دانلود پایان نامه روانشناسی بالینی با عنوان اثربخشی آموزش خاطره پردازی بر امید به زندگی، رفاه ذهنی و معنای جویی سالمندان شهر سمنان (فایل word)

هدف کلی این پژوهش روانشناسی اثر بخشی خاطره پردازی انسجامی بر امید به زندگی، رفاه ذهنی و معناجویی در سالمندان شهرستان سمنان می باشد. خاطره گویى فعالیت یا فرآیند ارادى یا غیر ارادى به یاد آوردن خاطرات گذشته فرد است. این فرآیند یا فعالیت شامل یادآورى رویدادهاى خاص یا کلى، که ممکن است قبلا فراموش شده یا نشده باشد، مى شود و با این احساس که رویدادهاى یادآورى شده، نمود واقعى تجارب اصلى هستند، همراه است. می توانید این تحقیق روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 1,930,000 ریال
شناسه محصول : 2009871
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار: 1396
تعداد صفحات فارسي : 90
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 298 Kb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه روانشناسی بالینی با عنوان اثربخشی آموزش خاطره پردازی بر امید به زندگی، رفاه ذهنی و معنای جویی سالمندان شهر سمنان (فایل word)

چکیده

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ خاطره پردازی بر امید به زندگی، رفاه ذهنی و معنای جویی سالمندان شهر سمنان  انجام گرفت. ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮدي و ﻃﺮح ﻧﯿﻤﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن، ﭘﺲ آزﻣﻮن  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻮد . در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي در دﺳﺘﺮس از ﻣﯿﺎن تعداد 15000نفرﺳﺎﻟﻤﻨﺪان شهر سمنان،نمونه ای به حجم 40 نفر انتخاب شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر)،قرار گرفتند.ابزار پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه امیدواری اشنایدر، بهزیستی روانشناختی ریف، استایگر و فرایزر. ﭘﺲ ازاﺟﺮاي ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن از تمام حجم نمونه،آﻣﻮزش خاطره پردازی،به مدت 7 جلسه،90 دقیقه ای هفته ای یکبار، انجام شد و ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﭻ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ي درﻣﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ و روند عادی خانه سالمندان را گذراندند. .پس از اتمام جلسات درمانی، پس آزمون، برای هر دو گروه اجرا شد ونتایج با آزمون تحلیل کواریانس مورد بررسی قرار گرفت. می توانید این تحقیق روانشناسی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

