دانلود پایان نامه حسابداری با عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب نوع سرمایه گذاری (فایل word)

هدف این تحقیق حسابداری، بررسی رابطه ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری، جهت آگاه ساختن سرمایه گذاران نسبت به میزان مفید بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های سرمایه گذاری است. برای دستیابی به این هدف لازم است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود: 1- آیا بین کیفیت اطلاعاتی حسابداری و سرمایه گذاری در فعالیت اصلی شرکت رابطه وجود دارد؟ 2- آیا بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نحوه انتخاب سرمایه گذاری ها رابطه وجود دارد؟ می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,975,000 ریال
شناسه محصول : 2009893
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات فارسي : 88
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 263 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه حسابداری با عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب نوع سرمایه گذاری (فایل word)

چکیده

در این تحقیق رابطه بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب سرمایه گذاری ها از دیدگاه عملکرد حاکمیتی اطلاعات حسابداری بررسی می شود. متغیر مستقل کیفیت اطلاعات حسابداری است که شامل(کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود سهام، هموارسازی سود سهام و قابلیت پیش بینی سود سهام) و متغیر وابسته انتخاب سرمایه گذاری می باشد. معیار اندازه گیری متغیر انتخاب سرمایه گذاری، همبستگی بین نرخ رشد سود عملیاتی در سطح صنعت و شرکت بوده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه ها در برگیرنده اطلاعات مالی 127 شرکت در طول دروه زمانی 5سال (1391-1395)بوده است. فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن در سطح 05/0 آزمون شده اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت اطلاعات حسابداری و سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی شرکت رابطه مثبت وجود دارد. همچنین بین کیفیت اطلاعات حسابداری و نحوه انتخاب سرمایه گذاری ها رابطه مثبت وجود دارد. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان می دهد که عملکرد حاکمیتی اطلاعات حسابداری می تواند موجب بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شود. می توانید این پژوهش رشته حسابداری را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

   اطلاعات با کمک به سرمایه گذاران در برآورد جریان های نقد شرکت و تعیین همبستگی آنها با جریان های نقد بازار، نقش غیر قابل انکاری در رونق بازارهای سرمایه بعهده دارد. منابع اطلاعاتی متعددی در بازارهای سرمایه خود نمایی می کنند، اما سیستم حسابداری بعنوان یک منبع اطلاعاتی قانونمند، از جایگاه ویژه ای در هدایت بازار برخوردار است. از اینرو، کیفیت اطلاعات همواره یکی از دغدغه های هیات های تدوین کننده استاندارد و نهادهای قانون گذار بوده که موجب شده است هدف تهیه اطلاعات مالی در اکثر قریب به اتفاق چارچوب های مفهومی حاضر، بهبود تصمیم سرمایه گذاران، تامین کنندگان مالی و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات باشد.

واحدهای تجاری، همواره با فرصت های سرمایه گذاری زیادی روبه رو می شوند و نیازمند تصمیم گیری منطقی نسبت به یک سرمایه گذاری بهینه هستند. درواقع، سرمایه گذاری هرواحد تجاری باید با توجه به محدودیت منابع و کارابودن ان صورت بگیرد؛ اما مساله ی اصلی انتخاب طرح ها و تصمیم گیری راجع به فرصت های سرمایه گذاری به وسیله مدیران واحد تجاری است که بر اساس منافع شخصی انها صورت می گیرد. به عبارتی دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع، مانع انجام یک سرمایه گذاری بهینه می شود(یانگ وجیانگ ،2008). از این رو، واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع، مورد توجه قرار دهند(مدرس وعباس زاده،1387).

یکی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری بهینه، کیفیت اطلاعات حسابداری است که یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی برای سرمایه گذاری به حساب می آید(یانگ وجیانگ،2008). اگر كیفیت اطلاعات در گزارشگري سالانه شركتهاي پذیرفته شده در بورس افزایش یابد، آن گاه سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا نگرش هاي مدیریتی استفاده شده جهت ثبت و ضبط اقلام صورت هاي مالی به بهاي تمام شده را در سطح گزارش هاي مالی بهتر درک نمایند و به مراتب قادر خواهند بود منافع اقتصادي آتی نهفته در بطن اقلام مذكور را به موقع تخمین بزنند.

