستمهای کاربردی ، کنترلهای مرحله اجرا ، و کنترلهای حفاظت و ایمنی  3

4-10-2 . دامنه کاربرد روشهای حسابرسی در مراکز خدمات کامپیوتری        3

1-4-10-2- تفکیک وظایف کارکنان    3

2-4-10-2- مجاز بودن عملیات         3

3-4-10-2- ثبت فعالیت ها   3

4-4-10-2 - دسترسی به داراییها        3

5-10-2 - شناخت کلی مرکز خدمات کامپیوتری و روشهای عملیاتی عمومی    3

1-5-10-2تهیه و آزمایش برنامه های کامپیوتری برای هدف های حسابرسی    3

2-5-10-2 اخذ فایلهای اطلاعاتی مورد نیاز برای رسیدگی 3

2-5-7-2- حفاظت مناسب از اسناد و مدارک و داراییها      3

11-2- سيستم جامع حسابداري صنعتي 3

1-11-2- مقدمه و تاريخچه   3

2-11-2- مشخصات كلي سيستم حسابداري صنعتي          3

3-11-2-زيرسيستم‌ها          3

4-11-2- جداول و پارامترها 3

5-11-2- جدول محصولات و توليدات 3

6-11-2- تبديل شاخص اندازه‌گيري محصولات و توليدات  3

7-11-2- جدول مباني سرشكن‌سازي    3

8-11-2-ارتباطات بروني واحدها       3

9-11-2-ارتباطات دروني واحدها       3

10-11-2-گزارشهاي سيستم حسابداري صنعتي   3

12-2- سيستم حسابداري تداركات و امور كالا     3

1-12-2- مراحل اجرائي تأمين كالاي مورد نياز  3

1-1-12-2- تقاضاي خريد كالا           3

2 -1-12-2- سفارش خريد داخلي/ خارجي         3

3-1-12-2- رسيد كالا به انبار           3

4-1-12-2- نقل و انتقالات كالا          3

2-12-2- تعيين قيمت كالا    3

3-12-2- تعديل موجودي كالا            3

13-2- سيستم يكنواخت محاسبات كاركنان          3

1-13-2- استخدام، انتقال و اخراج كاركنان        3

2-13-2- نمودار عملكرد سيستم حقوق 3

3-13-2- كسورات كارمندان 3

4-13-2- وام كاركنان         3

5-13-2- شرح گزارشات خروجي       3

14-2 سيستم جامع بودجه صنعت نفت  3

1-14-2 روش تنظيم بودجه و كنترل هزينه‌هاي سرمايه‌اي 3

2-14-2 منشاء هزينه          3

3-14-2 گزارشات هزينه‌هاي جاري    3

2- گزارشات خلاصه ريزهزينه‌ ماهيانه 3

4-14-2 گزارشات خلاصه مقايسه بودجه و هزينه‌هاي جاري          3

5-14-2 شرح كدها و جداول پارامتر    3

15-2- پيشينه داخلي وخارجي تحقيق   3

1-15-2-پيشينه خارجي تحقيق           3

2-15-2-پيشينه داخلي تحقيق 3

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه           3

2-3-روش تحقيق   3

3-3  مدل تحقيق    3

4-3- جامعه مطالعاتي          3

5-3- شيوه گرد آوري اطلاعات          3

6-3- معرفي روش نمونه گيري          3

7-3- برآورد حجم نمونه :    3

8-3- معرفي ابزار اندازه گيري          3

9-3- پايايي ابزار اندازه گيري            3

10-3- روايي ابزار سنجش : 3

11-3- روش تجزيه و تحليل آماري مشاهدات :   3

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏           3

2-4 تجزيه و تحليل مشاهدات  با استفاده از تكنيك هاي آمار توصيفي  3

3-4 بررسي توصيفي متغير " تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت " بر" مربوط بودن اطلاعات حسابداري "    3

4-4- بررسي توصيفي متغير  تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري "      3

5-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر "قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري "  3

