دانلود پایان نامه مدیریت جهانگردی با عنوان گردشگری سلامت (فایل word)

این تحقیق جهانگردی به دنبال پاسخ این سوال است که بااستفاده از چه متغیر هایی می توان به تدوین ضوابط کیفیت خدمات پانسیون با تاکید بر هتل بیمارستان های کشور رسید؟ سفر و گردشگری، صنعتی است که به لحاظ تنوع فعالیتها با اکثر بخشهای اقتصادی در ارتباط است و رونق وتوسعه آن، رونق سایر بخشها را به دنبال دارد. اغلب تأمین کنندگان این بخش شامل خدمات مسافرتی، رستوران ها؛ اقامتگاهها، صنایع دستی و غیره را بخش خصوصی تشکیل می دهد. می توانید این تحقیق رشته مدیریت جهانگردی را به صورت فایل word دانلود نمایید.
قیمت : 2,050,000 ریال
شناسه محصول : 2009720
نویسنده/ناشر/نام مجله :
سال انتشار:
تعداد صفحات فارسي : 150
نوع فایل های ضمیمه : word
حجم فایل : 1 Mb
کلمه عبور همه فایلها : www.daneshgahi.com
عنوان فارسي : پایان نامه مدیریت جهانگردی با عنوان گردشگری سلامت (فایل word)

چکیده

در بین کلیة صنایع خدماتی، صنعت گردشگری به علت ایفای نقش اساسی در اقتصاد ملی یکی از حساس ترین صنایع به موضوع کیفیت است. بنابراین شناسایی ، سطح واقعی کیفیت دریافت شده از سوی گردشگران نخستین گام برای افزایش رضایت آنها و در نتیجه توسعة پایدار اقتصا دی خواهد بود ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴ ﻢدرﻣﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي اﯾﻔﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ و داﻣﻨ ﻪاي ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ پژوهش ﺑﺮآﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺲ از آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻮرﯾﺴ ﻢدرﻣﺎﻧﯽ مسئله تحقیق حاضر چگونگی رسیدن به  ضوابط مطلوب کیفیت خدمات پانسیون  در هتل بیمارستان ها کشور مبتنی بر سطح رضایتمندی گردشگران درمانی را تعیین نماییم  "و آن را در ﭼﻬﺎر زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ مدل سروکوال ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و ﻗﺎﺑﻠﯿ ﺖﻫﺎ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎ را در ﻫﺮﮐﺪام از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار می دﻫﯿﻢ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺑﺰارﮔﺮدآوري داده ﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه است  ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺣﻀـﻮري ﺑـﻪ اﻋﻀـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ بر اساس تکنیک دلفی به تعداد 40 نفر اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده ایم. می توانید این تحقیق مدیریت جهانگردی را به صورت فایل word دانلود نمایید.

مقدمه

دستیابی به رشد و توسعه از آمال همه جوامع و کشورهاست و همواره را هها و ابزارهاي مختلفی جهت تحقق این هدف مورد استفاده قرار می گیرد. حوزه گردشگري یکی از پارامترهایی است که درکشورهاي توسعه یافته مورد توجه ویژه قرار گرفته است ولی کشورهاي در حال توسعه آن طور که باید به این مقوله توجه نداشته و سرمایه گذاري درخور و شایست هاي را در این زمینه انجام نداده اند. این درحالی است که این غفلت از سوي کشورهایی چون ایران صورت می گیرد که از لحاظ قابلیت ها و پتانسیلهاي گردشگري بسیار غنی است. حوزه گردشگري دامنه اي بسیار وسیع دارد که یکی از مه مترین زیر مجموعه هاي آن گردشگري سلامت و توریسم درمانی می باشد که توجه مؤثر به آن می تواند توسعه فزاینده گردشگري را در پی داشته باشد. در قرن جديد صنعت هتلداري و گردشگري به عنوان يکي از صنايع درآمدزا پس ازصنايع نفت و خودروسازي مورد توجه بوده و پيش بيني شده در سالهاي آينده به مقام نخست برسد. بنابراين عواملي همچون نوآوري هاي ناوگان حمل ونقل، پيشرفت هاي کم نظير در عرصه فناوري هاي ارتباطي، تغييرات سياسي و اقتصادي، تغيير در ترکيب جمعيت و نيزعامل ازدياد اوقات فراغت، توانسته اند بر رشد، گردشگري اثر گذارند.در این میان خدمات نظارت بر خدمات پانسیونها و اقامتگاههای گردشگری حائز اهمییت ویژه ای است . به طوری که مناطقی که با جذب گردشگرهایی که به منظور بهبود سلامت جسمی و روحی به مناطق مختلف سفر میکنند حائز خدمات ویژه ای هستند از رو تخصیص منابع برای بهبود خدمت رسانی در هتل بیمارستانها اهمیت ویژه ای دارد. در مارس 1993 ، کمسيون آمار سازمان ملل متحد،تعريف ارئه شده از گردشگري توسط سازمان جهاني گردشگري را پذيرفت. براين اساس جهانگردي يا گردشگري عبارتست از: مجموعه فعاليت هايي که افراددر مکان هايي خارج از محل زندگي و کار خود به قصد تفريح و استراحت و خوشگذراني انجام داده و بيش از يک سال متوالي درآن مکان نمي مانند.