اهمیت تحقیق

کیفیت اطلاعات حسابداري میزان دقت گزارشگري مالی در بیان اطلاعات حسابداري و عملیات شرکت، به ویژه جریانهاي نقدي مورد انتظار می باشد که به منظور آگاهی سرمایه گذاران ارایه می شود. اطلاعات حسابداري منبع مهم و سودمندي براي تصمیم گیري گروه هاي طرف قرارداد و همچنین منبع اصلی درارزیابی وظیفۀ مباشرت مدیران محسوب می شود. اطلاعات حسابداري با کیفیت بالا میتواند منجربه افزایش کارایی سرمایه گذاري از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی گردد که این عدم تقارن اطلاعاتی در صورت وجود، می تواند مشکلات اقتصادي هم چون مخاطرات اخلاقی  و گزینش  نادرست  را به همراه داشته باشد (گایو و راپوسو  ،2011).

معیارهاي متفاوتی براي ارزیابی كیفیت اطلاعات حسابداري و اجزاي مربوط به آن وجود دارد. پایداري، نوسان پذیري و قابلیت پیش بینی سود، مربوط بودن و قابل اتکاء بودن سود و كیفیت اقلام تعهدي از جمله معیارهاي است كه در سنجش كیفیت اطلاعات حسابداري و اجزاي مربوط به آن مورد توجه قرار می گیرد )اسماعیلی،1386). به طور مثال ديچو و دیچاو (2002) از كیفیت اقلام تعهدي به عنوان كیفیت سود یاد می كند و بیان می كنند كه هر چه قدر كیفیت اقلام تعهدي بالاتر باشد، كیفیت سود و در نتیجه كیفیت اطلاعات حسابداري، بالاتر می باشد. آنها بیان می كنند كه شركت ها با اقلام تعهدي بالاتر، در دوره پس از گزارش دهی سود دچار افت بازدهی می شوند؛ زیرا سرمایه گذاران به مسئله كیفیت پایین سود شركت ها پی برده و قیمت سهام خود را متناسب با آن تعدیل می كنند. نتایج حاصل از مقالات مرتبط با این تحقیق نشان دادند که متغیرهای اندازه گیری کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر با اهمیتی بر میزان سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی شرکت داشته و همچنین بر نقش با اهمیت محیط حاکمیتی و اطلاعات حسابداری در انتخاب سرمایه گذاری ها تاکید دارد. لذا در این تحقیق نیز کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب سرمایه گذاری ها با توجه به شرایط بازارهای مالی در ایران سنجیده می شود.

حسابداري و پيرامون آن

اگرچه درباره حسابداري تعاريف متفاوت و عقايد گوناگون وجود دارد، اما آنچه كه در مجموع تعريفي فراگير و مسلط به نظر مي رسد و با كاركرد كنوني حسابداري نزدیکی بيشتري دارد، تعريفي است كه وظيفه ارائه اطلاعات و ترجيحاً اطلاعات مالي را بر دوش حسابداري مي گذارد. بنابراين مي توان حسابداري را به عنوان دانشي تعريف كرد كه هدف آن ارائه اطلاعات، اساساً اطلاعات مالي، درباره يك واحد اقتصادي و اجزاي آن به استفاده كنندگان برون سازمان و درون سازماني براي تسهيل تصميم گيريهاي اقتصادي و پاسخگويي است.(امیرکنعانی ، 1384).

در تعريف ديگر مي توان گفت كه حسابداري دانشي توصيفي تحليلي است كه معاملات و رويدادهاي داراي اثر مالي بر واحدهاي اقتصادي را توصيف و تحليل مي‌كند. تئوري حسابداري را مي توان به عنوان گروهي از دلایل منطقي كه به صورت اصول جامع، كلي و مرتبط ارائه مي شوند، تعريف كرد. اين اصول رهنمودها و معيارهائي را براي ارزيابي عمليات حسابداري فراهم مي آورد و به عنوان راهنما در تدوين اصول و روشهاي جديد بكار گرفته مي شود. تئوري حسابداري و اصول و استانداردهاي منتج از آن ضوابط حاكم بر سامانه حسابداري مي باشند(همان منبع).

بكارگيري دانش حسابداري در عمل، سامانه حسابداري واحدهاي مختلف را پديد مي آورد. هر سامانه حسابداري سه عملكرد اطلاعاتي، كنترلي و خدماتي دارد. مهمترين عملكرد سامانه حسابداري، يا عملكرد مسلط آن اطلاعاتي است. به اين دليل حسابداري اساساً سامانه اطلاعاتي محسوب مي شود.