     با پيشرفت بهداشت و ارائه مراقبت هاي پيش گيرانه و كنترل بيماري هاي واگير، طول عمر افزايش يافته و شمار سالمندان به ويژه در كشورهاي در حال توسعه افزايش چشمگيري داشته است ( دواتگران،1387،به نقل ازمرادی،صحبایی، نکاوند،زارع،1389). سرشماري جهاني سال 2005 جمعيت سالمندان بالاي65 را 4/7 درصد تخمين زد ( آرام،1386، به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389) و نتايج سرشماري سال 1385 در ايران نيز جمعيت بالاي60 سال را 27/7 درصد برآورد كرد، پيش بینی می شود این رقم به 7/10 درصد تا 15 سال در آينده برسد (چیانگ،چو،چانگ،2009). با افزايش شمار سالمندان به طور قطع، سكونت در مراكز و مؤسسات نگهداري از سالمندان نيز بيشتر خواهد شد ( منظوری،1388 به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389). از سويي اقامت در مراكز نگهداري از سالمندان با مسائل و مشكلاتي همراه است كه از آن جمله مي توان به شيوع اختلالات رواني اشاره كرد . برخي از مطالعات، شيوع اختلالات رواني در سالمندان مقیم آسایشگاه، حدود 80/0 درصد برآورد کرده اند (حاتمی،1385، به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389). نتایج پژوهش های سهرابی (1387، به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389)، بر 46 سالمند مقیم آسایشگاه خانه سالمندان و 90 نفر از سالمندان ساکن در منازل شخصي، با استفاده از پرسشنامه بررسي وضعيت شناختي و فرم كوتاه بررسي افسردگي نشان داد كه اختلال شناختي و شدت افسردگي در سالمندان مقيم خانه سالمندان به طور معناداري بيشتر است ( وانگ،2005، به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389). با برنامه ريزي مناسب، سالمندان مي توانند از دوران سال خوردگي شاد و مولّد، لذت برده و به عنوان يك جزء يكپارچه با جامعه تلقي شوند . از بين اين برنامه ريزي ها مي توان به انواع روش هاي روان درماني اشاره كرد . هدف از روان درماني در سالمندان فراهم كردن حمايت، كاهش اضطراب و افزايش اجتماعي شدن است ( سهرابی،1387، به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389) يك نوع روان درماني مؤثر و تقريباً بدون تاثير نامطلوب، شركت در گرو ه هاي خاطره گويي سازمان يافته است . طبق تعريف سيستم طبقه بندي مداخلات پرستاري خاطره گويي يادآوري وقايع، احساسات و افكار گذشته براي تسهيل تطابق يافتن با " حال " و كيفيت زندگي است. يادآوري خاطرات مهم گذشته كه در پاسخ به مواردي از  قبيل يك بو، فكر يا تصويري پديد مي آيد براي حل مشكل يا سرگرم شدن است .خاطره گويي مداخله اي رواني اجتماعي و با هدف كمك به سالمندان براي كنار آمدن با تغييرات زندگي از جمله رفتن به آسايشگاه است . با خاطره گويي شركت كنندگان به صحبت دربار ه وقايع گذشته تشويق مي شوند كه توسط عكس ها، موسيقي، اشياء و فيلم هاي گذشته يادآوري مي شود. انجمن پرستاران آمريكايي از خاطر ه گويي به عنوان  مداخله استاندارد پرستاري، حمايت كرده و اين مداخله را در مراقبت از سالمندان آسايشگا ه ها پيشنهاد مي كندتحقيقات فراواني، مزاياي خاطره گويي در سا لمندان را بررسي كرده و نشان داده اند كه خاطره گويي افسردگي را كاهش مي دهد و از جمله مداخلاتي است كه براي تسكين مشكلات روان شناختي استفاده مي شود  (وانگ،2005، به نقل از مرادی، صحبایی، نکاوند،زارع،1389).

بیان مساله

     سالمندي احتمالا مهم ترين پديده مردم شناختي اواخر قرن بيستم و شروع قرن بيست و يكم مي باشد. بر اساس تعريفي كه افراد بالاي 65 سال را سالمند محسوب مي كند، سالمندي در حال حاضر داراي رشد 4/2 درصد در مقايسه با 7/1 درصد براي كل جمعيت مي باشد و انتظار مي رود كه اين رشد به 1/3 درصد در سال هاي آتي افزايش پيدا كند. جمعيت سالمندان از 600 ميليون در سال 2000 به يك ميليارد و دويست ميليون يعني دو برابر در سال 2025 خواهد رسید (اوکامپو ،2010). سلامتي حق اساسي هر انسان و يك هدف اجتماعي است و تمام دولتها وحكومتها موظف به تأمين سلامت افراد مي باشند(پارک ،2002). تغيير در الگوي بيماريها كه كاهش ميزان بيماريهاي عفوني و افزايش طول عمر و بيماريهاي مزمن را به همراه داشته، منجر به افزايش توجه به مفاهيم سلامتي و كيفيت زندگي طي دهه هاي گذشته گرديده است (برسلاو ،2006). بطور کلی مشکلاتی مانند افسردگی، اضطراب، احساس نا امیدی، و عدم سازگاری و معنای زندگی با تغییرات دوران سالمندی از مشکلات سالمندان ساکن منازل و خانه های سالمندان می باشد که می توان از مداخلات رفتاری و شناختی و خاطره گویی برای بهبود این وضعیت استفاده کرد (مکلنیس، وایت،2001، لودر،مومری و شارکی ،2006)