در همه کشورها، گردشگري يکي از مهم ترين عوامل پيشرفت به حساب مي آيد. توسعه ي امکانات گردشگري در همه ي زمينه ها مانند راه هاي ارتباطي، هتل ها، پارک هاي تفريحي، تاسيسات ورزشي، جشنواره ها و... نشان پيشرفت بوده و با عنوان جهاني شدن صورت مي پذيرد. به نظر هربرت وبر، اوقات فراغت بايد نيازهاي دروني انسان را برآورده سازد.

گذران اوقات فراغت در يک هتل، يکي از بهترين راه هاي لذت بردن از اوقات فراغت محسوب مي شود. با وجود همه ي مشکلات و نا آرامي هايي که در نقاط مختلف جهان وجود دارد، در طي ده سال گذشته به طور ميانگين پنج درصد به مسافرت هاي خارج از کشور در دنيا افزوده شده است. ايران داراي ظرفيت هاي متعددي جهت جذب توريست سلامت مي باشد كه مي توان به چشمه هاي آب معدني در اكثر استان هاي كشور، مناطق كويري در قم، بخش هاي درماني ناباروري شهيد صدوقي يزد، دندانپزشكي، مراكز دياليز و انجام انواع جراحي هاي قلب، پلاستيك و چشم وارتوپدي در بيمارستان هاي مشهد و تهران ، انجام پيوند مغز استخوان ،پيوند كليه وكبد دربيمارستان شهيد نمازي شيرازوخدمات طب دارويي گياهي همدان اشاره نمود. ارزان بودن قيمت خدمات پزشكي ايران نسبت به ساير كشور هاي جهان ،كيفيت مناسب وبرابري آن با جديدترين شيوه هاي علم طب در جهان از مهمترين دلايلي است كه مي تواند گردشگري درماني را در ايران رونق دهد . ايران به لحاظ ميراث فرهنگي رتبه پنجم ، از نظر آب و هوا رتبه دهم و متاسفانه در زمينه جذب گردشگر رتبه بيش ازشصت و هفتم را دارا مي باشد . سابقه برنامه ريزي گردشگري در كشور ما به حدود سال 1341 (آغاز برنامه سوم عمراني كشور )بر مي گردد اما با گذشت بيش از 40 سال هنوز جايگاه مناسب خود را نيافته است. آمار دقيقي ازگردشگراني كه به ايران مراجعه مي كنند وجود ندارد اما به گفته مسئولان معمولا" سالانه 20 هزار گردشگر اتباع حاشيه خليج فارس وعراق، به قصد درمان به ايران سفر مي كنند.

بیان مساله

کشور ايران داراي ظرفيت هاي متعددي جهت جذب توريست سلامت چه در سطح ملی چه بین المللی مي باشد زیرا  ارزان بودن قيمت خدمات پزشكي ايران نسبت به ساير كشور هاي جهان ،كيفيت مناسب وبرابري آن با جديدترين شيوه هاي علم طب در جهان از مهمترين دلايلي است كه مي تواند گردشگري درماني را در ايران رونق دهد .

آمار دقيقي ازگردشگراني درمانی  كه به ايران مراجعه مي كنند وجود ندارد اما به گفته مسئولان معمولا" سالانه 20 هزار گردشگر اتباع حاشيه خليج فارس وعراق، به قصد درمان به ايران سفر مي كنند.که این امر فرصت مناسبی جهت کسب درامد پایدار در اختیار کشورمان قرار می دهد.

تدوین ضوابط مناسب برای پانسیون کردن مسافران با کارکرد درمانی یا به تعبیری خدمات  هتل کلینیکی مستلزم  اجرای ضوابط کیفی خاص جهت  مناسب سازی  این خدمات  و تامین رضایتمندی این گردشگران می باشد

لذا  مسئله تحقیق حاضر:چگونگی رسیدن به  ضوابط مطلوب کیفیت خدمات پانسیون  در هتل بیمارستان ها کشور مبتنی بر سطح رضایتمندی گردشگران درمانی  می باشد.