6-4- بررسي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري "       3

7-4- تجزيه و تحليل استنباطي :         3

8-4- فرضيه شماره يك :      3

9-4- فرضيه شماره دو :      3

10-4- فرضيه شماره سه :    3

11-4- فرضيه شماره چهار : 3

12-4- فرضيه اصلي  :       3

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات

1-5 مقدمه           3

2-5 - ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغير ها            3

1-2-5- نتايج فرضيه اصلي  3

2-2-5- نتايج فرضيه فرعي اول         3

3-2-5- نتايج فرضيه فرعي دوم         3

4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي سوم       3

4- 2-5- نتايج فرضيه فرعي چهارم     3

3-5- نتيجه گيري كلي تحقيق 3

4-5- پيشنهادها      3

1-4-5- پيشنهادهايي مبتني بر يافته هاي فرضيات پژوهش  3

2-4-5- پيشنهادهايي براي تحقيق هاي آتي         3

پیوست ها

منابع و ماخذ

منابع فارسي:        3

منابع لاتین:          3

چکیده انگلیسی:     3

جدول 1-1 پيشينه تحقيقات داخلي وخارجي تحقيق            3

جدول 1-2 زير سيستم هاي حسابداري صنعتي    3

جدول 2-2 مباني سرشكن سازي محصولات       3

جدول 3-2 ارتباطات بروني واحد ها    3

جدول 4-2 فعاليت هاي دروني واحدها  3

جدول 5-2 گزارشهاي سيستم حابداري صنعتي    3

جدول 6-2 شرح كدها          3

جدول 1 -3  متغيرها و شماره گويه هاي پرسشنامه           3

جدول 2-3 آزمون آلفاي كرونباخ         3

جدول 3-3 بررسي پايايي پرسشنامه تحقيق به تفكيك متغيرها           3

جدول 4-3 نرمال بودن توزيع مشاهدات            3

جدول1-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي مربوط بودن اطلاعات حسابداري   3

جدول 2-4 : كمي نمودن طيف ليكرت  3

جدول 3-4 درصد فراواني طيف ليكرت            3

جدول 4-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن بودن اطلاعات حسابداري      3

جدول 5-4 :كمي نمودن طيف ليكرت   3

جدول 6-4 درصد فراواني طيف ليكرت            3

جدول7-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل مقايسه بودن بودن اطلاعات حسابداري   3

جدول 8-4 كمي نمودن طيف ليكرت براي مولفه قابل مقايسه بودن    3

جدول 9-4 توزيع فراواني    3

جدول10-4 آمارتوصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري            3

جدول 11-4  :كمي نمودن طيف ليكرت            3

جدول 12-4 توزيع فراواني  3

جدول 13-4 آماره  هاي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي بر مربوط بودن اطلاعات حسابداري      3

جدول 14-4 جدول آماره آزمون t تك نمونه اي متغير مربوط بودن   3

جدول 15-4 آماره هاي توصيفي متغير " وجود تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر"قابل اتكا بودن اطلاعات            3

جدول 16-4  آماره آزمون t تك نمونه اي متغير قابل اتكا بودن        3

جدول 17-4 آماره توصيفي تاثير متغير تاثير سيستم مالي و يكنواخت نفت بر "قابل مقايسه بودن اطلاعات حسابداري    3

جدول 18-4 آماره آزمون تك نمونه اي متغير قابل مقايسه بودن        3

جدول 19-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير بين سيستم مالي و يكنواخت نفت بر"قابل فهم بودن اطلاعات حسابداري     3

جدول 20-4 آماره آزمون t تك نمونه اي متغير قابل فهم بودن          3

جدول 21-4 آماره هاي توصيفي متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري  3

جدول 22-4 :آماره آزمون t تك نكونه اي متغير ويژگي كيفي اطلاعات حسابداري         3

جدول 23-4 خلاصه تجزيه و تحليل داده ها       3

نمودار 1-2 سيستم اطلاعات حسابداري و زير سيستمهاي مربوط اصلاح شده بر اساس نظريات جديد .         3

نمودار 2-2 خصوصيات كيفي اطلاعات حسابداري           3

نمودار 3-2 حوزه هاي هوش مصنوعي            3

نمودار 1-2 (سيستم عملكرد حقوق)     3

نمودار 1-3  مدل تحقيق       3

نمودار1-4 توزيع فراواني متغير تاثير سيستم مالي نفت بر ويژگي قابل اتكا بودن اطلاعات حسابداري          3

نمودار 2-4 نمودار توزيع فراواني      3

نمودار 3-4 نمودار توزيع فراواني      3

 

Keywords: نفت سیستم مالی سيستم اطلاعات حسابداری
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان بررسی تأثير سيستم جامع مالی و يكنواخت صنعت نفت بر ويژگی های كيفی اطلاعات حسابداری (فایل word)