سامانه حسابداري، اطلاعات مالي مبتني بر اسناد و مدارك اوليه را به عنوان داده يا ورودي مي پذيرد، پردازش مي كند و در نهايت به شكل گزارشهاي مختلف ارائه مي نمايد كه خروجي يا ستانده سامانه محسوب مي شوند. به بياني ديگر، سامانه حسابداري، انبوه معاملات و آثار مالي رويدادهاي موثر بر واحدها را شناسائي و بر اساس روشهاي منطقي و مدون اندازه گيري، طبقه بندي، تجميع  و تلخيص مي كند و به صورت گزارشهايي مختصر و مفيد و در عين حال مرتبط در مي آورد و با ارائه صحيح و مفهوم اين اطلاعات وضعيت مالي و نتايج عمليات واحدهاي اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهائي كه حسابداري به عنوان سامانه اطلاعاتي فراهم مي آورد، مديريت را به اداره كارآمد و اثربخش واحدهاي اقتصادي قادر مي سازد؛ و اشخاص ذيحق و ذيعلاقه به واحدهاي اقتصادي را در اتخاذ تصميمات آگاهانه ياري مي دهد.

هدف هاي صورتهاي مالي

 طبق مفاهيم نظري گزارشگري مالي هدف صورتهاي مالي عبارتند از ارايه اطلاعاتي تلخيص و طبقه بندي شده درباره وضعيت مالي، عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي واحد تجاري كه براي طيفي گسترده از استفاده كنندگان صورتهاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع گردد.

صورتهاي مالي همچنين وظيفه مباشرت مديريت يا حسابرسي آنها را در قبال منابعي كه در اختيارشان قرار گرفته است منعكس مي كند. استفاده كنندگان صورتهاي مالي، براي اتخاذ تصميمات اقتصادي غالباً خواهان ارزيابي وظيفه مباشرت يا حسابدهي مديريت مي‌باشند. تصميمات اقتصادي مزبور به عنوان نمونه شامل مواردي از قبيل فروش يا حفظ سرمايه گذاري در واحد تجاري و انتخاب مجدد يا جايگزيني مديران مي باشد.

از آنجا كه صورتهاي مالي عمدتاً بيانگر اثرات مالي رويدادهاي گذشته است و لزوماً در برگيرنده اطلاعات غير مالي نيست، تمام اطلاعات مورد لزوم استفاده كنندگان را برای تصميمات اقتصادي فراهم نمي آورد. با اين حال، صورتهاي مالي نيازهاي اطلاعاتي مشترك اغلب استفاده كنندگان را رفع مي كند.

اطلاعات ارايه شده در صورتهاي مالي مشمول محدوديت هاي مختلف ديگري نيز هست. اطلاعات مالي تحت تأثير ابهامات موجود قرار مي گيرد. زيرا دربرگيرنده برآوردها بوده و اثر معاملات بين دوره هاي مالي مشخص تخصيص يافته است. اطلاعاتي را كه نمي‌توان برحسب واحد پول بيان كرد در متن صورتهاي مالي قابل انعكاس نمي باشد. بعلاوه، اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي عمدتاً تاريخي است، زيرا مرتبط با وضعيت مالي در يك تاريخ معين و عملكرد مالي و انعطاف پذيري مالي براي يك دوره گذشته است. (كميته فني سازمان حسابرسي، استاندارهاي حسابداري، 1391).

گزارش هاي درون سازماني

به مجموعه گزارشهايي كه توسط هر سامانه حسابداري در طول دوره مالي با هدف انجام خدمات مالي و ارائه اطلاعات تفصيلي تهيه مي شود، گزارش هاي درون سازماني مي‌گويند. منظور از تهيه و ارائه اين گونه گزارشها عمدتاً رفع نيازهاي اطلاعاتي مديريت واحدهاي اقتصادي در برنامه ريزي و كنترل است. اما برخي از آنها علاوه بر كمك به مديريت، اطلاعاتي را به اشخاصي كه با واحد اقتصادي دادوستد يا ارتباط مستمر دارند، ارائه مي‌دهد.

ويژگي اصلي گزارشهاي درون سازماني در اين است كه معمولاً به طور مستمر و به شكل تفصيلي و در فواصل زماني كوتاه و حتي گاه روزانه تهيه مي شود.