     خاطره گویى فعالیت یا فرآیند ارادى یا غیر ارادى به یاد آوردن خاطرات گذشته فرد است. این فرآیند یا فعالیت شامل یادآورى رویدادهاى خاص یا کلى، که ممکن است قبلا فراموش شده یا نشده باشد، مى شود و با این احساس که رویدادهاى یادآورى شده، نمود واقعى تجارب اصلى هستند، همراه است. این فرآیند برگرفته از حافظه خودزیستنامه اى  ، ممکن است در تنهایى یا به همراه افراد دیگر صورت گیرد (بلاک، لوین ،1998، به نقل از فرمانی،افلاک سیر،خرمایی،ملازاده،1393). در تعریف بلاک و لوین از خاطره گویى بر سه ویژگى تاکید شده است. اول اینکه، این تعریف مبین این موضوع است که همه انسان ها در زندگى روزمره از خاطره گویى استفاده مى کنند؛ چه خاطرات خود را براى افراد دیگر بازگو کنند یا اینکه این عمل را در تنهایى انجام دهند. نتایج تحقیق شلمن،موکل،هیوات ، ( 2009 ) بر سالمندان سياهپوست آمريكايي، خاطره گويي، انسجامي را دليل كاهش علائم افسردگي ذكر كرد. مطالعه وانگ   ( 2007 ) تأثير شركت در جلسات خاطره گوئي را بهبود عملكرد شناختي و كاهش علائم افسردگي سالمندان مبتلا به دمانس نشان داد، به طوري كه شركت در فعاليت هاي خاطره گويي تجربه مثبت و با ارزشي براي سالمندان مبتلا به دمانس را فراهم مي كند ( وانگ،2007 ).مطالعه وودز، تأثير خاطره گويي را در كاهش علائم افسردگي سالمندان مثبت ارزيابي كرد ( بوهلمجیر ،2008 ). مطالعه ای بر 106 سالمند داراي علائم افسردگي بهبود چشمگيري برمفهوم و هدف كلي زندگي تحت تأثيرخاطره گوئي نشان داد، به نظر مي رسد مداخله، باعث كاهش ارزيابي منفي از خود و آينده و افزايش ارزيابي مثبت از گذشته در شركت كنندگان شده بود ( لیو،لین،چن ،2007 ). ليو و همكاران ( 2007 ) نشان دادند كه خاطره گوئي به طور چشمگيري به افزايش اعتماد به نفس، بهبود رضايت از زندگي و كاهش احساس تنهايي سالمندان منجر شده است ( الفورد،ویلسون،مکی ،2005 ).ال فورد و همكاران ( 2005 ) در بررسي فوايد رواني خاطره نويسي سالمندان، بيان كردند كه خاطره نويسي با كمك به حفظ توانايي ها و ارتباطات اجتماعي و با كمك به تخليه هيجاني، منجر به ايجاد رضايت و خوشحالي و ارتقاء سلامت روان و كيفيت زندگي سالمندان مي شود (ابراهیمی،1386، به نقل از فرمانی،افلاک سیر،خرمایی،ملازاده،1393).

خاطره پردازی انسجامی

     وات و ونگ  (1991)خاطره پردازي را اين گونه تعريف مي كنند خاطرات شخصي مربوط به گذشته دور، خاطرات مربوط به حوادث، كه به مد ت طولاني در ذهن باقي مانده اند وشخص راوي هم يك شخص فعال وهم يك مشاهده گر مي باشد خاطره پردازي انسجامي در كل شامل اظهاراتي است كه به پذيرش گذشته شخص، نگاه به زندگي گذشته شخص به عنوان يك دوره ارزشمند و رضايت بخش، يافتن معنا در زندگي، نزديك كردن فاصله واقعيت و ايده آل، پذيرش حوادث منفي گذشته، حل تعارضات گذشته و بازشناسي يك الگوي مستمربین گذشته و حال اشاره دارد.

ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﻳﻲ

     در ﺣﺪود 50ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮور ﺧﺎﻃﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﺰاﻳﻤﺮ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در آن زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ  ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي و ﭘﺰﺷﻜﻲ ﭘﻴﺮي ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺎﻛﻨﺎن آﺳﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﻮد و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻘﻂ ﺗﺄﺋﻴﺪي ﺑﺮ ﻛﻠﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺼﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي ﺑﻮد  رابرت باتلر وهمکارانش طی تحقیقات طولی که از سال 1955 روی  ﻋﺪه اي از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻤﻨﺪ ﻇﺎﻫﺮا  درﮔﻴﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ دروﻧﻲ ﻋﻤﻴﻖ، ﺑﻨﻴﺎدي و اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﺗﻼش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ را در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ(باتلر  2002،به نقل از خدابنده،1391)

باتلرخاطره پردازی را نوعی فرایند ذهنی گسترده و طبیعی میداند که طی آن تجربیات گذشته ی زندگی، به ویژه تعارضات حل نشده،   به خودآگاهی فرد بازگردانده و بررسی می شوند و همین امر  میتواند منجر به انسجام مجدد زندگی فرد شود. در دهه ی 1980 اجرای خاطره پردازی رواج زیادی داشت اما در مطالعات کنترل شده داده های معناداری مبنی بر اثر بخشی این مداخله به دست نمی آمد

وانکووات دلیل نا هماهنگی و عدم قطعیت در نتایج پژوهشها را در این واقعیت می دانست که در تلاش های بالینی در حوزه ی خاطره پردازی همیشه این مفهوم به عنوان مفهومی واحد در نظر گرفته شده است آنها معتقد بودند خاطره پردازی پدیده ای چند بعدی است و ابعاد خاصی از آن دارای خاصیت درمانی می باشد به این ترتیب شروع به تقسیم بندی خاطره پردازی به انواع مختلف آن کردند. آنها شش نوع خاطره پردازی را معرفی کردند که هر کدام هدف  متفاوتی دارند: روایتی (داستان  سرایی )ابزاری( حل مسأله)  انسجامی (تلفیقی )انتقالی (آموزشی) دفاعی (انکار یا نادیده گرفتن) و وسواسی (خیالپردازی یا اشتغال منفی)

      استینسون  و کیرک معتقد بودند تفاوت مرور زندگی و خاطره پردازی در این موضوع نهفته است که در فرایند خاطره  پردازی،  مداخله گر از کشیده شدن افراد به سوی انواع منفی خاطره پردازی، مثل خاطره پردازی وسواسی یا گریزی جلوگیری میکند به همین دلیل از اصطلاح خاطره پردازی ساخنارمند استفاده کردند.در این خاطره پردازی با تعیین موضوعات و ساختار مشخص برای مرور خاطرات،فرد در چارچوبی مشخص حرکت می کند و به نوعی از خاطره پردازی های منفی جلوگیری می شود(خدا مراد مومنی،امانی،مجذوبی،محبی1393).

كاربردهاي باليني اميد در مشاوره و رواندرماني

     حفظ اميد نيز همان جريان اميد افزايي است. و عبارت از جستجوي هدفمند و باز جمع آوري تلاشهاي اميدبخش و موفقيت آميز قبلي است (ميشل،1999). براي مثال به مراجعان بايد آموخت که از مواجهه سازي به عنوان سرنخي براي کاربرد فنون درماني استفاده کرد که قبلا اميد را افزايش داده اند. بدين ترتيب، حفظ اميد کاربرد پر تلاش روزمره ذهنيتهاي اميد وارانه را بالا مي‌برد تا خانه اميد پا برجا بماند. ارزش اميد  وابسته به قدرتي است که در آينده نهفته است.اگر تصور آينده مثبتي نمي شد، اميد در آدمي فروکش مي کرد. دراميد ، نگاه به آينده موج مي زند. اميد به آينده نيروي حافظ زندگي است. به نظر اسنايدر(2000) اميد از همان ابتدا مهارتي آموختني است و از طريق جريان اجتماعي شدن در سنين اوليه عمر آموخته مي شود.