اهميت و ضرورت پژوهش

تاکنون پژوهشهاي اندکي در رابطه با آسيب شناسي و نيز چگونگي راههاي توسعه ي صنعت هتلداري در دانشگاه ها و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري به انجام رسيده است بنابراين انجام اين پژوهش که هتلداري را از بعد بهداشتی درمانی نيز مورد مطالعه قرار داده از اهميت شايان توجهي برخوردارمي باشد. توجه به عمر کوتاه فعالیت های گردشگری درمانی در کشورمان و اهمیت این نوع از گردشگری در دنیا ضرورت توجه به این اقامتگاه ها با توجه به طول مدت زمان اقامت بیماران و همراهان آنان، و نیازمندی های خاص این نوع از هتل ها ، تدوین ضوابط کیفیت خدمات پانسیون کردن در هتل بیمارستان ها  با خدمات و تجهیزات مناسبی صورت گیرد تا بتواند سطح رضایتمندی گردشگران درمانی کشورمان را تامین نماید .

با  توجه به عمر کوتاه فعالیت های گردشگری درمانی در کشورمان و اهمیت این نوع از گردشگری در دنیا ضرورت توجه به این اقامتگاه ها با توجه به طول مدت زمان اقامت بیماران و همراهان آنان، و نیازمندی های خاص این نوع از هتل ها ، تدوین ضوابط کیفیت خدمات پانسیون کردن در هتل بیمارستان ها  با خدمات و تجهیزات مناسبی صورت گیرد تا بتواند سطح رضایتمندی گردشگران درمانی کشورمان را تامین نماید .

تا کنون پژوهش هايی در رابطه با اقامتگاههای گردشگران درمانی تدوین گردیده اما برای آن ها ضوابط  علمی و یکپارچه ای اندیشیده نشده است و از این رو انجام اين پژوهش از اهميت شايان توجهي برخوردارمي باشد.

تا کنون پژوهش هايی در رابطه با اقامتگاههای گردشگران درمانی تدوین گردیده اما برای آن ها ضوابط  علمی و یکپارچه ای اندیشیده نشده است و از این رو انجام اين پژوهش از اهميت شايان توجهي برخوردارمي باشد.

گردشگري سلامت

امروزه ارتباط رشد اقتصادي با توسعه بهداشت و درمان به خوبي روشن شده است. در رويكردهاي جديد تنها بخش سلامت نيست كه از رشد اقتصادي بهره مي برد، بلكه خود مي تواند مزيت هاي تجاري زيادي را براي كشورها به وجود آورده و علاوه بر ايجاد منابع جديد مالي براي توسعه زير ساخت ها و تكنولوژي ، نقش مهمي در راهبردهاي فرابخشي توسعه پايدار به عهده گيرد. (دبيرخانه ي گردشگري سلامت1392 ص 33)

كوتاه شدن مسافت ها به دليل رشد صنعت حمل و نقل و فناوري اطلاعات، موجب شكل گيري بازارهاي جهاني براي خدمات شده و كشورهاي صنعتي و در حال توسعه هر يك با تكيه بر مزيت هاي نسبي خويش در رقابت با سايرين سهم خود را در اين بازارها جستجو مي كنند. تجارت خدمات حدود 22 درصد اقتصاد جهاني را شامل شده و نقش عمده اي در شكوفايي اقتصاد كشورها دارد، به گونه اي كه بيش از دو سوم اشتغال و درآمد ناخالص ملي برخي كشورهاي پيشرفته را به خود اختصاص مي دهد. امروزه ارتباط رشد اقتصادي با توسعه بهداشت و درمان به خوبي روشن شده است. در رويكردهاي جديد تنها بخش سلامت نيست كه از رشد اقتصادي بهره مي برد، بلكه خود مي تواند مزيت هاي تجاري زيادي را براي كشورها به وجود آورده و علاوه بر ايجاد منابع جديد مالي براي توسعه زير ساخت ها و تكنولوژي ، نقش مهمي در راهبردهاي فرابخشي توسعه پايدار به عهده گيرد.