گزارشهاي برون سازماني

به گزارشهایي كه توسط سامانه حسابداري در پايان سال مالي يا مقاطع ديگري از زمان در برای ارائه اطلاعات به طيف وسيعي از اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به يك واحد اقتصادي تهيه مي¬گردد، گزارش برون سازماني گفته مي شود. صورتهاي مالي كه محصول نهائي پردازش اطلاعات مالي توسط سامانه حسابداري است اصلي ترين  بخش گزارشهاي برون سازماني است. ويژگي اصلي گزارشهاي برون سازماني در اين است كه مجموع اطلاعات مالي مربوط به يك واحد اقتصادي را به شكل خلاصه و طبقه بندي شده همراه با توضيحات و تفاسير لازم به طور يكجا ارائه مي كند.

بنابراين ، سامانه حسابداري از لحاظ گزارشگري غالباً دو جنبه متمايز دارد، يكي جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي درون سازماني و ديگري جنبه تأمين نيازهاي اطلاعاتي برون سازماني.

صورتهاي مالي و گزارشگري مالي

 صورتهاي مالي مجموعه اي از صورتهاي مجزا و در عين حال مرتبط با يكديگر است كه اساساً وضعيت مالي و نتايج عمليات يك واحد اقتصادي را نشان مي دهد. گزارشهاي مالي كه بخش محوري آن را صورتهاي مالي تشكيل مي دهد، محصول گزارشگري مالي و عمده‌ترين وسيله انتقال اطلاعات به خارج از واحد اقتصادي است. اما گزارشگري مالي منحصر به تهيه و ارائه صورتهاي مالي نيست بلكه ساير طرق ارائه و تفسير اطلاعات را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با اطلاعات مالي حاصل از پردازش اطلاعات توسط سامانه حسابداري ارتباط دارد در بر مي گيرد. در گزارشهاي مالي، اطلاعاتي كه بنابر الزامات قانوني يا عرف، افشاي آنها ضروري است و يا اطلاعاتي كه مديريت يك واحد اقتصادي آگاهي از آن را براي اشخاص ذيحق، ذينفع و ذيعلاقه به امور آن واحد لازم مي¬داند، ارائه مي‌شود. هر گزارشگري كه مشتمل بر صورتهاي مالي باشد يا بخش عمده آن را صورتهاي مالي تشكيل دهد يا متكي و منضم به صورتهاي مالي باشد، گزارش مالي محسوب مي‌شود.

طبقه بندی اقلام تعهدی

ترازنامه بر مبنای ماهیت منافع و تعهدات اساسی که اقلام تعهدی حسابداری منعکس می کنند، طبقه بندی قاعده مندی از آنها فراهم می آورد. برخی از اقلام ترازنامه مانند سرمایه گذاری های جاری و حصه جاری بدهی های بلندمدت را می توان با درجه بالایی از قابلیت اتکا اندازه گری کرد. دیگر طبقه های ترازنامه مانند حسابهای

دریافتنی و دارای های نامشهود معمولاً با قابلیت اتکای کمتری انداز ه گیری می شوند. در این بخش، اقلام تعهدی مربوط به گروه های ترازنامه تجزیه شده و از دانش خود جهت ارزیابی کیفی و نسبی قابلیت اتکای هر گروه استفاده می کنیم. این ارزیابی ها مبنای برای پیش بینی های مربوط به مقادیر نسبی ضرایب پایداری فراهم می آورد.

قابلیت پیش بینی سود سهام

پیش بینی سود مدیریت، اطلاعاتی را بصورت داوطلبانه به بازار ارائه می نماید و کیفیت این قبیل اطلاعات نیز این امکان را می دهد تا نسبت به ایجاد بینش در مورد رابطه میان موارد افشای داوطلبانه با هزینه سرمایه شرکت ها اقدام نماییم. سرمایه گذاران دوستدارند بدانند آیا می توانند به داده های صورت های مالی ارائه شده از سوی مسئولین شرکت اطمینان کنند یا خیر. در حالی که حسابرسی های مستقل تا حدی موجب کاهش برخی نگرانی ها در مورد کیفیت صورت های مالی می شود، اما توانایی تعیین کیفیت اطلاعات حسابرسی نشده مالی توسط سرمایه گذاران امر چندان بارزی محصوب نمی شود( فرانسیس و همکاران،2008). اطلاعات ارائه شده توسط شرکت و در نتیجه سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته شرکت است. اما سرمایه گذاران نیازمند اطلاعاتی راجع به آینده شرکت می باشند. یکی از دیدگاهای موجود در این مورد، ارائه اطلاعات تاریخی و جاری توسط واحد تجاری است البته به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند خود پیش بینی های مربوط به آینده را انجام دهند. دیدگاه دیگر این است مدیریت با در دست داشتن منابع و امکانات به انجام پیش بینی های قابل اعتماد بپردازد و با انتشار عمومی این پیش بینی ها، کارایی بازارهای مالی را افزایش دهد(قاسمی،1384).