     ارزش اميد  وابسته به قدرتي است که در آينده نهفته است.اگر تصور آينده مثبتي نمي شد، اميد در آدمي فروکش مي کرد. دراميد ، نگاه به آينده موج مي زند. اميد به آينده نيروي حافظ زندگي است. به نظر اسنايدر(2000) اميد از همان ابتدا مهارتي آموختني است و از طريق جريان اجتماعي شدن در سنين اوليه عمر آموخته مي شود.  از آنجايي كه اميد جرياني آموختني است. بكارگيري ابزارهايي مانند فنون حکايتي، راه حل مدار، و رواندرماني شناختي –رفتاري فرصتهايي را در اختيار مراجع قرار مي‌دهند تا مهارت‌هاي مربوط به افزايش اميد را تمرين کنند (اسنايدر ،2000، به نقل از ارزانی،1395). ارزش اميد به قدرتي است که در آينده نهفته است. اگر آينده مثبتي را نمي‌شد تصورکرد اميد در آدمي فروکش مي‌کرد. در اميد، نگاه به آينده موج مي‌زند اميد به آينده نيروي حافظ زندگي است. چنين به نظر مي‌رسد که اميد از همان ابتدا مهارتي آموختني باشد و از طريق جريان اجتماعي شدن در سنين اوليه عمر آموخته مي‌شود.

فصل اول: کلیات پژوهش     1

1-1- مقدمه:         2

1-2- بیان مساله:   3

1-3- اهمیت و ضرورت مساله:         6

1-4- اهداف تحقيق:            7

1-5- سوال های تحقیق:       7

1-6- تعریف عملیاتی:         7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش          9