گردشگري سلامت شامل گردشگري درمانی، گردشگري صحت و گردشگري پیشگیرانه است. گردشگري درمانی: سفر براي درمان خاص یا عمل در بیمارستا نها یا مراکز درمانی خارج از کشور مبدا (در مدت زمانی میانگین 2 هفته) است گردشگري صحت: به این نوع از گردشگري سلامت، گردشگري شفابخش نیز گفته می شود. در این نوع از گردشگري از امکانات طبیعت (آب گر مها و آ بهاي معدنی، دریاچه هاي نمک، لجن هاي طبی، شن زارهاي رادیو اکتیو، حما مهاي گیاهی، خورشید و آب و هوا و مانند آن استفاده میشود. گردشگري پیشگیرانه: در این نوع گردشگري سلامت تمام منابع طبیعی و هدف از سفر مشابه گردشگري صحت می باشد با این تفاوت که افراد ناراحتی یا بیماري خاصی ندارند، بلکه در واقع از بروز بیماري و ناراحتی جسمی و روحی جلو گیري میکنند.

فصل اول            5

3.         کلیات پژوهش       5

4.         چکیده :   1

5.         1-1 مقدمه :         5

6.         2-1  بیان مساله :   10

7.         3-1 اهميت و ضرورت پژوهش :       10

8.         4-1 اهداف پژوهش :          11

9.         6-پیشینه تحقیق1:  12

10.       7-1 قلمرو تحقيق:  17

11.       8-1روش تحقیق    17

12.       9-1 موانع و مشکلات تحقیق:            18

13.       فصل دوم 19

14.       مبانی نظری پژوهش           19

15.       1-2 گردشگري سلامت :      20

16.       2-2 مفهوم سلامت و تناسب   ( Wellness)  :   21

17.       3-2 تعريف گردشگري سلامت و تناسب :         22

18.       تاريخچه ي مختصري درباره ي گردشگري تناسب و سلامت :         23

19.       4-2 بازار گردشگري سلامت و تناسب :           24

20.       5-2 بازار تناسب در هتل ها (سوسيس) :           25

21.       6-2 گردشگري پزشكي:       28

22.       7-2 جذب بيماران بين المللي :           30

23.       8-2 عوامل اصلي تأثيرگذار بر موفقيت تجاري كشورها در جذب بيماران بين المللي:      31

24.       9-2 دستاوردهاي جذب بيماران خارجي :           37

25.       10-2 تعریف گردشگري سلامت و توریس مدرمانی :       38

26.       11-2 انواع گردشگري سلامت :        39

27.       12-2  زیرمجموعه هاي گردشگري سلامت       40

28.       13-2 پانسیون چیست ؟       41

29.       فصل سوم            70

30.       معرفی عرصه پژوهش        70

31.       1-3 واژه شناسی هتل _ بیمارستان :    70

32.       2-3 گردشگری پزشکی یا توریسم پزشکی :       46

33.       3-3 مهم‌ترین مقصدهای گردشگری پزشکی:      49

34.       4-3 مدیکال توریسم یا توریسم درمانی چیست؟    51

35.       توریسم سلامت در ایران       54

36.       4-3 شرحي بر توريسم درماني در جهان :          59

37.       روش شناسی پژوهش:         70

38.       1-3 روش های بررسی روایی پرسشنامه           73

39.       2-3 آزمون کرونباخ آلفا (به انگلیسی: Cronbach's alpha)           75

40.       3-3 ضریب:        76

41.       4-3 شرایط و ویژگیها:        76

42.       6-3 ضریب همبستگی اسپیرمن :        80

43.       7-3 نکاتی در مورد ضریب همبستگی 83

44.       فصل چهارم          91

45.       تجزیه و تحلیل      91

46.       توصـيف آماري سؤالات پرسشنامه      95

47.       - توزیع نسبی پاسخگویان بر حسب سن:            98

48.       يافته هاي توصيفي حاصل از سنجش گويه هاي مربوط به شاخصهاي 5 گانه انتظارات مهمانان از کیفیت خدمات         100

49.       - توزيع نسبي مهمانان بر حسب پاسخ به گويه هاي انتظارات از کیفیت خدمات  در بعد پاسخگویی  106

50.       مقایسه میانگین نمرات انتظارات و ادراکات مسافران در بعد قابل اعتماد           133

51.       مقایسه میانگین نمرات انتظارات و ادراکات مسافران در بعد پاسخگویی           134

52.       مقایسه میانگین نمرات انتظارات و ادراکات مسافران در بعد اطمینان خاطر       134

53.       فصل پنجم            140

54.       نتیجه گیری          140

55.       1-5پاسخ به سوالات تحقیق : 141

56.       2-5 نتیجه گیری:   144

57.       فهرست منابع و مأخذ           153

 

 

Keywords: تدوین ضوابط خدمات پانسیون هتل بیمارستان
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. [ برچسب: ]

Skip Navigation Links