هموارسازی سود چیست؟

نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی جلوه دادن سود می باشد که مدیریت می خواهد بدین وسیله به یک سطح مطلوب و مورد نظر از سود,دست یابد. درواقع مدیر می خواهد تغییرهای غیرعادی سود را بدان حد کاهش دهد که با توجه به اصول پذیرفته شده حسابداری و مدیریت سالم، مجاز باشد.

به بیان دیگر: اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.

فصل اول کلیات تحقیق        1

1-1- مقدمه          2

1-2- بیان مسئله    2

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق           3

1-4- سوالات تحقیق           4

1-5-  فرضیه های تحقیق     4

1-6- اهداف تحقیق 5

1-7- قلمرو تحقیق  5

1-8-  تعاریف عملیاتی تحقیق            5

1-9- ساختار تحقیق            6

فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق            8

2-1- مقدمه          9

2-2- گفتار اول     9

2-2-1- حسابداري و پيرامون آن        9

2-2-2- هدف هاي صورتهاي مالي      10

2-2-3- نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق اهداف حسابداري و گزارشگري مالي       11

2-2-4- اهداف حسابداري     11

2-2-4-1- اطلاعات براي تصميم گيرندگان        12

2-2-4-2- جامعه بعنوان استفاده كنندگان اطلاعات           13

2-2-4-3- اطلاعات مربوط و مفيد      13

2-2-5- گزارش هاي حسابداري          13

2-2-5-1- گزارش هاي درون سازماني 13

2-2-5-2- گزارشهاي برون سازماني   14

2-2-6- صورتهاي مالي و گزارشگري مالي       14

2-2-7- انواع گزارش هاي مالي         14

2-2-8- استفاده كنندگان گزارشهاي مالي            15

2-2-9- افشاي اطلاعات مالي            18

2-2-10- شفاف سازي اطلاعات مالي و حاكميت شركتي    18

2-2-11- شفافيت اطلاعاتي و كارايي بازار اوراق بهادار    19

2-2-12- شفافيت اطلاعاتي و مسئوليت اجتماعي 19

2-2-13- خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی        19

2-2-14- رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی       20

2-2-14-1- خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌ 20

2-2-14-2- خصوصیات‌ کیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌    23

2-2-14-2-1- قابل‌ مقایسه‌ بودن‌        23

2-2-14-2-2- قابل‌ فهم‌ بودن‌            25

2-2-15- محدودیت های‌ حاکم‌ بر خصوصیات‌ کیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌   25