2-1- مقدمه          10

2-1-2- خاطره پردازی انسجامی:       10

2-1-2-1- ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﻳﻲ:       10

2-1-2-2- فواید خاطره گویی:           11

2-1-2-3- ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﺧﺎﻃﺮه ﮔﻮﯾﯽ:   12

2-1-2-4- نگرشهای منفی درباره خاطره گویی:  13

2-1-2-5- اصطلاح مرور زندگی:      13

2-1-2-6- مرور زندگی از نظر اریکسون:        14

2-1-3- امید:        14

2-1-3-1- امید به زندگی:    14

2-1-3-2- تاريخچه ي اميد به زندگی:  16

2-1-3-3- تفاوت امید با امیدواری و خوش بینی: 17

2-1-3-4- كاربردهاي باليني اميد در مشاوره و رواندرماني 18

2-1-3-5- پرورش و تقويت مهارت اميدورزي   19

2-1-3-6- موانع دستيابي به هدف       21

2-1-3-7- نظريه ي اميد:     22

2-1-3-7-1- يک الگوي تفکر هدف- مدار        22

2-1-3-8- چگونگي شکل گيري اميد   25

2-1-4- رفاه ذهنی: 27

2-1-4-1- شاخص های اساسی رفاه ذهنی:         27

2-1-4-1-1- ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ:  27

2-1-4-1-2- نشاط:            28

2-1-4-1-3- سلامت روان:  28

2-1-4-2- عوامل فردي مؤثر بر رفاه ذهنی:      28

2-1-4-3- روﻳﻜﺮدﻫﺎي ﻧﻈﺮي و ﺗﺠﺮﺑﻲ:           29

2-1-5- معنا جویی:            29

2-1-5-1- معنای زندگی      30

2-1-5-1-1- فراطبیعت باوری          30

2-1-5-1-2-  نظریه های خدا محور   31

2-1-5-1-3-  نظریه های روح محور  33

2-1-5-2- طبیعت گرایی     33

2-1-5-2-2- عین گرایی      35

2-1-5-3- ارزش معنا در زندگی:       35

2-1-5-3-1- موقعیت زمانی 35

2-1-5-3-2-  بُعد  36

2-1-5-3-3- غایات و وسایط            36

2-1-5-4- چیستی انسان:     37

2-1-5-5- چیستی زندگی انسان:         38

2-1-5-6- زندگی هدف دار:  38

2-1-5-7- چیستی معنای زندگی:        39

2-1-5-8- کشف و جعل هدف زندگی   40

2-1-5-9- جعل معنای زندگی            40

2-1-5-10- هدف مشترک زندگی       41

2-1- 5-11- با معنا بودن «زندگی معنادارتر»    41

2-1-5-12- معنا در زندگی:  42

2-1-5- 13- اصول معنا درمانی:       43

2-1-5-14- نظریه معنی درمانی( لوگوتراپی) ویكتور فرانكل:        44

2-1-5-15-1- اراده معطوف به معنا   45

2-1-5-15-2- آزادی اراده در نظریه فرانکل:    46

2-1-5-15-3- روان نژندي انديشه زاد:            46

2-1-5-15-4- ارزش زندگي:            47

2-1-5-16- معناخواهي  در ديدگاه فرانکل:        47

2-1-5-17- نا اميدي وجودی:           49

2-1-5-18- انسان در جستجوي معناي غايي:     50

2-1-5-19- قصد متضاد( متناقض):    51

2-2- تحقیقات پیشین:          52

فصل سوم: روش پژوهش     56

3-1- روش پژوهش:           57

3-2- جامعه پژوهش:          57

3-3- نمونه، روش نمونه گیری و حجم پژوهش: 57

3-4- ابزار پژوهش:           57

3-5- روش اجرای پژوهش:...................................................................................................................62

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها:      62

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها      63

4-1- آماره های توصیفی      64

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری           73

5-1- نتیجه گیری و بحث و بررسی    74

5-2- محدوديت های تحقيق   77

5-3- پیشنهادها      77

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی            77

منابع فارسی:        79

Refrences:        81

ضمائم:   83

فهرست جداول

جدول 4-1: آماره هاي توصیفی امید به زندگی سالمندان در گروه های کنترل و آزمایش   64

جدول 4-2: بررسی همگنی ضرایب (شیب) رگرسیون      65

جدول 4-3 آماره آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها         65

جدول 4-4 آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S)     66

جدول 4-5: تحلیل کوواریانس تاثیر خاطره پردازی انسجامی بر افزایش امید به زندگی سالمندان      66

جدول 4-6: میانگین نمرات تعدیل شده پس آزمون امید به زندگی در گروه های کنترل و آزمایش     67

جدول 4-7: آماره هاي توصیفی رفاه ذهنی سالمندان در گروه های کنترل و آزمایش        67

جدول 4-8: بررسی همگنی ضرایب (شیب) رگرسیون      68

جدول 4-9 آماره آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها         68

جدول 4-10 آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S)   68

جدول 4-11: تحلیل کوواریانس تاثیر خاطره پردازی انسجامی بر افزایش رفاه ذهنی سالمندان         69

جدول 4-12: میانگین نمرات تعدیل شده پس آزمون رفاه ذهنی در گروه های کنترل و آزمایش        69

جدول 4-13: آماره هاي توصیفی معناجویی سالمندان در گروه های کنترل و آزمایش      70

جدول 4-14: بررسی همگنی ضرایب (شیب) رگرسیون    70

جدول 4-15 آماره آزمون لون جهت بررسی برابری واریانس ها       71

جدول 4-16 آماره آزمون کولموگروف اسمیرنوف (K-S)   71

جدول 4-17: تحلیل کوواریانس تاثیر خاطره پردازی انسجامی بر افزایش معناجویی سالمندان         72

جدول 4-18: میانگین نمرات تعدیل شده پس آزمون معناجویی در گروه های کنترل و آزمایش        72

 

 

Keywords: خاطره پردازی رفاه ذهنی معنای جویی امید به زندگی سالمندان
این برای گرایش های: روانشناسی ‌بالینی، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > روانشناسی > گرایش ها > روانشناسی ‌بالینی > محصولات قابل دانلود روانشناسی ‌بالینی > پروژه های آماده روانشناسی ‌بالینی > پایان نامه روانشناسی بالینی با عنوان اثربخشی آموزش خاطره پردازی بر امید به زندگی، رفاه ذهنی و معنای جویی سالمندان شهر سمنان (فایل word)