2-3- گفتار دوم     27

2-3-1- کیفیت اطلاعات حسابداری     27

2-3-2- کیفیت اقلام تعهدی   29

2-3-2-1- تعریف جامع اقلام تعهدی    29

2-3-2-2- طبقه بندی اقلام تعهدی       30

2-3-3- پایداری سود سهام    35

2-3-4- قابلیت پیش بینی سود سهام     36

2-3-5- هموارسازی سود سهام          37

2-3-5-1- هموارسازی سود چیست؟    37

2-3-5-2- پیشینه هموارسازی           37

2-3-5-3- انگیزه های هموارسازی سود           38

2-3-5-4- انواع هموارسازی سود      38

2-3-5-4-1- هموارسازی طبیعي       38

2-3-5-4-2- هموارسازی واقعي(هموارسازی معاملاتي یا اقتصادی) 39

2-3-5-4-3- هموارسازی مصنوعي(هموارسازی حسابداری)          39

2-3-5-5- ابزارها و روشهای مورد استفاده در هموارسازی سود      39

2-3-5-5-1- هموارسازی از طریق زمانبندی رویدادها      39

2-3-5-5-2- انتخاب روشهای تخصیص           39

2-3-5-5-2-1- اندوخته ارزیابی یا ذخیره ارزیابی           40

2-3-5-5-2-2- انتخاب روشهای حسابداری       40

2-3-5-5-2-3- برآوردهای حسابداری 40

2-3-5-5-2-4- تصمیمات اقتصادی    40

2-3-5-5-2-5- روش های تسهیم هزینه           41

2-3-5-5-3- طبقه بندی رویدادها       41

2-3-6- تعریف حاکمیت شرکتی         41

2-3-6-1- حاکمیت شرکتی و اصول آن تشرکتی و اصول آن          42

2-3-6-2- هیات مدیره و ساختار آن     43

2-3-6-3- ساختار مالکیت    43

2-3-7- تحقیقات داخلی        44

2-3-8- تحقیقات خارجی      46

فصل سوم روش اجرای تحقیق           49

3-1- مقدمه          50

3-2- روش تحقيق  50

3-3- جامعه آماری 50

3-4- روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه      51

3-5- روش و ابزار گرد آوری داده ها  53

3-6-  مدل تحقیق   53

3-7- اندازه گیری متغیرهای تحقیق     53

3-7-1- متغیرهای مستقل     53

3-7-1-1- کیفیت اقلام تعهدی            53

3-7-1-2- پایداری سود سهام 54

3-7-1-3-  قابلیت پیش بینی سود سهام 54

3-7-1-4- هموارسازی سود سهام       55

3-7-2- متغیرهای وابسته     55

3-7-2-1- انتخاب سرمایه گذاری        55

3-7-2-1- میزان سرمایه گذاری در فعالیت های اصلی شرکت         55

3-8- فرضیه های تحقیق      55

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    56

3-9-1- تعریف رگرسیون    56

3-9-2- انواع رگرسیون      57

3-9-3- ضریب همبستگی پیرسون      58

3-9-4- ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن       60

3-10-  خلاصه فصل         61

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      62

4-1- مقدمه          63

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق    63

4-2-1- میزان کیفیت اطلاعات حسابداری         63

4-2-2- میزان نرخ رشد سود عملياتی  64

4-2-3- میزان سرمایه گذاری در شرکت           64

4-3- بررسی پیش فرض های رگرسیون           65

4-3-1- آزمون چار (F لیمر) و هاسمن 65

4-3-2- آزمون ناهمسانی واریانس ها   66

4-3-3- آزمون ریشه واحد (مانایی داده ها)        67

4-3-4- بررسی نرمال بودن مانده ها    68

4-3-5- بررسی عدم وجود همبستگی بین خطاها 68

4-3-6- بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها       69

4-4- آزمون فرضيه ها        69

4-4-1- فرضيه اول تحقیق   69

4-5-2- فرضيه دوم تحقیق   71

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات     73

5-1 مقدمه           74

5-2- خلاصه نتایج تحقیق     74

5-3- بحث در نتایج فرضیه ها           74

5-4- پیشنهادات تحقیق        76

5-5- محدودیت های تحقیق   77

فهرست مراجع      78

 

فهرست جداول

جدول2-1 : تشریح طبقه بندی ترازنامه از اقلام تعهدی      31

جدول2-2: خلاصه ارزیابی قابلیت اتکای گروه اقلام تعهدی            34

جدول 3-1 لیست شرکت های انتخاب شده بعنوان نمونه     52

جدول4-1: آمار توصيفي کیفیت اطلاعات حسابداری شرکت ها        63

جدول 4-2: آمار توصيفي نرخ رشد سود عملیاتی 64

جدول 4-3: آمار توصيفي سرمایه گذاری در شرکت ها      64

جدول 4-4: آزمون چار (F لیمر)        65

جدول 4-5: آزمون ناهمسانی واریانس ها           66

جدول4-6: آزمون مانایی متغیرها        67

جدول 4-7: آزمون فرض نرمال بودن توزيع مانده ها متغيرها          68

جدول 4-8: آزمون دوربین واتسون     69

جدول 4-9: آزمون فرض نرمال بودن توزيع متغيرها        69

جدول 4-10: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اول   70

جدول 4-11: نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه دوم   71

 

 

Keywords: کیفیت اطلاعات حسابداری انتخاب سرمایه گذاری ها عملکرد حاکمیتی اطلاعات حسابداری سرمایه گذاری
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > گرایش ها > حسابداری > محصولات قابل دانلود حسابداری > پروژه های آماده حسابداری > پایان نامه حسابداری با عنوان کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب نوع سرمایه گذاری (فایل word)